Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  PaedDr. Helena Subjaková

  Školský špeciálny pedagóg

  Konzultačné hodiny : V pondelok od 12:30 - 15:00 ( ale kedykoľvek aj v iné dni po dohode )

  Kontakt: helenasubjakova@centrum.sk

  Miesto: Kabinet školského špeciálneho pedagóga ( stará budova - prízemie )

                                           

                                             "Milovať ľudí s peknou tváričkou

                                             nie je ťažké, ale milovať tých, ktorým osud

                                             vtisol do tváre znak odlišnosti, to si vyžaduje

                                             ľudí celých, ľudí so šľachetným srdcom."

                                                                      (neznámy autor)                                                                                            

   

       Pôsobím na našej základnej škole ako školský špeciálny pedagóg. Mám na starosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami / ŠVVP/, ktorí majú zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávanie potreby. V našom okrese sú to  poradenské zariadenia  v Námestove : 

  • centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
  • centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
  • súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva Trstená

       Tieto poradne nám zaisťujú  špeciálno-pedagogické  a psychologické  vyšetrenie žiakov  na základe žiadosti školy a rodičov (len so súhlasom rodiča !). Potrebné tlačivá na jednotlivé  vyšetrenia poskytne škola a aj s možným výberom poradenského zariadenia.

  Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak :

  so zdravotným znevýhodnením : – so zdravotným postihnutím ( s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným,  s viacnásobným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou ,s autizmom )

                                                         – chorý alebo zdravotne oslabený

                                                         – s vývinovými poruchami učenia

                                                         – s poruchami správania

  zo sociálne znevýhodneného prostredia

  s nadaním

   

  Mojou úlohou je :

  •  Pracovať s deťmi :

  - individuálne : špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia, rozvoj oslabených funkcií podľa záverov z vyšetrení,( nácvik správnej techniky čítania, synteticko analytická metóda, cvičenia na rozvoj priestorového vnímania, rozvoj zrakového a sluchového vnímania, cvičenia na rozvoj pozornosti,  rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások, orientácia na číselnej osi, ....) nie je to doučovanie predmetu !

  -zabezpečovanie špeciálno-pedagogického servisu žiakom so ŠVVP hlavne žiakom 1. stupňa kde v pravidelných intervaloch prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga,

  -  diagnostické sledovanie detí s problémami v učení a v správaní ( po upozornení triedneho  učiteľa).

  Spolupracovať s učiteľmi :

   spolupráca s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi o vhodnom prístupe k žiakovi so ŠVVP,

  - pri  tvorbe individuálneho vzdelávacieho programu a pri  úprave obsahu učiva v konkrétnom predmete,

  – priebežné konzultácie s učiteľmi o zvolenom postupe a napredovaní žiaka vo vyučovaní,

  - zmena foriem a metód pri vyučovaní  žiakov so ŠVVP( iná forma skúšania a overovanie vedomosti,iná stupnica hodnotenia, ...),

  – poskytnutie  učiteľom odporúčanú odbornú literatúru, platnú legislatívu ...

  Spolupracovať s rodičmi:

  – v dohodnutom termíne individuálne konzultácie, 

  – informácie rodičom aké majú práva ale aj povinnosti pri začlenení žiakov so ŠVVP (nutnosť pravidelnej a systematickej prípravy na vyučovanie ),

  - zacvičenie rodičov do treningového programu na rozvoj oslabených funkcii ( podľa záverov z vyšetrení ).

  Spolupracovať  s poradenskými zariadeniami

  - zúčastňovať sa pravidelných stretnutí s usmerneniami ktoré sa týkajú konkrétnych žiakov,

  - po dohode so špeciálnym pedagógom poradenského zariadenia - priama návšteva poradenského zariadenia učiteľa a špeciálneho pedagóga  o usmernenie pri výchove a vzdelaní konkrétneho žiaka.

   

       Na záver : 

    " Nie je hanbou mať dieťa s akýmkoľvek druhom postihnutia, ale hanbou je pre neho nič nerobiť" !