Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  O škole

  Charakteristika školy

  Veľkosť školy

  Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka je plnoorganizovaná základná škola s ročníkmi 1. – 9. Ďalej sa skladá dvoch materských škôl, dvoch školských jedálni, jednej školskej výdajne, jedného oddelenia ŠKD a pobočky ZUŠ pre výtvarný odbor.  V školskom roku 2010/2011 navštevuje základnú školu  744 žiakov.  Škola poskytuje predprimárne vzdelávanie  ISCED O,  primárne vzdelávanie ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2. Žiaci sa vyučujú v 35 kmeňových triedach. Ďalej sú k dispozícii nasledovné odborné učebne:

      * 2 počítačové učebne
      * 1 odborná učebňa fyziky a chémie
      * 1 multimediálna učebňa
      * 2 jazykové učebne ( jedna so slúchadlami)
      * 1 telocvičňa


  Priestory Základnej školy prešli v roku 2010 rekonštrukciou za pomoci finančných prostriedkov EÚ.
  Škola vytvára dobré podmienky pre prácu so začlenenými žiakmi.

  V školskom areály sa nachádzajú ihriska a to: viacúčelové s umelým povrchom, volejbalové s umelým povrchom, futbalové s trávnatým povrchom a basketbalové s asfaltovým povrchom. Na škole každoročne pracuje okolo 40 záujmových útvarov.  
  Zapojenie detí predstavuje viac ako 85 %. Prevládajú športové útvary. Vedú ich učitelia ale aj občania z obce. Veľa žiakom v týchto útvaroch máme aj z externého prostredia.
  Vyučovanie prebieha v jednej zmene, skladba žiakov v triedach je z pohľadu sociálneho i intelektuálneho rozmanitá. Škola je umiestnená v dedinskom prostredí.


  Materiálne a priestorovo-technické podmienky školy

  Vyučovací proces na našej škole sa uskutočňuje v 7 budovách. Z nich 5 je umiestnených v školskom areáli, jedna je vzdialená 200 metrov a ďalšia 2 km od hlavnej budovy školy. Takéto rozmiestnenie učební považujeme za menej vyhovujúce. Je to ale jediné riešenie, ako predísť dvojzmennosti.  Priestory tried v týchto budovách sú plne vyhovujúce. V tomto školskom roku, vďaka projektu z Európskej únie, sa nám podarilo v rámci nadstavby vybudovať štyri odborné učebne. Odbornú učebňu pre fyziku a chémiu, multimediálnu učebňu a dve jazykové učebne. Ďalej sa vymenil všetok nábytok v triedach, nainštalovali sa nové tabule, elektrické plátna do každej triedy a zakúpili sa počítače. Tým škola zariadila dve počítačové učebne v ktorých je 55 počítačov. Ďalej z rozpočtu školy sa zakúpilo 5 interaktívnych tabúľ, 13 dataprojektorov a 20 rádiomagnetofónov. Zakúpili sa dva televízory, DVD prehrávače  a ďalšie moderné učebné pomôcky. Takmer všetci vyučujúci majú notebooky, ktoré využívajú na vyučovacích hodinách. V budove vzdialenej 2 km od školy sa zakúpilo 10 počítačov na vyučovanie informatívnej výchovy. Škola má 1 telocvičňu. Pri danom počte žiakov by boli potrebné 2 telocvične. Pri terajšom stave sú v určitú vyučovaciu hodinu v telocvični aj tri triedy, čo je nevyhovujúce nielen po stránke kvality vyučovania ale aj po stránke hlučnosti. Dokonca niektoré hodiny telesnej výchovy na 1. stupni sa vyučujú v starom kultúrnom dome. V popoludňajších hodinách sa priestory telocvične využívajú na záujmovú činnosť žiakov a verejnosti. Súčasťou priestorového vybavenia školy sú aj školské dielne a školský pozemok.. V každej budove v každej triede je k dispozícii bezdrôtový internet. Taktiež v každej zborovni sa nachádzajú dva počítače a internet. V tomto školskom roku sa zlepšila aj situácia s kabinetmi. Už nie je potrebné v nich vyučovať a preto budú slúžiť svojmu pôvodnému účelu. Škola má školskú knižnicu, v ktorej je dostatok knižného fondu, chýba jej ale čitáreň, kde by si žiaci mohli v pokoji prečítať danú literatúru, alebo zistiť poznatky potrebné na  svoje vzdelávanie.

  Vybavenie jednotlivých kabinetov hodnotíme  ako priemerné. Veľa pomôcok je už starých. Škola pravidelne v rámci možností vyčleňuje finančné prostriedky na nákup nových moderných pomôcok. Súčasťou školského areálu sú aj školské ihriská, ktoré sa hojne využívajú žiakmi ale aj občanmi v popoludňajších a večerných  hodinách. K dispozícii sú tieto ihriská: futbalové, volejbalové, basketbalové, tenisové, nohejbalové, v zimnom období klzisko, bežecká dráha, doskočisko a vrhačský sektor. Bežecká dráha, volejbalové ihrisko ako aj viacúčelové ihrisko majú ako povrch umelú trávu. Na posilnenie telesnej zdatnosti žiakov slúži aj posilňovňa, ktorá je umiestnená v budove telocvične. Túto využívajú nielen žiaci ale aj mládež obce.  ŠSZ je umiestnenév samostatnej budove. Zabezpečuje stravovanie žiakov základnej školy a detí materskej školy. Zabezpečuje pre nich obedy, desiate a olovranty. Okrem  žiakov a zamestnancov školy sa v tomto zariadení stravujú stravníci aj z iných organizácií. Celkový počet stravníkov je okolo 300. Na škole pracuje školský špeciálny pedagóg, ktorý ma vlastný kabinet (mini učebňu), vybavený potrebnými špecifickými pomôckami, učebnicami, počítačom. Tu prebieha vyučovanie žiakov s poruchami učenia sa.Škola poskytla priestory pre ZUŠ – výtvarný odbor.


  Škola ako životný priestor

  Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je aj estetizácia  prostredia, ktorej škola venuje značnú pozornosť. Vnútorné priestory školy zdobia kvety, žiacke práce, projekty, výstavky, diplomy a informačné tabule. Vonkajšie priestory  sú skrášľované kvetinovými záhonmi, skalkou a bohatou stromovou výsadbou. Nachádzajú sa tu oddychové priestory, ktoré okrem altánku tvoria lavičky a stoly rozmiestnené po celom školskom areáli. Každoročne sa značná časť finančných prostriedkov vynakladá na zlepšenie kultúry životného prostredia. Modernizujú sa triedy, zborovne ako aj ostatné priestory školy. Vďaka projektu prebehla celková výmena školského nábytku. Zamestnanci školy sa snažia vytvárať priateľskú atmosféru voči sebe navzájom a to potom prenášať aj do žiackych kolektívov, aby sa medzi žiakmi vytvoril priateľský vzťah a navzájom si pomáhali. Nedostatkom školy sú stiesnené podmienky pre učiteľov počas prestávok. Nemajú samostatné kabinety, všetci sa musia zhromaždiť v jednotlivých zborovniach, kde sa tlačí niekedy aj 30 ľudí.

   

  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri výchove a vzdelávaní

  Na začiatku školského roka sú žiaci podrobne oboznámení so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v školských priestoroch s poukázaním na možné riziká. Na vyučovacích predmetoch TV, PV, TchV ,PP, Inf, RP, Vv, praktických cvičeniach na P, Ch, F sa žiaci oboznámia s poriadkom príslušnej učebne.  Škola má vypracované pokyny pre zabezpečenie ochrany a bezpečnosti žiakov pri organizovaní školských výletov a exkurzií, plaveckom a lyžiarskom výcviku, pri presune do iných budov, pri účelových cvičeniach a didaktických hrách.
  Podmienky pre zaistenie BOZP  a pravidelné kontroly v škole zabezpečuje firma, ktorá má na túto činnosť licenciu.


   

  Charakteristika pedagogického zboru

  Pedagogický zbor tvorí 47 učiteľov, 1 vychovávateľka v ŠKD.  Na 1. stupni, kde pracuje 17 učiteľov, všetci majú všetci  potrebnú kvalifikáciu (odbornosť vyučovania 100%).  Na druhom stupni, kde pracuje 30 učiteľov, má prevažná väčšina vyučujúcich potrebnú kvalifikáciu pre vyučovanie svojich predmetov. Výnimku tvoria dvaja učitelia, z ktorých jeden si rozširuje kvalifikáciu na druhý stupeň a druhá si dokončuje vysokoškolské štúdium. Aj keď sme s kvalifikáciou učiteľov spokojní, nie sme spokojní s kvalifikačným obsadením predmetov. Chýba nám učiteľ hudobnej výchovy, telesnej výchovy dievčat ako aj vyučujúci technických prác. Väčšina pedagogických zamestnancov má viacročnú pedagogickú prax. Učitelia sú okrem triednictva poverovaní ďalšími funkciami, a to výchovným poradenstvom, koordináciou sociálno-patologických javov, koordináciou výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor protidrogových činností, vedúci PK a MZ. Na škole pôsobí 1 špeciálny pedagóg . Výchovný poradca zabezpečuje činnosť súvisiacu s prijímaním žiakov na stredné školy a pomáha pri riešení výchovných problémov na škole. Úzko spolupracuje s rodičmi a CPPaP. Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu a environmentálnej výchovy pripravuje pre žiakov rôzne aktivity. Viac ako 2/3 učiteľov pracuje so žiakmi aj mimo vyučovania ako vedúci záujmových útvarov.
  Všetci učitelia a vychovávateľky prešli programom vzdelávania IKT. Škola vytvára podmienky pre ďalší odborný a osobnostný rast učiteľov.

   


  Charakteristika žiakov a organizácia vyučovania

  Našu školu v tomto školskom roku navštevuje 744 žiakov základnej školy. Do  základnej školy dochádza jeden žiak z zo susednej obce Novoť. Ostatní žiaci sú  iba z našej obce. Do školy dochádzajú aj zo vzdialenosti 5 km. Dochádzajú pešo, autobusom alebo na bicykli. V 1.- 4. ročníku máme 16 tried a v ročníkoch 5.-9.  19 tried. Vedomostná úroveň v triedach je rôzna. Pribúda slabších žiakov.

   Máme dobré skúsenosti  s prácou o začlenené deti. Na škole pracuje s nimi špeciálny pedagóg, ktorý vedie evidenciu začlenených žiakov s rôznymi druhmi postihnutia. Má osobitnú miestnosť, kde uskutočňuje individuálnu alebo skupinovú terapiu. Počet týchto deti neustále narastá. Tieto deti sledujeme už v materskej škole. Veľkou pomocou sú absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí v rámci absolventskej praxe pomáhajú vyučujúcim pri začlenených žiakoch. Neustále spolupracujeme s CPPaP a CŠPPaP v Námestove. Vyučujúci, ktorí majú v triedach žiakov so ŠVVP, sú oboznámení s touto skutočnosťou a dodržiavajú osobitný postup na vyučovaní, pri klasifikácii a hodnotení týchto žiakov. Úzko spolupracujú s rodičmi VP,ŠP. Problémy nám robia žiaci s poruchami správania, ktorých taktiež neustále pribúda. U všetkých žiakov sa snažíme rozvíjať ich schopnosti, zručnosti, talent, osobitnú pozornosť venujeme žiakom s priemernými edukačnými výsledkami.

   Snahou všetkých zamestnancov je vytvoriť na škole radostnú klímu, zameriavame sa na otvorené partnerstvo, žiakov vedieme ku zdravému životnému štýlu, ekologickému mysleniu, komunikácii, kooperácii a umeniu vyjadriť a prezentovať svoje názory. Našou snahou je, aby deti chodili do školy rady, cítili sa v škole dobre a zažili každý deň čo najviac úspechov.


   

  Prijímanie žiakov do školy

  Zápis do 1. ročníka ZŠ sa realizuje v mesiaci január. Je vytvorený projekt pre prijímanie žiakov, v ktorom je stanovená komisia a spôsob prezentácie detí, ktorou deklarujú svoje zručnosti a schopnosti. Rodičia sú informovaní o požiadavkách školy, o školskej zrelosti aj o možnosti odloženia školskej dochádzky. Pravidelne sa na zápise zúčastňuje špeciálny pedagóg. V tomto smere úzko spolupracujú učiteľky materských škôl a učitelia základnej školy. V školskom roku 2010/2011 nezriaďujeme v 5. ročníku jazykový variant. Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov sme sa rozhodli, že tento variant zavedieme až od šiesteho ročníka s tým, že  žiaci v 5. ročníku budú robiť tesť z anglického jazyka a podľa toho budú zaraďovaný do jazykovej triedy. Samozrejme po súhlase rodičov.

   

  Projekty

  Dlhodobé projekty 

  Infovek
  ekologické projekty- ekotrieda, náučný chodník

  Krátkodobé projekty

  Otvorená škola
  Škola budúcnosti


   

  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

     Škola má záujem o čo najlepšiu spoluprácu s rodičmi. Aj keď sa ju snažíme  neustále prehlbovať, nie sme celkom spokojní. Rodičia a to najmä problémových žiakov sa o práci ich deti takmer nezaujímajú. Rodičia môžu navštíviť školu kedykoľvek po vzájomnej dohode s vyučujúcimi, taktiež v čase konzultačných hodín (pondelky) a triednych schôdzok. Žiaci môžu byť prítomní pri jednaní s rodičmi, môžu vyjadriť svoj názor k danej problematike. Naďalej chceme zintenzívňovať spoluprácu s rodičmi. Rodičia sú pravidelne informovaní o činnosti školy prostredníctvom školského časopisu, vývesných propagačných tabúľ a robiehajúcej sa internetovej žiackej knižke. . V mesiaci november je plenárne rodičovské združenie a ďalšie minimálne dve sú triedne združenia.

  Aj spoluprácu s ostatnými sociálnymi partnermi a inými subjektmi hodnotíme ako dobrú. Škole sú nápomocní pri organizovaní rôznych školských akcií. Pomoc je nielen materiálna, ale aj finančná. Riaditeľ sa pravidelne zúčastňuje zasadaní obecného zastupiteľstva.

  Rada školy je ustanovená v súlade s platnými predpismi.  Školská rada zasadá podľa plánu a to minimálne 4 x do roka.  Spolupráca s PPP sa každým rokom zlepšuje. K dobrej spolupráci prispieva okrem výchovného poradcu aj špeciálny pedagóg. Ich osvetou sa podarilo dosiahnuť, že čoraz viac rodičov detí s poruchami učenia sa a správania navštevujú túto inštitúciu. To samozrejme prispieva k zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov u týchto detí. Škola úzko spolupracuje s policajným zborom. Každoročne usporadúva prednášky ohľadom bezpečného správania sa žiakov na cestách. Kladne hodnotíme aj spoluprácu s metodickými centrami zamerané na ďalšie vzdelávanie učiteľov.


   

  Propagácia školy na verejnosti

  Zamestnanci a žiaci školy väčšinu svojich aktivít  zameriavajú práve smerom k čo najlepšej prezentácii školy. V tomto duchu na škole pracujú divadelné súbory, ktoré so svojim kultúrnym programom prezentujú v regióne, na Slovensku a v poslednej dobe aj účasťou na Celosvetovom festivale detských divadiel. Škola vytvára rôzne športové družstvá, ktoré získavajú popredné miesta na súťažiach a postupujú do ďalších kôl v okrese, na kraji, preto aj  mimoškolské aktivity sú orientované týmto smerom – smerom k športu. Dobré meno školy vytvárajú aj žiaci reprezentujúci školu na vedomostných súťažiach, kde tak isto získavajú výborne umiestnenia.

  Škola a obec aktívne udržiava medzinárodnú družbu so školami v Poľsku (Suzsec – Kryry), organizuje kultúrne, vedomostné a športové stretnutia. Veľa aktivít školy je zameraných na spoluprácu s rodičmi, zapája sa do diania v obci, tvorbou akadémií, divadelných predstavaní.

  Aktivity školy:

  Tvorivé dielňa v spolupráci s rodičmi
  Využitie odpadového materiálu
  Súťaž o najkrajšieho šarkana.
  Beseda s policajtom - bezpečnosť na cestách.
  Stretnutie so starými rodičmi.
  Tvorivá dielňa s rodičmi - pečieme medovníky.
  Mikulášsky deň spojený s kultúrnym programom
  Vianočná besiedka s rodičmi, kultúrny program
  Spoločný zápis v kultúrnom dome..
  Spevácka súťaž - Štrngalky.
  Kultúrny program ku Dňu matiek.
  Výtvarná súťaž - Mamino srdce
  Návšteva obory v Oravskej Lesnej.
  Výlet s rodičmi - ZOO Bojnice.
  Účasť na okresnej športovej olympiáde.
  Spolupráca s rodičmi - tradície a zvyky.
  Deň Zeme, vody - rôzne aktivity
  Rozlúčka s predškolákmi programom pre rodičov.
  MDD - aktivity, športové súťaže.
  Týždeň otvorených dverí.
  Karneval v kultúrnom dome
  Opekačka a pohyb v prírode
  Exkurzia v knižnici, pekárni
  Matematická rozprávka "Luskáčik"
  Výtvarné súťaže - do televízie a pod.i
  Beseda s lesníkmi
  Vianočná akadémia v kultúrnom dome.
  Exkurzia žiakov 9. roč. do Osvienčima.
  Exkurzia žiakov - Hvezdáreň v Žiari nad Hronom.
  Deň matiek - akadémia v kultúrnom dome.
  Divadelné predstavenie Martin.
  Divadelné predstavenie Žilina
  Športové popoludnia - Dni obce
  Exkurzia učiteľov slov. jazyka.
  Exkurzia - Námestovo - burza stredných škôl.
  Apríl - mesiac lesov - beseda s lesníkmi.
  Divadelné predstavenie.
  Návšteva filmového predstavenia.
  Deň Zeme
  Beseda k ochrane prírody.
  Výstavka pre žiakov - Naša vedecká hračka.
  Deň, učiteľov, Deň žien.
  Detský divadelný súbor - celoslov. prehliadka.
  Návšteva Slovenskej národnej galérie - 5. ročník
  Deň detí - oslava - divadelné predstavenie.
  Zájazd divadel. súboru Prvosienka v Chorvátsku.
  Beseda s policajtom - bezpečne na cestách, kriminalita mládeže.
  Výchovný koncert
  Vydávanie školského časopisu

  Zapájanie sa do súťaží:

  Cezpoľný beh žiakov ZŠ
  Finančníctvo
  Šaliansky Maťko
  Matematická olympiáda
  Európa v škole - literárna časť
  Európa v škole - výtvarná časť
  Rozprávkové vrentienko
  Fyzikálna olympiáda
  Biblická olympiáda
  Chemická olympiáda
  Štúrov Zvolen
  Biologická olympiáda Poznaj a chráň
  Hviezdoslavov Kubín
  Pytagoriáda
  Biologická olympiáda
  Dilongova Trstená
  Archimediáda
  Cena Andreja Chudobu
  Oravské divadelné dni
  Detský divadelný medveď
  Námestovské divadelné dni
  Celoštátna súťaž a prehliadka Detskej divadelnej tvorivosti
  Liga majstrov Donald Cup vo veľkom futbale
  Bedminton
  Žiacka vianočná latka
  Atletika družstiev
  Vajanského Martin

   

  Všetky informácie o dianí, aktivitách a výsledkoch školy sú pravidelne publikované na stránke školy (www.zszakamenne.edupage.sk), v školskom časopise (mesačník), v obecných novinách, na nástenkách umiestnených v jednotlivých budovách a vo sklenenej vitríne pred školou.