Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Štatút Žiackej školskej rady

  Štatút ŽŠR

  článok 1.

  Všeobecné ustanovenia

  1. Žiacka školská rada (ďalej len ŽŠR, je ustanovený v súlade so zákonom NR SR č.596/203 Z.z.
  2. Je dobrovoľným združením žiakov 5.- 9.ročníka ZŠ.
  3. Sídlom ŽŠR je Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné (ďalej len škola).
  4. ŽŠR je pomocným orgánom riaditeľa školy.

   

  článok 2.

  Ustanovenie ŽŠR a zánik členstva

  1. ŽŠR sa ustanovuje delegovaním triednych zástupcov 5.- 9.ročníka na  1 rok.
  2. ŽŠR na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva koordinátor:
  • spomedzi seba tajnou voľbou zvolí výbor ŽŠR: predsedu, podpredsedu, a zapisovateľa
  • vytvorí protokol o ustanovení ŽŠR, ktorý obsahuje dátum ustanovenia, výbor a zoznam členov ŽŠR a program ŽŠR
  • oboznámi sa so štatútom ZŠR
  • členovia ŽŠR zložia sľub:

  „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že si budem plniť povinnosti člena ŽŠR, budem čo najlepšie zastupovať svojich spolužiakov, spolupracovať s vedením školy, pedagogickým pracovníkmi a Radou školy. Budem robiť všetko pre šírenie dobrého mena našej školy.

  Tak sľubujem!“

  1. Členovia vykonávajú svoj mandát osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a predkladajú svoje návrhy a návrhy svojich spolužiakov.
  2. Členstvo v ŽŠR zaniká:
  • dobrovoľným vzdaním sa členstva
  • správaním, ktoré poškodilo dobré meno parlamentu, závažným porušením školského poriadku(znížená známka zo správania), ak sa na tom uznesie dvojtretinová väčšina všetkých členov ŽŠR
  • ak bude člen ŽŠR preradený na inú školu

   

  článok 3.

  Ciele a úlohy ŽŠR

  1. ŽSR zabezpečuje ochranu detských práv, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa.
  2. Podieľa sa na dodržiavaní školského poriadku.
  3. Rieši problémy správania sa v škole a na verejnosti.
  4. Zastupuje žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladá svoje návrhy a stanoviská, zastupuje žiakov školy aj navonok.
  5. Organizuje kultúrne a spoločenské akcie pre žiakov školy.
  6. Aktivizuje žiakov v mimoškolských činnostiach.
  7. Podieľa sa na výzdobe školy.
  8. Zabezpečuje správny informačný tok, t.j. členovia ŽŠR sú povinní informovať žiakov a triednych učiteľov o prijatých uzneseniach a v spolupráci s pedagógmi vzniknuté problémy riešiť.
  9. Informuje žiakov o svojej činnosti pomocou školského časopisu, nástenky, školského rozhlasu alebo webovej stránky.
  10.  Predkladá pripomienky a návrhy.
  11. Všíma si správanie, prospech a úspechy svojich spolužiakov a upozorňuje na ne.

   

  článok 4.

  Organizačná štruktúra ŽŠR

  1. Plénum  ŽŠR je najvyšším orgánom parlamentu a má schvaľovaciu právomoc.
  2. Plénum ŽŠR je tvorené zo všetkých členov, t.j. jeden žiak z každej triedy na 2.stupni ZŠ. Plénum ŽŠR je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŽŠR.
  3. Predsedníctvo ŽŠR je výkonným orgánom a je tvorené predsedom, podpredsedom a koordinátorom.
  4. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomný predseda, podpredsedovia a koordinátor.
  5. Predseda ŽŠR je volený z oficiálne navrhnutých kandidátov nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. Ak nebol v prvom kole zvolený žiadna z kandidátov, do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov získaných v prvom kole. Ak kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu všetkých členov ani v druhom kole, voľba je neplatná a znova sa navrhujú kandidáti zo všetkých členov.

  Predsedu odvolávajú členovia, ak o to požiada minimálne pätina všetkých členov, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov ŽŠR.

  Predseda reprezentuje ŽŠR navonok.

  Podpredseda zastupuje predsedu v prípade jeho neprítomnosti.

  Podpredseda je volený a odvolávaný rovnako ako predseda.

  1. ŽŠR sa schádza jedenkrát za mesiac alebo vtedy, ak o to požiada alebo riaditeľ školy a jeho zasadnutie zvoláva predseda ŽŠR.
  2. Ak jedna tretina členov požiada o mimoriadne zasadnutie, predseda je povinný zasadnutie zvolať.
  3. Zasadnutia ŽŠR sú verejné.
  4. Pri rozhodovaní sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov ŽŠR.
  5. Ak jedna tretina členov požiada o mimoriadne zasadnutie, predseda je povinný zasadnutie zvolať.
  6. Spory medzi členmi ŽŠR rieši riaditeľ školy.
  7. Činnosť ŽŠR metodicky riadi poverený učiteľ – koordinátor ŽŠR.
  8. Z každého zasadnutia ŽŠR sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje:
  • menný zoznam prítomných členov a pozvaných hostí,
  • program zasadnutia,
  • prerokované témy,
  • návrhy, podnety, pripomienky, sťažnosti,
  • záver, uznesenie, opatrenia,
  • v prípade hlasovania výsledky.

   

  článok 5.

  Koordinátor ŽŠR

  1. Koordinátor ŽŠR je učiteľ školy, ktorého touto funkciou poveril riaditeľ školy.
  2. Koordinátor ŽŠR spolu s predsedom ŽŠR predkladá vedeniu školy podnety a návrhy ŽŠR.
  3. Koordinátor napomáha rozvoju a činnosti ŽŠR.

   

   

  článok 6.

  Práva a povinnosti členov ŽŠR

  1. Člen ŽŠR má právo:
  • podieľať sa na činnosti a rozhodovaní ŽŠR podľa svojich schopností a možností
  • hlasovať na zasadnutiach ŽŠR
  • asertívne a v súlade s etikou vystupovať na pôde ŽŠR, t.j. predkladať vlastné názory, pripomienky, návrhy a možnosti riešenia problémov kultivovaným vystupovaním, teda tak, aby neublížil žiakom, učiteľom, rodičom, verejnosti
  • zmeniť názor
  • vyjadrovať sa ku všetkým problémom, predkladaným návrhom a pripomienkam

   

  1. Člen ŽŠR má povinnosť:
  • dodržiavať Štatút ŽŠR
  • pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽŠR
  • informovať o úlohách, akciách a uzneseniach svojich spolužiakov a triedneho učiteľa
  • plniť uznesenia
  • aktívne sa podieľať na činnosti ŽŠR
  • ospravedlniť svoju neúčasť na zasadnutí koordinátorovi alebo predsedovi ŽŠR najneskôr v deň plánovaného zasadnutia
  • obhajovať práva a záujmy žiakov
  • chrániť dobré meno ŽŠR a školy

   

  článok 7.

  Hospodárenie ŽŠR

  1. ŽŠR nemá vlastný majetok.
  2. ŽŠR na svoju činnosť využíva priestory školy.
  3. Škola vytvorí podmienky na zabezpečenie činnosti ŽŠR.

   

  článok 8.

  Záverečné ustanovenia

  1. Na prijatie štatútu, ako aj na jeho zmenu, je potrebný súhlas minimálne dvojtretinovej väčšiny všetkých členov ŽŠR.
  2. Na zánik ŽŠR sa vyžaduje súhlas minimálne dvojtretinovej väčšiny členov ŽŠR.
  3. Štatút ZŠR nadobúda platnosť dňom, kedy bol prijatý výborom ŽŠR.

   

   

       V Zákamennom, 12.9. 2018                       Mgr. Pavol Demko, riaditeľ školy