Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  O škole

  6.ročník

  Vážení rodičia Vaše dieťa si v 6. ročníku vyberá voliteľný predmet (tzv. druhý cudzí jazyk). Okrem cudzích jazykov (Nemeský jazka, Ruský jazyk) škola Vám ponúka aj iný voliteľný predmet, ktorý pozostáva z:

   

  Obsah jednotlivých oblastí nájdete na tejto stránke (prípadne kliknutím na ich názov).

   

  Netradičné športy

  BASEBALL

  Družstvo tvorí 9 hráčov. Každý z nich má určenú pozíciu na ihrisku. Zápas má dve časti: obrana a útok. Družstvá sa počas zápasu v týchto činnostiach striedajú. 9 takýchto zmien tvorí zápas.

  - oboznámenie sa s hrou a pravidlami, útok, obrana, hra

  Obsahový štandard:

  ihrisko, pálka, loptička, rukavica, strata, zloženie družstva, útočné a obranné pásmo, chyby v hre

  Výkonový štandard:

  Poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu, vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať a uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca, vedieť vysvetliť základné pravidlá.

   

   

  RINGO

  Ringo je hra, ktorá rozvíja postreh, rýchlosť reakcie, priestorovú orientáciu, vôľu, obratnosť a fyzickú kondíciu.

  Cieľom hry je umiestniť dutý gumený krúžok do súperovho ihriska tak, aby ho nechytil. Hrá sa na volejbalovom ihrisku.

  - oboznámenie sa s hrou a pravidlami, odhod krúžku, chytanie a spracovanie krúžku, podanie, hra

  Obsahový štandard:

  ihrisko, krúžok, set, strata, zloženie družstva, útočné a obranné pásmo, podanie, chyby v hre, chytanie krúžku, hádzanie krúžku

  Výkonový štandard:

  Poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu, vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať a uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca vedieť vysvetliť základné pravidlá.

   

   

  ULTIMATE FRISBEE

  Ultimate frisbee je kolektívny šport, v ktorom proti sebe hrajú dve sedemčlenné družstvá. Rozmery ihriska sú obdĺžnikového tvaru, ktoré je na oboch koncoch ukončné koncovými zónami. Chytenie taniera v zóne sa rovná jeden bod.

  - oboznámenie sa s hrou a pravidlami, odhod disku, chytanie a spracovanie disku, hra

  Obsahový štandard:

  ihrisko, disk, set, strata, zloženie družstva, útočné a obranné pásmo, chyby v hre, chytanie disku, odhod disku

  Výkonový štandard:

  Poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu, vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať a uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca vedieť vysvetliť základné pravidlá.

   

   

  NOHEJBAL

  Nohejbal je športová hra, ktorá vznikla ako doplnok futbalu. Hrá sa s nohejbalovou loptou cez sieť na ihrisku podobnému tenisovému. Cieľom hry je dostať loptu povoleným spôsobom do súperovho ihriska tak, aby je nevedel spracovať.

  - oboznámenie sa s hrou a pravidlami, herné činnosti jednotlivca, herné kombinácie, hra

  Obsahový štandard:

  ihrisko, lopta, set, strata, zloženie družstva, útočné a obranné pásmo, chyby v hre, tresty, rozhodcovia, hráčske funkcie

  Výkonový štandard:

  Poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu, vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať a uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca vedieť vysvetliť základné pravidlá.

   

   

  HOD OŠTEPOM

  Hod oštepom je atletická disciplína, v ktorej sa hádže oštepom na vzdialenosť.

  - držanie a rozbeh, náprah a preskok, odhodové postavenie a odhod, hod oštepom

  Obsahový štandard:

  základná charakteristika, technika držania, rozbehu, náprahu, preskoku, postavenia pri odhode a odhodu, oštep

  Výkonový štandard:

  Správne pomenovať popísať, prakticky ukázať a uplatniť techniku držania, rozbehu, náprahu, preskoku, postavenia pri odhode a samotného odhodu.

   

   

   

  Dramatická výchova

  1. Prostriedky vyjadrovania využívané pri dramatizácii

  • Rečové prostriedky - pracovať s dychom, hlasom, správne ich využívať pri rečovom prejave, správne artikulovať
  • Pohybové prostriedky - správne držať telo, používať v komunikácii mimické a pantomimické prvky ako  prostriedky dramatizácie , využívať hudobno-pohybové a tanečné prvky ako prostriedok symbolického vyjadrovania sa, vnímať súvis medzi hudbou a pohybovým prejavom, vie ju ním vyjadriť.
  • Verbálna a neverbálna komunikácia - dokázať hlasom a pohybom vyjadrovať základné emócie a rozpoznať ich v správaní druhých. Vybrať hudbu, ktorou komunikuje emóciu, náladu.
  • Spojenie verbálnej a neverbálnej komunikácie ako dramatický prejav - Prepájať slovné,  pohybové a iné schopnosti, kombinovať ich za účelom vyjadrenia vlastných vnútorných stavov a emócií i emócií určitej postavy.Prepojiť verbálnu komunikáciu s hudobno-pohybovým prejavom.

   

  2. Základné stavebné prvky dramatickej tvorby

  • Nastolenie situácie - Rozlíšiť hranú a reálnu situáciu. Použiť svoje verbálne i neverbálne komunikačné schopnosti na reálne vyjadrenie situácie. Využiť svoje myslenie, predstavivosť, fantáziu a  zapájať ich do tvorivého procesu.
  • Javisková postava - Svojím prejavom vedieť charakterizovať postavu a vstupovať do vzťahov.
  • Nácvik scénky na vianočnú akadémiu

   

  3. Proces dramatickej a inscenačnej tvorby

  • Námety a témy v dramatických situáciách - Vnímať, nachádzať a vyjadrovať námety k dramatizácii, témy pre dramatickú tvorbu, podieľať sa na nej.
  • Hranie rolí - Vstupovať do jednoduchých ale i náročnejších rolí, prirodzene a presvedčivo sa v nich správať.
  • Dramatická situácia, príbeh - Dokázať radiť situácie v časovej následnosti, v spolupráci s inými vytvoriť jednoduchú scénku, dramatizovať príbeh.
  • Karneval, hry a súťaže...

  • Spolupráca  ako prejav komunikácie  - Vnímať počas dramatickej hry partnerov v priestore a reagovať na nich.  Prijať pravidlá hry.
  • Spolupráca ako nevyhnutný pracovný štýl dramatickej tvorby - Dokázať spolupracovať v skupine na tvorbe javiskovej situácie, vnímať nápady druhých a kombinovať ich so svojimi.
  • Inscenačná tvorba (dramaturgia, réžia, herecká práca, scénografia, scénická hudba a zvuk  - Podieľať sa na inscenačnej tvorbe, vie s pomocou učiteľa odhadnúť a ponúknuť svoje nápady a schopnosti v tvorbe dramatického diela.
  • Predstavenie ku Dňu učiteľov, MDŽ Prezentácia tvorby

   

  4. Vnímanie dramatického diela

  • Prezentácia tvorby - Dokázať spolu s inými prezentovať pred spolužiakmi produkt spoločnej tvorby a sledovať prezentácie ostatných.
  • Veľkonočné sviatky
  • Vnímanie umeleckého diela  a reflexia estetického zážitku - Reflektovať svoj zážitok z dramatického diela (divadelného, filmového, televízneho, rozhlasového).

   

  5. Dramatické umenie – druhy a žánre

  • Základné divadelné druhy (činohra, spevohra, bábkové divadlo, pohybové a tanečné divadlo) - Rozlíšiť základné divadelné druhy. Zohľadňovať typické prvky pri tvorbe divadelného druhu.
  • Deň matiek-scénky, básne, tanec, spev...
  • Základné princípy oživovania improvizovanej bábky  - Vytvoriť z predmetu jednoduchú improvizovanú bábku a uplatniť základné  princípy jej oživovania.
  • Technika vedenia bábky - Dokázať narábať s bábkou, zvládať jednoduché techniky vedenia bábok.
  • Vytvorenie vlastného bábkového divadla
  • Základné divadelné žánre (komédia, tragédia, dráma) - Rozlíšiť základné divadelné žánre.
  • Súčasné dramatické umenie a médiá (divadelná, filmová, televízna a multimediálna tvorba) - Poznať rôzne formy súčasného dramatického umenia.S pomocou učiteľa hodnotiť súčasnú dramatickú tvorbu, jej prínos i subkultúrne prejavy.

   

   

   

  KONVERZÁCIA  V ANGLICKOM  JAZYKU

   

  Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecno-vzdelávacie predmety. Vzhľadom na širšie využitie anglického jazyka v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj v práci sa dôraz pri vyučovaní anglického jazyka bude zakladať na praktické využitie osvojených kompetencii, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia bude založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislosti podľa želaní a potrieb skupiny aj jednotlivca.

  Činnosti budú zamerané na splnenie komunikačných úloh pri rôznych témach, kde budú žiaci usmerňovaní v rôznych komunikačných činnostiach

  • Komunikovať v bežných spoločenských situáciách
  • Rozvinúť a udržať konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších bežných výrazov
  • Používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru
  • Vytvoriť ústny aj písomný text
  • Používať hovorené aj písomné texty v komunikačných situáciách na konkrétne ciele
  • Riešiť každodenné životné situácie
  • Vymieňať si informácie a nápady
  • Vypočuť si a podať informácie
  • Reagovať na príbeh alebo udalosť
  • Dať ponuku a reagovať na ňu
  • Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti
  • Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti
  • Reagovať pri prvom stretnutí
  • Korešpondovať, Telefonovať
  • Porozprávať príbeh

   

  1.Rodina a spoločnosť

  • Osobné údaje
  • Rodina a vzťahy v rodine
  • Národnosť/štátna príslušnosť
  • Tlačivá/dokumenty
  • Vzťahy medzi ľuďmi
  • Náboženstvo

   

  2.Náš domov    

  • Môj dom/byt
  • Zariadenie bytu
  • Domov a jeho okolie
  • Bývanie v meste a na dedine
  • Spoločnosť a životné prostredie
  • Spoločnosť a jej životný štýl

   

  3.Ľudské telo, starostlivosť o zdravie    

  • Ľudské telo
  • Fyzické charakteristiky
  • Charakterové vlastnosti  človeka
  • Choroby a nehody
  • Hygiena a starostlivosť  o telo
  • Zdravý spôsob života
  • Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky Poistenie

   

  4.Človek na cestách    

  • Dopravné prostriedky
  • Osobná doprava
  • Príprava na cestu a cestovanie
  • Turistika a cestovný ruch
  • Problémy cestných,
  • železničných a leteckých sieti

   

  5.Vzdelávanie a práca    

  • Škola a jej zariadenie
  • Učebné predmety
  • Pracovné činnosti a profesie
  • Školský systém
  • Celoživotné vzdelávanie
  • Pracovné podmienky

   

  6.Človek a príroda  

  • Zvieratá/fauna
  • Počasie
  • Rastliny/flóra
  • Klíma
  • Človek a jeho životné prostredie
  • Príroda okolo nás
  • Ochrana životného prostredia

   

  7.Voľný čas a záľuby  

  • Záľuby
  • Literatúra, divadlo, film
  • Rozhlas, televízia
  • Internet
  • Výstavy a veľtrhy

   

  8.Výživa a zdravie    

  • Mäso a mäsové výrobky
  • Zelenina a ovocie
  • Nápoje
  • Mliečne výrobky
  • Cestoviny a múčne výrobky
  • Stravovacie návyky
  • Stravovacie zariadenia
  • Príprava jedál
  • Kultúra stolovania
  • Zdravá výživa

   

  9.Uprostred multikultúrnej spoločnosti    

  • Cudzie jazyky
  • Rodinné sviatky
  • Štátne a cirkevné sviatky
  • Zvyky a tradície v rôznych krajinách
  • Zbližovanie kultúr  
  • Rešpektovanie tradícií

   

  10.Obliekanie a móda    

  • Základné druhy oblečenia
  • Odevné doplnky
  • Výber oblečenia na rôzne príležitosti
  • Druhy a vzory odevných materiálov
  • Móda a jej trendy

   

  11.Šport nám, my športu    

  • Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne
  • Športové disciplíny
  • Význam športu pre rozvoj osobnosti
  • Nové smerovania v športe
  • Čestnosť športového zápolenia

   

  12.Obchod a služby    

  • Nákupné zariadenia
  • Pošta a telekomunikácie
  • Nakupovanie a platby
  • Hotelové a reštauračné služby
  • Centrá krásy a zdravia
  • Kultúra nakupovania a služieb

   

  13.Krajiny, mestá a miesta    

  • Krajiny a svetadiely
  • Moja krajina a moje mesto
  • Geografický opis krajiny
  • Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest


  14.Kultúra a umenie  

  • Druhy umenia
  • Kultúra a jej formy
  • Spoločnosť a kultúra
  • Umenie

   

  15.Človek a spoločnosť, komunikácia    

  • Jazyk ako dorozumievací prostriedok
  • Formy komunikácie
  • Kultúra komunikácie

   

  16.Mládež a jej svet    

  • Aktivity mládeže
  • Vzťahy medzi rovesníkmi
  • Generačné vzťahy
  • Predstavy mládeže o svete
  • Konflikty predstáv a reality

   

  17.Profesia a pracovný život  

  • Výber profesie
  • Zamestnania
  • Pracovné pomery a kariéra
  • Platové ohodnotenie
  • Nezamestnanosť

   

  18.Veda a technika v službách ľudstva    

  • Technické vynálezy
  • Vedecký pokrok

   

  19.Vzory a ideály    

  • Človek, jeho vzory a ideály
  • Pozitívne a negatívne vzory

   

  20.Slovensko    

  • Geografické údaje
  • História
  • Turistické miesta a kultúrne pamiatky
  • Zvyky a tradície

   

  21.Krajina, ktorej jazyk sa učím    

  • Geografické údaje
  • História
  • Turistické miesta a kultúrne pamiatky
  • Zvyky a tradície
  • O človeku v krajine, ktorej  jazyk sa učím

   

   

  Spoločenská výchova

   

  Slušnosť, zdvorilosť takt

  /vymedzenie pojmov/

   

  Sebaovládanie

  /hygiena, zlozvyky, výraz tváre, reč tela, oblečenie, dochvíľnosť, asertivita/

   

  Pozdrav

  /pravidlo prednosti, skladanie klobúka, čiapky, podávanie rúk, bozk/

   

  Predstavovanie a oslovovanie

  /kedy predstavovať, ako predstavovať, oslovovanie, tykanie

   

  Listy, e-maily, sociálne siete, telefonovanie

   

  Správanie na verejnosti

  /na ulici, v dopravných prostriedkoch/

   

  Správanie v reštaurácii

  /príchod, pri stole, platenie/

   

  Správanie v divadle, na koncerte

  /oblečenie, spoločenské tance/

   

  Správanie v kostole a na pietnych miestach

   

  Stolovanie 

  /úprava stola, správanie pri stole, zasadací poriadok, menu – poradie jedál, ako sa čo je, kultúra pitia/

   

  Spoločenský život v rodine 

  /hosť a hostiteľ, dary a darčeky, svadba, pohreb/

   

  Spoločenské udalosti 

  /ples, recepcia, párty, spoločenský odev, tanec – základné kroky/

   

  Voľný čas

   /aktívne prežívanie, športové aktivity, rekreácia, záujmové aktivity, vzdelávacie aktivity, environmentálne aktivity, socializačné aktivity, komunitné aktivity/

   

  O hodnotách a postojoch k životu

  /úcta k opačnému pohlaviu, priateľstvo, známosť, láska, manželstvo, rodina, úcta k novému životu/