Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

O škole

6.ročník

Vážení rodičia Vaše dieťa si v 6. ročníku vyberá voliteľný predmet (tzv. druhý cudzí jazyk). Okrem cudzích jazykov (Nemecký jazk, Ruský jazyk) škola Vám ponúka aj iný voliteľný predmet, ktorý pozostáva z:

 

Obsah jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke (prípadne kliknutím na ich názov).

 

Netradičné športy

BASEBALL

Družstvo tvorí 9 hráčov. Každý z nich má určenú pozíciu na ihrisku. Zápas má dve časti: obrana a útok. Družstvá sa počas zápasu v týchto činnostiach striedajú. 9 takýchto zmien tvorí zápas.

- oboznámenie sa s hrou a pravidlami, útok, obrana, hra

Obsahový štandard:

ihrisko, pálka, loptička, rukavica, strata, zloženie družstva, útočné a obranné pásmo, chyby v hre

Výkonový štandard:

Poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu, vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať a uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca, vedieť vysvetliť základné pravidlá.

 

 

RINGO

Ringo je hra, ktorá rozvíja postreh, rýchlosť reakcie, priestorovú orientáciu, vôľu, obratnosť a fyzickú kondíciu.

Cieľom hry je umiestniť dutý gumený krúžok do súperovho ihriska tak, aby ho nechytil. Hrá sa na volejbalovom ihrisku.

- oboznámenie sa s hrou a pravidlami, odhod krúžku, chytanie a spracovanie krúžku, podanie, hra

Obsahový štandard:

ihrisko, krúžok, set, strata, zloženie družstva, útočné a obranné pásmo, podanie, chyby v hre, chytanie krúžku, hádzanie krúžku

Výkonový štandard:

Poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu, vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať a uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca vedieť vysvetliť základné pravidlá.

 

 

ULTIMATE FRISBEE

Ultimate frisbee je kolektívny šport, v ktorom proti sebe hrajú dve sedemčlenné družstvá. Rozmery ihriska sú obdĺžnikového tvaru, ktoré je na oboch koncoch ukončné koncovými zónami. Chytenie taniera v zóne sa rovná jeden bod.

- oboznámenie sa s hrou a pravidlami, odhod disku, chytanie a spracovanie disku, hra

Obsahový štandard:

ihrisko, disk, set, strata, zloženie družstva, útočné a obranné pásmo, chyby v hre, chytanie disku, odhod disku

Výkonový štandard:

Poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu, vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať a uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca vedieť vysvetliť základné pravidlá.

 

 

NOHEJBAL

Nohejbal je športová hra, ktorá vznikla ako doplnok futbalu. Hrá sa s nohejbalovou loptou cez sieť na ihrisku podobnému tenisovému. Cieľom hry je dostať loptu povoleným spôsobom do súperovho ihriska tak, aby je nevedel spracovať.

- oboznámenie sa s hrou a pravidlami, herné činnosti jednotlivca, herné kombinácie, hra

Obsahový štandard:

ihrisko, lopta, set, strata, zloženie družstva, útočné a obranné pásmo, chyby v hre, tresty, rozhodcovia, hráčske funkcie

Výkonový štandard:

Poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu, vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať a uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca vedieť vysvetliť základné pravidlá.

 

 

HOD OŠTEPOM

Hod oštepom je atletická disciplína, v ktorej sa hádže oštepom na vzdialenosť.

- držanie a rozbeh, náprah a preskok, odhodové postavenie a odhod, hod oštepom

Obsahový štandard:

základná charakteristika, technika držania, rozbehu, náprahu, preskoku, postavenia pri odhode a odhodu, oštep

Výkonový štandard:

Správne pomenovať popísať, prakticky ukázať a uplatniť techniku držania, rozbehu, náprahu, preskoku, postavenia pri odhode a samotného odhodu.

 

 

 

Dramatická výchova

1. Prostriedky vyjadrovania využívané pri dramatizácii

 • Rečové prostriedky - pracovať s dychom, hlasom, správne ich využívať pri rečovom prejave, správne artikulovať
 • Pohybové prostriedky - správne držať telo, používať v komunikácii mimické a pantomimické prvky ako  prostriedky dramatizácie , využívať hudobno-pohybové a tanečné prvky ako prostriedok symbolického vyjadrovania sa, vnímať súvis medzi hudbou a pohybovým prejavom, vie ju ním vyjadriť.
 • Verbálna a neverbálna komunikácia - dokázať hlasom a pohybom vyjadrovať základné emócie a rozpoznať ich v správaní druhých. Vybrať hudbu, ktorou komunikuje emóciu, náladu.
 • Spojenie verbálnej a neverbálnej komunikácie ako dramatický prejav - Prepájať slovné,  pohybové a iné schopnosti, kombinovať ich za účelom vyjadrenia vlastných vnútorných stavov a emócií i emócií určitej postavy.Prepojiť verbálnu komunikáciu s hudobno-pohybovým prejavom.

 

2. Základné stavebné prvky dramatickej tvorby

 • Nastolenie situácie - Rozlíšiť hranú a reálnu situáciu. Použiť svoje verbálne i neverbálne komunikačné schopnosti na reálne vyjadrenie situácie. Využiť svoje myslenie, predstavivosť, fantáziu a  zapájať ich do tvorivého procesu.
 • Javisková postava - Svojím prejavom vedieť charakterizovať postavu a vstupovať do vzťahov.
 • Nácvik scénky na vianočnú akadémiu

 

3. Proces dramatickej a inscenačnej tvorby

 • Námety a témy v dramatických situáciách - Vnímať, nachádzať a vyjadrovať námety k dramatizácii, témy pre dramatickú tvorbu, podieľať sa na nej.
 • Hranie rolí - Vstupovať do jednoduchých ale i náročnejších rolí, prirodzene a presvedčivo sa v nich správať.
 • Dramatická situácia, príbeh - Dokázať radiť situácie v časovej následnosti, v spolupráci s inými vytvoriť jednoduchú scénku, dramatizovať príbeh.
 • Karneval, hry a súťaže...

 • Spolupráca  ako prejav komunikácie  - Vnímať počas dramatickej hry partnerov v priestore a reagovať na nich.  Prijať pravidlá hry.
 • Spolupráca ako nevyhnutný pracovný štýl dramatickej tvorby - Dokázať spolupracovať v skupine na tvorbe javiskovej situácie, vnímať nápady druhých a kombinovať ich so svojimi.
 • Inscenačná tvorba (dramaturgia, réžia, herecká práca, scénografia, scénická hudba a zvuk  - Podieľať sa na inscenačnej tvorbe, vie s pomocou učiteľa odhadnúť a ponúknuť svoje nápady a schopnosti v tvorbe dramatického diela.
 • Predstavenie ku Dňu učiteľov, MDŽ Prezentácia tvorby

 

4. Vnímanie dramatického diela

 • Prezentácia tvorby - Dokázať spolu s inými prezentovať pred spolužiakmi produkt spoločnej tvorby a sledovať prezentácie ostatných.
 • Veľkonočné sviatky
 • Vnímanie umeleckého diela  a reflexia estetického zážitku - Reflektovať svoj zážitok z dramatického diela (divadelného, filmového, televízneho, rozhlasového).

 

5. Dramatické umenie – druhy a žánre

 • Základné divadelné druhy (činohra, spevohra, bábkové divadlo, pohybové a tanečné divadlo) - Rozlíšiť základné divadelné druhy. Zohľadňovať typické prvky pri tvorbe divadelného druhu.
 • Deň matiek-scénky, básne, tanec, spev...
 • Základné princípy oživovania improvizovanej bábky  - Vytvoriť z predmetu jednoduchú improvizovanú bábku a uplatniť základné  princípy jej oživovania.
 • Technika vedenia bábky - Dokázať narábať s bábkou, zvládať jednoduché techniky vedenia bábok.
 • Vytvorenie vlastného bábkového divadla
 • Základné divadelné žánre (komédia, tragédia, dráma) - Rozlíšiť základné divadelné žánre.
 • Súčasné dramatické umenie a médiá (divadelná, filmová, televízna a multimediálna tvorba) - Poznať rôzne formy súčasného dramatického umenia.S pomocou učiteľa hodnotiť súčasnú dramatickú tvorbu, jej prínos i subkultúrne prejavy.

 

 

 

KONVERZÁCIA  V ANGLICKOM  JAZYKU

 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecno-vzdelávacie predmety. Vzhľadom na širšie využitie anglického jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci sa dôraz pri vyučovaní anglického jazyka bude zakladať na praktické využitie osvojených kompetencii, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia bude založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislosti podľa želaní a potrieb skupiny aj jednotlivca.

Činnosti budú zamerané na splnenie komunikačných úloh pri rôznych témach, kde budú žiaci usmerňovaní v rôznych komunikačných činnostiach

 • Komunikovať v bežných spoločenských situáciách
 • Rozvinúť a udržať konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších bežných výrazov
 • Používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru
 • Vytvoriť ústny aj písomný text
 • Používať hovorené aj písomné texty v komunikačných situáciách na konkrétne ciele
 • Riešiť každodenné životné situácie
 • Vymieňať si informácie a nápady
 • Vypočuť si a podať informácie
 • Reagovať na príbeh alebo udalosť
 • Dať ponuku a reagovať na ňu
 • Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti
 • Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti
 • Reagovať pri prvom stretnutí
 • Korešpondovať, Telefonovať
 • Porozprávať príbeh

 

1.Rodina a spoločnosť

 • Osobné údaje
 • Rodina a vzťahy v rodine
 • Národnosť/štátna príslušnosť
 • Tlačivá/dokumenty
 • Vzťahy medzi ľuďmi
 • Náboženstvo

 

2.Náš domov    

 • Môj dom/byt
 • Zariadenie bytu
 • Domov a jeho okolie
 • Bývanie v meste a na dedine
 • Spoločnosť a životné prostredie
 • Spoločnosť a jej životný štýl

 

3.Ľudské telo, starostlivosť o zdravie    

 • Ľudské telo
 • Fyzické charakteristiky
 • Charakterové vlastnosti  človeka
 • Choroby a nehody
 • Hygiena a starostlivosť  o telo
 • Zdravý spôsob života
 • Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky Poistenie

 

4.Človek na cestách    

 • Dopravné prostriedky
 • Osobná doprava
 • Príprava na cestu a cestovanie
 • Turistika a cestovný ruch
 • Problémy cestných,
 • železničných a leteckých sieti

 

5.Vzdelávanie a práca    

 • Škola a jej zariadenie
 • Učebné predmety
 • Pracovné činnosti a profesie
 • Školský systém
 • Celoživotné vzdelávanie
 • Pracovné podmienky

 

6.Človek a príroda  

 • Zvieratá/fauna
 • Počasie
 • Rastliny/flóra
 • Klíma
 • Človek a jeho životné prostredie
 • Príroda okolo nás
 • Ochrana životného prostredia

 

7.Voľný čas a záľuby  

 • Záľuby
 • Literatúra, divadlo, film
 • Rozhlas, televízia
 • Internet
 • Výstavy a veľtrhy

 

8.Výživa a zdravie    

 • Mäso a mäsové výrobky
 • Zelenina a ovocie
 • Nápoje
 • Mliečne výrobky
 • Cestoviny a múčne výrobky
 • Stravovacie návyky
 • Stravovacie zariadenia
 • Príprava jedál
 • Kultúra stolovania
 • Zdravá výživa

 

9.Uprostred multikultúrnej spoločnosti    

 • Cudzie jazyky
 • Rodinné sviatky
 • Štátne a cirkevné sviatky
 • Zvyky a tradície v rôznych krajinách
 • Zbližovanie kultúr  
 • Rešpektovanie tradícií

 

10.Obliekanie a móda    

 • Základné druhy oblečenia
 • Odevné doplnky
 • Výber oblečenia na rôzne príležitosti
 • Druhy a vzory odevných materiálov
 • Móda a jej trendy

 

11.Šport nám, my športu    

 • Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne
 • Športové disciplíny
 • Význam športu pre rozvoj osobnosti
 • Nové smerovania v športe
 • Čestnosť športového zápolenia

 

12.Obchod a služby    

 • Nákupné zariadenia
 • Pošta a telekomunikácie
 • Nakupovanie a platby
 • Hotelové a reštauračné služby
 • Centrá krásy a zdravia
 • Kultúra nakupovania a služieb

 

13.Krajiny, mestá a miesta    

 • Krajiny a svetadiely
 • Moja krajina a moje mesto
 • Geografický opis krajiny
 • Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest


14.Kultúra a umenie  

 • Druhy umenia
 • Kultúra a jej formy
 • Spoločnosť a kultúra
 • Umenie

 

15.Človek a spoločnosť, komunikácia    

 • Jazyk ako dorozumievací prostriedok
 • Formy komunikácie
 • Kultúra komunikácie

 

16.Mládež a jej svet    

 • Aktivity mládeže
 • Vzťahy medzi rovesníkmi
 • Generačné vzťahy
 • Predstavy mládeže o svete
 • Konflikty predstáv a reality

 

17.Profesia a pracovný život  

 • Výber profesie
 • Zamestnania
 • Pracovné pomery a kariéra
 • Platové ohodnotenie
 • Nezamestnanosť

 

18.Veda a technika v službách ľudstva    

 • Technické vynálezy
 • Vedecký pokrok

 

19.Vzory a ideály    

 • Človek, jeho vzory a ideály
 • Pozitívne a negatívne vzory

 

20.Slovensko    

 • Geografické údaje
 • História
 • Turistické miesta a kultúrne pamiatky
 • Zvyky a tradície

 

21.Krajina, ktorej jazyk sa učím    

 • Geografické údaje
 • História
 • Turistické miesta a kultúrne pamiatky
 • Zvyky a tradície
 • O človeku v krajine, ktorej  jazyk sa učím

 

 

Spoločenská výchova

 

Slušnosť, zdvorilosť takt

/vymedzenie pojmov/

 

Sebaovládanie

/hygiena, zlozvyky, výraz tváre, reč tela, oblečenie, dochvíľnosť, asertivita/

 

Pozdrav

/pravidlo prednosti, skladanie klobúka, čiapky, podávanie rúk, bozk/

 

Predstavovanie a oslovovanie

/kedy predstavovať, ako predstavovať, oslovovanie, tykanie

 

Listy, e-maily, sociálne siete, telefonovanie

 

Správanie na verejnosti

/na ulici, v dopravných prostriedkoch/

 

Správanie v reštaurácii

/príchod, pri stole, platenie/

 

Správanie v divadle, na koncerte

/oblečenie, spoločenské tance/

 

Správanie v kostole a na pietnych miestach

 

Stolovanie 

/úprava stola, správanie pri stole, zasadací poriadok, menu – poradie jedál, ako sa čo je, kultúra pitia/

 

Spoločenský život v rodine 

/hosť a hostiteľ, dary a darčeky, svadba, pohreb/

 

Spoločenské udalosti 

/ples, recepcia, párty, spoločenský odev, tanec – základné kroky/

 

Voľný čas

 /aktívne prežívanie, športové aktivity, rekreácia, záujmové aktivity, vzdelávacie aktivity, environmentálne aktivity, socializačné aktivity, komunitné aktivity/

 

O hodnotách a postojoch k životu

/úcta k opačnému pohlaviu, priateľstvo, známosť, láska, manželstvo, rodina, úcta k novému životu/