Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  O škole

  Úlohy školy

  I. Strategické ciele rozvoja školy

  1. Príprava a tvorba vlastného školského vzdelávacieho programu

  2. Posilnenie role a motivácie učiteľov, profesijný a osobnostný rast učiteľov

  3. Podpora talentu osobnosti a záujmu každého žiaka

  4. Skvalitnenie spolupráce s rodičmi, verejnosťou a ďalším i partnermi

  5. Zlepšenie estetického prostredia budovy školy a jej najbližšieho okolia

  6. Starostlivosť o integrovaných žiakov.

  7. Úlohy vyplývajúce z POP

   

  1. Príprava a tvorba vlastného školského vzdelávacieho programu

  1.1 Uplatňovanie nových metód a foriem vyučovania:

  Ciele: Zavedenie aktívneho, činnostného učenia

  Realizácia medzipredmetovej integrácie

  Propagácia a zavádzanie projektového vyučovania

   

  Prostriedky na dosiahnutie cieľa:

  1.1.1. Organizovanie odborných seminárov na tému – projektové vyučovanie, činnostné učenie.

  Termín: september, máj Zodp.: riaditeľ školy

   

  1.1.2 Zabezpečenie pomôcok a knižných titulov využiteľných pri nových formách a metódach práce.

  Termín: priebežne Zodp.: riaditeľ školy

   

  1.1.3 Pri hospitačnej činnosti oceňovať nové formy práce, viesť učiteľov k tomu, aby nepreferovali frontálne spôsoby učenia.

  Termín: nov. – dec. 2010, Zodp.: rš, zrš, ved. PK, MZ

  január – máj 2011-03-12

   

  1.1.4 Ocenenie používania nových metód a foriem práce v osobnom príplatku a odmenách.

  Termín: priebežne, december 2010 Zodp.: rš, zrš, ved. PK, MZ

   

  1.1.5 Pokračovať vo vzdelávaní učiteľov v IKT a sledovať využívanie získaných poznatkov v praxi.

  Termín: trvalý Zodp.: rš, zrš

   

  1.1.6 Vypracovať učebné osnovy a tematické plány v 3. a 7. ročníku v súlade so ŠVP ISCED1 a ISCED2.

  Termín: september 2010 Zodp.: vedúci MZ a PK

   

  1.2 Prípravné práce a tvorba školského vzdelávacieho programu

  Ciele: Zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzích jazykov

  Vytvorenie jazykového laboratória

  Vytvorenie podmienok pre zatraktívnenie nemeckého a ruského jazyka

  Ďalšie prehlbovanie spolupráce so školami v Poľskej republike

  Prostriedky na dosiahnutie cieľa:

  1.2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, rozšírenie aprobácie v oblasti cudzích jazykov (nemecký jazyk, ruský jazyk).

  Termín: október 2010 Zodp.: riaditeľ školy

   

  1.2.2 Podpora z oblasti metodiky vyučujúcim cudzieho jazyka, ktorí nemajú pedagogické vzdelanie.

  Termín: priebežný Zodp.: zrš, ved. PK

   

  1.2.3 Naďalej rozvíjať spoluprácu so školami v Poľskej republike.

  Termín: september 2010 Zodp.: riaditeľ školy

   

  1.2.4 Zavedenie nemeckého a ruského jazyka v 6. a 7. ročníku.

  Termín: september 2010 Zodp.: rš

   

  1.2.5 Vedenie žiakov k aktívnemu využívaniu školskej knižnice a to najmä anglickej, nemeckej a ruskej bibliotéky.

  Termín: priebežne Zodp.: zrš, ved. škol. knižnice

   

  1.2.6 Zakúpiť do školskej knižnice anglickú, nemeckú a ruskú literatúru:

  Termín: november 2010 Zodp.: ved. škol. knižnice

   

  1.2.7 Vytvorenie jazykového laboratória.

  Termín: september 2010 Zodp.: rš

   

  1.3 Skvalitnenie výučby informatiky

  Ciele: Umožniť štúdium informatiky existujúcim vyučujúcim

  Zaistiť väčšiu dostupnosť počítačov v priebehu vyučovania i po vyučovaní.

  Využiť rozpočet školy, iné finančné prostriedky na nákup IKT

  Podpora DVPP v oblasti informačných technológií

  Prostriedky na dosiahnutie cieľa:

  1.3.1 Prioritne zamerať DVPP na oblasť informatiky, maximálne využívať prostriedky na vzdelávanie v tejto oblasti.

  Termín: podľa zaistení školiteľov Zodp.: rš

   

  1.3.2 Rozšírenie databázy výučbových programov pre väčšinu predmetov.

  Termín: priebežný Zodp.: Mgr. Šalatová Marta

   

  1.3.3 Organizovanie krúžkov v popoludňajších hodinách, umožniť väčšie využitie počítačovej učebne.

  Termín: september 2010 Zodp.: Mgr. Marta Šalatová

   

  1.3.4 Viesť učiteľov k tomu, aby žiakom zadávali úlohy a referáty k splneniu ktorých potrebujú informačné technológie.

  Termín: priebežne Zodp.: zrš, ved. MZ, PK

   

  1.3.5 Využiť vo vyučovaní počítače a interaktívnu tabuľu. Postupne pre učiteľov zakúpiť notebooky pre domácu prípravu.

  Termín: priebežný, podľa finančných Zodp.: rš

  prostriedkov

   

  1.3.6 Zakúpiť počítačovú techniku pre ročníky v Oraviciach.

  Termín: september 2010 Zodp.: rš

   

  2. Posilnenie role a motivácia učiteľov, profesionálny a osobnostný rast učiteľov

  2.1 Rozvoj kvalitného pedagogického zboru

  Ciele: Stabilita pedagogického zboru

  Zvyšovanie aprobovaných a kvalifikovanosti

  Umožniť ďalší rast zamestnancov

  Hodnotenie a sebahodnotenie vykonanej práce

  Prostriedky na dosiahnutie cieľa

  2.1.2 Vypracovanie plánov ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborného rastu v súlade s ich záujmami a prínosom pre školu.

  Termín: september 2010 Zodp.: zrš

   

  2.1.2 Preferovať štúdium tým, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať v odbore, ktorý je prínosom pre školu (jazyky – NJ, RJ, informačné technológie, nové metódy a formy práce).

  Termín: školský rok 2010/2011 Zodp.: rš

   

  2.1.3 Vytvárať kultúrne prostredie pre prácu učiteľov.

  Termín: priebežne Zodp.: rš, zrš, preds. ŠR

   

  2.1.4 Vzájomná hospitačná činnosť učiteľov MŠ, 1. stupňa a 2. stupňa

  Termín: priebežne Zodp.: zrš, ved. PK, MZ

   

  2.1.5 Sledovať a pravidelne vyhodnocovať prácu jednotlivých zamestnancov.

  Termín: priebežne Zodp.: rš, zrš

   

  3. Podpora talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka

  3.1 Premena tradičnej školy, vytváranie priaznivého prostredia školy

  Ciele: Snaha o zmenu charakteru vzťahu žiak – učiteľ

  Tímová spolupráca medzi žiakmi, budovanie ovzdušia tolerancie, radosti z úspechov

  Snaha naučiť žiakov schopnosti komunikácie, diskutovať a vyjadriť svoj názor

  Zaistiť osvojenie takých vedomostí a zručností, ktoré v budúcnosti prispievajú k uplatneniu na trhu práce a k motivácii k celoživotnému učeniu

  Presadzovať zdravý životný štýl

  Prostriedky na dosiahnutie cieľa:

  3.1.1 Podpora ďalšieho vzdelávania pedagógov a prednášok zameraných na zmenu postojov a vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi.

  Termín: január 2010 Zodp.: rš

   

  3.1.2 V maximálnej miere zachovávať triedne kolektívy po dobu školskej dochádzky, rozvoj talentu a záujmu o jednotlivé činnosti realizovať v rámci nepovinných predmetov a záujmovej činnosti.

  Termín: september 2010 Zodp.: rš

   

  3.1.3 Zaviesť vzájomné hospitácie učiteľov MŠ, 1. a 2. stupňa, aby učitelia zistili odlišnosti vo výučbe a pomohli deťom k plynulému prechodu na vyšší stupeň.

  Termín: od novembra 2010 Zodp.: zrš, ved. PK, MZ

   

  3.1.4 Organizovanie cielených exkurzií a výletov

  Termín: máj, jún 2011 Zodp.: ved. akcií

   

  3.1.5 Korigovať formu encyklopedického učenia, zadávať zaujímavé úlohy, viesť žiakov k samostatnému vyhľadávaniu informácií v slovníkoch, náučnej literatúre, encyklopédiách, na internete.

  Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci

   

  3.1.6 Presadzovať činnostné učenie, alternatívne prvky výučby, projektové vyučovanie, netradičný zápis do 1. ročníka.

  Termín: priebežne Zodp.: zrš, všetci vyučujúci

   

  3.1.7 Oživiť tradície práce s knihou, zriadiť v triedach čitateľské kútiky.

  Termín: priebežne Zodp.: zrš, vyuč. SJ

   

  3.1.8 Vytvárať priateľskú atmosféru v kontakte so žiakmi, poskytnúť priestor na opravu nevydarených výkonov žiakov a obmedziť neprospievajúcich na minimum. Presadzovať sebahodnotenie u žiakov aspoň 1xmesačne, pri hodnotení preferovať ústne alebo písomné skúšanie s prihliadnutím k individualite každého jedinca.

  Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci

   

  3.1.9 Vzťah učiteľ – žiak prehodnocovať na každom zasadnutí MZ, PK. Jedenkrát polročne sa venovaať tomuto vzťahu na triednických hodinách ako aj na pracovnej porade.

  Termín: priebežne Zodp.: rš, ved. MZ, PK, tried. uč.

   

  3.1.10 Do plánov PK, MZ a plánov pre jednotlivé predmety zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelaním v oblasti ľudskýc práv, práv dieťaťa, predzádzaniu všetkých foriem diskriminácie, xenofóvie, intolerancie a rasizmu.

  Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci

   

  3.1.11 Zabezpečiť, aby v každej triede na prístupnom mieste boli k dispozícii „Práva a povinnosti žiaka“, „Kritéria na hodnotenie správania sa a dochádzky“, Školský poriadok pre žiaka.

  Termín: priebežne Zodp.: tried. uč.

   

  3.1.12 Podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov žiaka. Prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny, ktoré sú zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou žiaka.

  Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci

   

  3.1.13 Povinne sledovať a zabezpečiť aktívnu ochranu žiakov pred nežiaducími javmi, ako sú: záškoláctvo, šikanovanie, agresívne prejavy, užívanie návykových látok a pod.

  Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci

  3.1.14 Prijať účinné opatrenia na zamedzenie šikanovania v zmysle Metodického usmernenia č. 7/2006 z 28. 3. 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.

  Termín: priebežne Zodp.: rš, tried. uč.

   

  3.2 Široká ponuka športových, záujmových a voľnočasových aktivít

  Prostriedky na dosiahnutie cieľa:

  3.2.1 Uskutočňovať rôzne turnaje v rámci školy.

  Termín: priebežne Zodp.: vyuč. TV, zrš

   

  3.2.2 Zabezpečiť, aby každý žiak 4. ročníka vedel plávať.

  Termín: priebežne Zodp.: zrš pre I. st.

   

  3.2.3 V činnostiach ŠKD preferovať viac športových aktivít.

  Termín: priebežne Zodp.: zrš pre I. st., ved ŠKD

   

  3.2.4 Zapojenie čo najviac detí do voľnočasových aktivít.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  3.2.5 Vytvárať predpoklady pre zapojenie čo najv§čšieho počtu žiakov do rôznych foriem záujmovej činnosti. Zvýšenú pozornosť venovať talentovaným žiakom v príprave na rôzne súťaže v jednotlivých predmetoch.

  Termín: priebežne Zodp.: ved. ZÚ, MZ, PK

   

  3.3 Budovanie fungujúceho systému merania výsledkov vzdelávania

  Prostriedky na dosiahnutie cieľa:

  3.3.1 Napísanie vstupných previerok z jednotlivých predmetov.

  Termín: priebežne Zodp.: zrš, ved. PK a MZ

   

  3.3.2 Napísanie previerok na záver každého ročníka z jednotlivých predmetov v zmysle vzdelávacích štandardov.

  Termín: priebežne Zodp.: zrš, ved. PK a MZ

   

  3.3.3 Napísať testy v štvrtom ročníku na prijatie žiakov na jazykový variant a na prírodovedný variant.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  3.3.4 Každoročne sledovať a vyhodnocovať výsledky úspešnosti prijímacieho konania na stredné školy ako aj monitoru.

  Termín: priebežne Zodp.: vých. por., rš

   

   

  4. Skvalitnenie spolupráce s rodičmi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva

  Prostriedky na dosiahnutie cieľa

  4.1 Informovať rodičov a verejnosť o aktivitách a úspechoch školy prostredníctvom internetu.

  Termín: priebežne Zodp.: Mgr. Šalatová

  Mgr. Novosadová

   

  4.2 Informovať rodičov o výsledkoch žiaka prostredníctvom internetovej žiackej knižky.

  Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci

   

  4.3 Aktívna spolupráca s Radou školy a s Rodičovským združením.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  4.4 Zatraktívniť program na rod. združení, ktorý by prilákal viac rodičov na toto zasadnutie.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  5. Zlepšenie estetického prostredia interiéru budovy školy a najbližšieho okolia

  Ciele: Zlepšenie prostredia v triedach a spoločných priestoroch školy

  Úprava okolia školy

  Prostriedky na dosiahnutie cieľa:

  5.1 Upraviť okolie školy po rekonštrukčných prácach.

  Termín: priebežne Zodp.: Ing. Chmeľová

   

  5.2 Dokúpenie učebných pomôcok pre jednotlivé kabenetné zbierky.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  5.3 Vybudovanie prístupovej cesty k starej školskej budove.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  5.4 Rekonštrukcia schodov pri jedálni.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  5.5 Bočné zakrytie pergól.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  5.6 Dobudovanie jazykových učební a laboratórií.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  6. Starostlivosť o integrovaných žiakov

  6.1 V oblasti starostlivosti o začlenené deti zabezpečiť ich plnohodnotné začlenenie sa do života.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  6.2 Jedenkrát štvrťročne prehodnotiť ich výchovno-vyučovacie výsledky. Zabezpečiť individuálne vzdelávacie programy v závislosti od druhu postihnutia.

  Termín: priebežne Zodp.: špec. ped.

   

  6.3 K niektorým týmto deťom zabezpečiť podľa potreby asistentov učiteľa.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  7. Úlohy vyplývajúce z POP

  7.1 Enviromentálnu výchovu ako prierezovú tému ŠVP implementovať do obsahu jednotlivých predmetov v Škol. VP.

  Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci

   

  7.2 Naďalej zvyšovať kvalitu vyučovaním zavádzaním IKT do vyučovania.

  Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci

   

  7.3 Zvýšiť informačné kompetencie učiteľov.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  7.4 Zvýšiť návštevnosť počítačovej učebne deťom školského klubu.

  Termín: priebežne Zodp.: zrš pre I. st.

   

  7.5 Zakúpiť ďalšie počítače pre školu.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  7.6 Zabezpečiť školenie deti MŠ s ZŠ o nutnosti dodržiavania dentálnej hygieny.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  7.7 Na tried. hodinách venovať patričnú pozornosť témam týkajúcich sa starších ľudí.

  Termín: priebežne Zodp.: tried. uč.

   

  7.8 Súťaže považovať za integrálnu súčasť vyučovania. Zapájať sa len do tých, ktoré sú schválené Ministerstvom školstva SR.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  7.9 V spolupráci s vedúcou škol. strav. zariadenia v mesiaci október zamerať sa na podporu zvýšenej spotreby mlieka a mliečnych výrobkov ako aj zvýšenej konzumácii ovocia a zeleniny.

  Termín: priebežne Zodp.: rš, ved. ŠSZ

   

  7.10 Venovať pozornosť čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch.

  Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci

   

  7.11 Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami.

  Termín: priebežne Zodp.: zrš

   

  7.12 Efektívne využívať finančné prostriedky na záujmové vzdelávania žiakov.

  Termín: priebežne Zodp.: rš

   

  7.13 Podporvať činnosť športových krúžkoch vo voľnom čase.

  Termín: priebežne Zodp.: všetci vyučujúci

   

  7.14 Zvýšiť pohybové aktivity deti v školskom klube.

  Termín: priebežne Zodp.: vych. v ŠK