Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  PaedDr. Helena Subjaková

  Plán práce

  September:

  1. Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy.
  2. Vypracovanie zoznamu integrovaných žiakov so SVVP,
  3. Spolu s pedagógmi sa podieľať pri vytváraní IVVP integrovaným žiakom so ŠVVP,
  4. Individuálna a skupinová konzultácia s učiteľmi o vzdelávaní konkrétneho žiaka so SVVP
   o úpravách učebných osnov konkrétneho predmetu, metodické pokyny a usmernenia učiteľom,
  5. Individuálna a skupinová konzultácia s učiteľmi o konkrétnych žiakov so SVVP ktorí nemajú úpravy učebných osnov - metodické pokyny a usmernenia učiteľom o iných metódach a formách vzdelávania pri práci s týmito deťmi,
  6. Zúčastnenie sa metodických dní v CŠPP a CPPP a P v Námestove ohľadom usmernenia dokumentácie žiakov so SVVP a práce so žiakmi s rôznym druhom postihnutia,
  7. Sledovanie deti ktorí sú oslobodení od TV, zabezpečenie lekárskeho vyšetrenia a osobná konzultácia s rodičmi týchto detí / v prípade oslobodenia od TV alebo oslobodenia od niektorých cvikov informácia učiteľom ktorí ich učia TV /,
  8. Individuálna práca so žiakmi so SVVP, ktorí sa vzdelávajú integrovanou formou v bežnej triede ZS. ( príprava rozvrhu, dohodnutie si s učiteľmi na ktorú hodinu bude žiak chodiť na hodinu priamo do učebne školského špeciálneho pedagóga),
  9. Vypĺňanie rôznych tabuliek k 15. 9. 2009,
  10. Príprava metodického materiálu,
  11. Spolupráca s CŠPP, CPPP a P.

  Október:

  1. Predvolanie rodičov - podpísanie IVVP, informovanie o úpravách, formách a metódach pri práci s deťmi, zabezpečenie potrebných psychologických a špeciálno- pedagogických vyšetrení,
  2. Individuálna práca so žiakmi so SVVP. ( 22 hodín týždenne ),
  3. Spolupráca, konzultácie s CPPP a P, CŠPP,
  4. Diagnostika rizikových detí - po upozornení učiteľom ktorý učí žiaka / pozvanie rodičov do školy s možnosťou vyšetrenia v následných poradniach /,
  5. Príprava metodického materiálu- rozdanie učiteľom,
  6. Osobné konzultácie s učiteľmi, poradenstvo učiteľom /v poobedňajších hodinách – nie v rámci vyučovania /,
  7. Pomoc pri výbere, zabezpečenie didaktickej techniky, učebných, kompenzačných pomôcok, príprava,
  8. Príprava vlastných pomôcok na uľahčenie učiva žiakom so SVVP,
  9. Priama účasť na metodických združeniach organizovanými školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie.

  November:

  1. Individuálna práca so žiakmi so SVVP. / 22 hodín týždenne /,
  2. Doplnenie dokumentácie, sledovanie zmien a pravidelné konzultácie s poradňami,
  3. Príprava metodického materiálu,
  4. Prehodnocovanie výchovno-vzdelávacích postupov integrovaných žiakov so ŠVVP. / osobné zhodnocovanie každého žiaka so ŠVVP, v prípade zlyhania hľadanie správneho riešenia- ak zlyháva domáca príprava pozvanie rodičov do školy, ak je zlyhanie v rámci SVVP hľadá sa iná forma skúšania a hodnotenia /,
  5. Diagnostika rizikových detí,
  6. Konzultácie s rodičmi, pedagógmi, so žiakmi,
  7. Sledovanie metodických usmernení k integrácii, potrebná legislatíva ....,
  8. Priama návšteva poradenských zariadení ( konkrétne problémy ktoré vyskočia v školskom roku)

  December:

  1. Individuálna práca so žiakmi so ŠVVP. / 22 hodín týždenne /,
  2. Konzultácie, poradenstvo rodičom, pedagógom,
  3. Spolupráca, konzultácie so CŠPP, CPPP a P,
  4. Diagnostika rizikových detí / po upozornení učiteľom - následné pozvanie rodičov a usmernenie s možnosťou vyšetrení v poradniach - CPPP a P, CŠPP/

  Január:

  1. Individuálna práca so žiakmi so ŠVVP. / 22 hodín týždenne /
  2. Konzultácie s rodičmi, poradenstvo,
  3. Konzultácie s učiteľmi,
  4. Zúčastnenie metodického stretnutia v poradniach v CPPP a P a CŠPP v Námestove - usmernenie pri práci s deťmi so ŠVVP s konkrétnym postihnutím,
  5. Príprava metodického materiálu, doplnenie dokumentácie žiakov so SVVP - vyhodnotenie integrácie učiteľmi, zvažovanie správnych postupov pri vyučovaní žiakov so ŠVVP,
  6. Profesijná orientácia žiakov so SVVP - spolupráca s výchovným poradcom, v prípade potreby aj vypracovanie charakteristiky žiakov so ŠVVP a zaslanie na školy kde sa hlásia
   títo žiaci,
  7. Konzultácie a spolupráca s CŠPP, CPPP a P.

  Február:

  1. Individuálna práca so žiakmi so SVVP. / 22 hodín týždenne /,
  2. Konzultácie s rodičmi, učiteľmi,
  3. Zúčastnenie sa zápisu do 1. ročníka - individuálna konzultácia s učiteľkami MŠ o
   rizikových deťoch,
  4. Doplnenie dokumentácie, metodického materiálu,
  5. Spolupráca so špecializovanými zariadeniami CPPP a P, CŠPP.

  Marec:

  1. Individuálna práca so žiakmi so ŠVVP. / 22 hodín týždenne /,
  2. Poradenstvo, konzultácie s rodičmi, s pedagógmi,
  3. Sledovanie rizikových detí - po upozornení učiteľom,
  4. Sledovanie legislatívy, dopĺňanie potrebnej dokumentácie,
  5. Monitor / podľa dátumu /, priama pomoc žiakom pri monitore podľa druhu postihnutia
   zabezpečenie pomôcok, predčítavanie, usmernenie k vypĺňaniu ...,
  6. Osobné konzultácie v poradniach o konkrétnych žiakoch priamo s učiteľmi ktorí učia
   konkrétnych žiakov.

  Apríl:

  1. Individuálna práca so žiakmi so SVVP. /22 hodín týždenne /,
  2. Poradenstvo, konzultácie s rodičmi, s pedagógmi,
  3. Stretnutie s rodičmi začlenených žiakov so SVVP - zhodnocovanie začlenenia aké sú
   výhody ale aj nedostatky tohto vzdelávania, prípadne aké sú zmeny v legislatíve ....,
  4. Spolupráca, konzultácie so špecializovanými zariadeniami,
  5. Prehodnotenie výchovno-vzdelávacích postupov začlenených žiakov so SVVP za %,
  6. Doplnenie dokumentácie.

  Máj:

  1. Individuálna práca so žiakmi so SVVP./ 22 hodín týždenne /,
  2. Zúčastnenie sa metodického dňa v poradniach - ohľadom začlenenia žiakov ktorí sú klientmi- spätná väzba, informačný kolobeh, ako sa odporúčania poradní uplatňujú v praxi / dátum spresnený poradňami/,
  3. Konzultácie s učiteľmi, s rodičmi,
  4. Spolupráca so CPPP a P, CŠPP,
  5. Doplnenie metodického materiálu, dokumentácie žiakov, sledovanie platnosti psychologických a špeciálno - pedagogických vyšetrení a následne upozornenie rodičov kontrolné vyšetrenia v prípade neplatnosti správ od psychológa a špeciálneho pedagóga.

  Jún:

  1. Individuálna práca so žiakmi so SVVP. / 22 hodín týždenne /,
  2. Konzultácie so žiakmi, s pedagógmi,
  3. Prehodnotenie výchovno-vzdelávacích postupov žiakov so SVVP za 4/4,
  4. Komplexné zhodnocovanie všetkých žiakov so SVVP za celý školský rok - vypĺňanie
   potrebných tlačív,
  5. Usmernenie učiteľov k vysvedčeniam a triedneho výkazu žiakov so SVVP - sledovanie
   správnej legislatívy a formuliek k vysvedčeniam,
  6. Ukončenie školského roku- v prípade odchádzajúcich žiakov zabezpečenie dokumentácie, kopírovanie a následné doručenie do stredných škôl, učilíšť, odborných škôl / v prípade mentálneho postihnutia /,

  Zhodnotenie činnosti práce školského špeciálneho pedagóga za školský rok 20010/2011