Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

O škole

Charakteristika školy

Veľkosť školy

Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka je plnoorganizovaná základná škola s ročníkmi 1. – 9. Ďalej sa skladá dvoch materských škôl, dvoch školských jedálni, jednej školskej výdajne, troch oddelení ŠKD a pobočky ZUŠ pre výtvarný odbor.  V školskom roku 2018/2019 navštevuje základnú školu  704 žiakov.  Škola poskytuje predprimárne vzdelávanie  ISCED O,  primárne vzdelávanie ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2. Žiaci sa vyučujú v 35 kmeňových triedach. Ďalej sú k dispozícii nasledovné odborné učebne:

    * 3 počítačové učebne
    * 1 odborná učebňa fyziky a chémie
    * 1 multimediálna učebňa
    * 2 jazykové učebne ( jedna so slúchadlami)
    * 1 telocvičňa


Priestory Základnej školy prešli v roku 2010 rekonštrukciou za pomoci finančných prostriedkov EÚ.
Škola vytvára dobré podmienky pre prácu so začlenenými žiakmi.

V školskom areáli sa nachádzajú ihriská a to: viacúčelové s umelým povrchom, volejbalové s umelým povrchom, futbalové s trávnatým povrchom a basketbalové s asfaltovým povrchom. Na škole každoročne pracuje okolo 30 záujmových útvarov.  
Zapojenie detí predstavuje viac ako 85 %. Prevládajú športové útvary. Vedú ich učitelia ale aj občania z obce. Veľa žiakov v týchto útvaroch máme aj z externého prostredia.
Vyučovanie prebieha v jednej zmene, skladba žiakov v triedach je z pohľadu sociálneho i intelektuálneho rozmanitá. Škola je umiestnená v dedinskom prostredí.


Materiálne a priestorovo-technické podmienky školy

Vyučovací proces na našej škole sa uskutočňuje v 7 budovách. Z nich 5 je umiestnených v školskom areáli, jedna je vzdialená 200 metrov a ďalšia 2 km od hlavnej budovy školy. Takéto rozmiestnenie učební považujeme za menej vyhovujúce. Je to ale jediné riešenie, ako predísť dvojzmennosti.  Priestory tried v týchto budovách sú plne vyhovujúce. V roku 2010, vďaka projektu z Európskej únie, sa nám podarilo v rámci nadstavby vybudovať štyri odborné učebne - odbornú učebňu pre fyziku a chémiu, multimediálnu učebňu a dve jazykové učebne. Ďalej sa vymenil všetok nábytok v triedach, nainštalovali sa nové tabule, elektrické plátna do každej triedy a zakúpili sa počítače. Škola má tri počítačové učebne v ktorých je 75 počítačov.V každej triede je interaktívna tabuľa , alebo premietacie plátno s dataprojektorom a notebookom.Takmer všetci vyučujúci majú notebooky, ktoré využívajú na vyučovacích hodinách. Škola má 1 telocvičňu. Pri danom počte žiakov by boli potrebné 2 telocvične. Pri terajšom stave sú v určitú vyučovaciu hodinu v telocvični aj tri triedy, čo je nevyhovujúce nielen po stránke kvality vyučovania ale aj po stránke hlučnosti. Dokonca niektoré hodiny telesnej výchovy na 1. stupni sa vyučujú v starom kultúrnom dome. V popoludňajších hodinách sa priestory telocvične využívajú na záujmovú činnosť žiakov a verejnosti. Súčasťou priestorového vybavenia školy sú aj školské dielne a školský pozemok.. V každej budove v každej triede je k dispozícii bezdrôtový internet. Taktiež v každej zborovni sa nachádza  počítač s prístupom na internet a tlačiareň..  Škola má školskú knižnicu, v ktorej je dostatok knižného fondu, chýba jej ale čitáreň, kde by si žiaci mohli v pokoji prečítať danú literatúru, alebo zistiť poznatky potrebné na  svoje vzdelávanie.

Vybavenie jednotlivých kabinetov hodnotíme  ako priemerné. Škola pravidelne v rámci možností vyčleňuje finančné prostriedky na nákup nových moderných pomôcok. Súčasťou školského areálu sú aj školské ihriská, ktoré sa hojne využívajú žiakmi ale aj občanmi v popoludňajších a večerných  hodinách. K dispozícii sú tieto ihriská: futbalové, volejbalové, basketbalové, tenisové, v zimnom období klzisko, bežecká dráha, doskočisko a vrhačský sektor. Bežecká dráha, volejbalové ihrisko ako aj viacúčelové ihrisko majú ako povrch umelú trávu. Na posilnenie telesnej zdatnosti žiakov slúži aj posilňovňa, ktorá je umiestnená v budove telocvične. Túto využívajú nielen žiaci ale aj mládež obce.  ŠSZ je umiestnené v samostatnej budove. Zabezpečuje stravovanie žiakov základnej školy a detí materskej školy. Zabezpečuje pre nich obedy, desiate a olovranty. Okrem  žiakov a zamestnancov školy sa v tomto zariadení stravujú stravníci aj z iných organizácií. Celkový počet stravníkov je okolo 350. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý ma vlastný kabinet, vybavený potrebnými špecifickými pomôckami, učebnicami, počítačom. Tu prebieha vyučovanie žiakov s poruchami učenia sa. Od šk. roku 2018/2019 pracuje na škole ďalší speciálny pedagóg, ktorý je financovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) prostredníctvom projektu "Na základnej škole úspešnejší". Súčasťou odborných zamestnancov je aj školský psychológ.  Škola poskytla priestory pre ZUŠ – výtvarný odbor.


Škola ako životný priestor

Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je aj estetizácia  prostredia, ktorej škola venuje značnú pozornosť. Vnútorné priestory školy zdobia kvety, žiacke práce, projekty, výstavky, diplomy a informačné tabule. Vonkajšie priestory  sú skrášľované kvetinovými záhonmi, skalkou a bohatou stromovou výsadbou. Nachádzajú sa tu oddychové priestory, ktoré okrem altánku tvoria lavičky a stoly rozmiestnené po celom školskom areáli. Každoročne sa značná časť finančných prostriedkov vynakladá na zlepšenie kultúry životného prostredia. Modernizujú sa triedy, zborovne ako aj ostatné priestory školy. Vďaka projektu prebehla celková výmena školského nábytku. Zamestnanci školy sa snažia vytvárať priateľskú atmosféru voči sebe navzájom a to potom prenášať aj do žiackych kolektívov, aby sa medzi žiakmi vytvoril priateľský vzťah a navzájom si pomáhali. Nedostatkom školy sú stiesnené podmienky pre učiteľov počas prestávok. Nemajú samostatné kabinety, všetci sa musia zhromaždiť v jednotlivých zborovniach, kde sa tlačí niekedy aj 30 ľudí.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri výchove a vzdelávaní

Na začiatku školského roka sú žiaci podrobne oboznámení so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v školských priestoroch s poukázaním na možné riziká. Na vyučovacích predmetoch TV, PV, TchV ,PP, Inf, RP, Vv, praktických cvičeniach na P, Ch, F sa žiaci oboznámia s poriadkom príslušnej učebne.  Škola má vypracované pokyny pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti žiakov pri organizovaní školských výletov a exkurzií, plaveckom a lyžiarskom výcviku, pri presune do iných budov, pri účelových cvičeniach a didaktických hrách.
Podmienky pre zaistenie BOZP a PO a pravidelné kontroly v škole zabezpečuje firma, ktorá má na túto činnosť licenciu.


 

Charakteristika pedagogického zboru

Pedagogický zbor tvorí 49 učiteľov, 4 asistenti učiteľa 3 vychovávateľky v ŠKD.  Na 1. stupni, kde pracuje 18 učiteľov, všetci majú všetci  potrebnú kvalifikáciu (odbornosť vyučovania 100%).  Na druhom stupni, kde pracuje 31 učiteľov, má prevažná väčšina vyučujúcich potrebnú kvalifikáciu pre vyučovanie svojich predmetov. Aj keď sme s kvalifikáciou učiteľov spokojní, nie sme spokojní s kvalifikačným obsadením predmetov. Chýba nám učiteľ hudobnej výchovy, ako aj vyučujúci technických prác. Väčšina pedagogických zamestnancov má viacročnú pedagogickú prax. Učitelia sú okrem triednictva poverovaní ďalšími funkciami, a to výchovným poradenstvom, koordináciou sociálno-patologických javov, koordináciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor protidrogových činností, vedúci PK a MZ. Výchovný poradca zabezpečuje činnosť súvisiacu s prijímaním žiakov na stredné školy a pomáha pri riešení výchovných problémov na škole. Úzko spolupracuje s rodičmi a CPPaP. Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu a environmentálnej výchovy pripravuje pre žiakov rôzne aktivity. Viac ako 1/2 učiteľov pracuje so žiakmi aj mimo vyučovania ako vedúci záujmových útvarov.
Všetci učitelia a vychovávateľky prešli programom vzdelávania IKT. Škola vytvára podmienky pre ďalší odborný a osobnostný rast učiteľov.

 


Charakteristika žiakov a organizácia vyučovania

Našu školu v tomto školskom roku navštevuje 704 žiakov základnej školy. Do  základnej školy dochádza aj niekoľko žiakov z zo susednej obce Novoť a jeden žiak z obce Breza.. Ostatní žiaci sú  iba z našej obce. Do školy dochádzajú aj zo vzdialenosti 5 km. Dochádzajú pešo, autobusom alebo na bicykli. V 1.- 4. ročníku máme 16 tried a v ročníkoch 5.-9.  18 tried, 1 trieda je špeciálna. Vedomostná úroveň v triedach je rôzna. Pribúda slabších žiakov.

 Máme dobré skúsenosti  s prácou o začlenené deti. Na škole pracuje s nimi špeciálny pedagóg, ktorý vedie evidenciu začlenených žiakov s rôznymi druhmi postihnutia. Má osobitnú miestnosť a špeciálnu triedu, kde uskutočňuje individuálnu alebo skupinovú terapiu. Počet týchto deti neustále narastá. Tieto deti sledujeme už v materskej škole. Neustále spolupracujeme s CPPaP a CŠPPaP v Námestove. Vyučujúci, ktorí majú v triedach žiakov so ŠVVP, sú oboznámení s touto skutočnosťou a dodržiavajú osobitný postup na vyučovaní, pri klasifikácii a hodnotení týchto žiakov. Úzko spolupracujú s rodičmi VP,ŠP. Problémy nám robia žiaci s poruchami správania, ktorých taktiež neustále pribúda. U všetkých žiakov sa snažíme rozvíjať ich schopnosti, zručnosti, talent, osobitnú pozornosť venujeme žiakom s priemernými edukačnými výsledkami.

 Snahou všetkých zamestnancov je vytvoriť na škole radostnú klímu, zameriavame sa na otvorené partnerstvo, žiakov vedieme ku zdravému životnému štýlu, ekologickému mysleniu, komunikácii, kooperácii a umeniu vyjadriť a prezentovať svoje názory. Našou snahou je, aby deti chodili do školy rady, cítili sa v škole dobre a zažili každý deň čo najviac úspechov.


 

Prijímanie žiakov do školy

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa realizuje v mesiaci apríl. Je vytvorený projekt pre prijímanie žiakov, v ktorom je stanovená komisia a spôsob prezentácie detí, ktorou deklarujú svoje zručnosti a schopnosti. Rodičia sú informovaní o požiadavkách školy, o školskej zrelosti aj o možnosti odloženia školskej dochádzky. Pravidelne sa na zápise zúčastňuje špeciálny pedagóg. V tomto smere úzko spolupracujú učiteľky materských škôl a učitelia základnej školy. 

 

Projekty

Dlhodobé projekty 

Infovek
Na základnej škole úspešnejší

IKT akadémia

Krátkodobé projekty

Otvorená škola

Separujeme odpad
 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

   Škola má záujem o čo najlepšiu spoluprácu s rodičmi. Aj keď sa ju snažíme  neustále prehlbovať, nie sme celkom spokojní. Rodičia a to najmä problémových žiakov sa o práci ich deti takmer nezaujímajú. Rodičia môžu navštíviť školu kedykoľvek po vzájomnej dohode s vyučujúcimi, taktiež v čase konzultačných hodín (pondelky) a triednych schôdzok. Žiaci môžu byť prítomní pri jednaní s rodičmi, môžu vyjadriť svoj názor k danej problematike. Naďalej chceme zintenzívňovať spoluprácu s rodičmi. Rodičia sú pravidelne informovaní o činnosti školy prostredníctvom školského časopisu, vývesných propagačných tabúľ a  internetovej žiackej knižke. . V mesiaci november je plenárne rodičovské združenie a ďalšie minimálne dve sú triedne združenia.

Aj spoluprácu s ostatnými sociálnymi partnermi a inými subjektmi hodnotíme ako dobrú. Škole sú nápomocní pri organizovaní rôznych školských akcií. Pomoc je nielen materiálna, ale aj finančná. Riaditeľ sa pravidelne zúčastňuje zasadaní obecného zastupiteľstva.

Rada školy je ustanovená v súlade s platnými predpismi.  Školská rada zasadá podľa plánu a to minimálne 4 x do roka.  Spolupráca s PPP sa každým rokom zlepšuje. K dobrej spolupráci prispieva okrem výchovného poradcu aj špeciálny pedagóg. Ich osvetou sa podarilo dosiahnuť, že čoraz viac rodičov detí s poruchami učenia sa a správania navštevujú túto inštitúciu. To samozrejme prispieva k zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov u týchto detí. Škola úzko spolupracuje s policajným zborom. Každoročne usporadúva prednášky ohľadom bezpečného správania sa žiakov na cestách. Kladne hodnotíme aj spoluprácu s metodickými centrami zamerané na ďalšie vzdelávanie učiteľov.


 

Propagácia školy na verejnosti

Zamestnanci a žiaci školy väčšinu svojich aktivít  zameriavajú práve smerom k čo najlepšej prezentácii školy. V tomto duchu na škole pracujú divadelné súbory, ktoré so svojim kultúrnym programom prezentujú v regióne, na Slovensku a v poslednej dobe ajvo svete. Škola vytvára rôzne športové družstvá, ktoré získavajú popredné miesta na súťažiach a postupujú do ďalších kôl v okrese, na kraji. V poslednej dobe máme výborné výsledky v šachu a v rýchlo sa rozvíjajúcom florbale. Dobré meno školy vytvárajú aj žiaci reprezentujúci školu na vedomostných súťažiach, kde tak isto získavajú výborne umiestnenia.

Škola a obec aktívne udržiava medzinárodnú družbu so školami v Poľsku (Suzsec – Kryry), organizuje kultúrne, vedomostné a športové stretnutia. Veľa aktivít školy je zameraných na spoluprácu s rodičmi, zapája sa do diania v obci, tvorbou akadémií, divadelných predstavaní.

Aktivity školy:

Tvorivé dielňa v spolupráci s rodičmi
Využitie odpadového materiálu
Súťaž o najkrajšieho šarkana.
Beseda s policajtom - bezpečnosť na cestách.
Stretnutie so starými rodičmi.
Tvorivá dielňa s rodičmi - pečieme medovníky.
Mikulášsky deň spojený s kultúrnym programom
Vianočná besiedka s rodičmi, kultúrny program
Spevácka súťaž - Štrngalky.
Kultúrny program ku Dňu matiek.
Čistenie obce
Návšteva obory v Oravskej Lesnej.
Výlet s rodičmi - ZOO Bojnice.
Účasť na okresnej športovej olympiáde.
Spolupráca s rodičmi - tradície a zvyky.
Deň Zeme, vody - rôzne aktivity
Rozlúčka s predškolákmi programom pre rodičov.
MDD - aktivity, športové súťaže.
Týždeň otvorených dverí.
Karneval v kultúrnom dome
Opekačka a pohyb v prírode
Exkurzia v knižnici, pekárni
Matematická rozprávka "Luskáčik"
Výtvarné súťaže - do televízie a pod.i
Beseda s lesníkmi
Vianočná akadémia v kultúrnom dome.
Exkurzia žiakov 9. roč. do Osvienčima.
Exkurzia žiakov - Hvezdáreň v Žiari nad Hronom.
Deň matiek - akadémia v kultúrnom dome.
Divadelné predstavenie Martin.
Divadelné predstavenie Žilina
Športové popoludnia - Dni obce
Exkurzia učiteľov slov. jazyka.
Exkurzia - Námestovo - burza stredných škôl.
Apríl - mesiac lesov - beseda s lesníkmi.
Divadelné predstavenie.
Návšteva filmového predstavenia.
Beseda k ochrane prírody.
Výstavka pre žiakov - Naša vedecká hračka.
Deň, učiteľov, Deň žien.
Detský divadelný súbor - celoslov. prehliadka.
Návšteva Slovenskej národnej galérie - 5. ročník
Deň detí - oslava - divadelné predstavenie.
Beseda s policajtom - bezpečne na cestách, kriminalita mládeže.
Výchovný koncert
Vydávanie školského časopisu

Zapájanie sa do súťaží:

Cezpoľný beh žiakov ZŠ
Finančníctvo
Šaliansky Maťko
Matematická olympiáda
Európa v škole - literárna časť
Európa v škole - výtvarná časť
Rozprávkové vrentienko
Fyzikálna olympiáda
Biblická olympiáda
Chemická olympiáda
Štúrov Zvolen
Biologická olympiáda Poznaj a chráň
Hviezdoslavov Kubín
Pytagoriáda
Biologická olympiáda
Dilongova Trstená
Archimediáda
Cena Andreja Chudobu
Oravské divadelné dni
Detský divadelný medveď
Námestovské divadelné dni
Celoštátna súťaž a prehliadka Detskej divadelnej tvorivosti
Liga majstrov Donald Cup vo veľkom futbale
Bedminton
Žiacka vianočná latka
Atletika družstiev
Vajanského Martin

 

Všetky informácie o dianí, aktivitách a výsledkoch školy sú pravidelne publikované na stránke školy (www.zszakamenne.edupage.sk), v školskom časopise (mesačník), v obecných novinách, na nástenkách umiestnených v jednotlivých budovách a vo sklenenej vitríne pred školou.