Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Náučný chodník

Ciele projektu

Ciele projektu a stav po ukončení projektu

Hlavným cieľom projektu je šírenie environmentálnej výchovy u žiakov ZŠ v Zákamennom prostredníctvom modernej formy výučby. Podstatou takejto formy učenia budú ekohry, výučba prírodovedných a environmentálnych predmetov priamo v prírode a rôzne skupinové aktivity. Samotná výučba, ekohry, ako aj skupinové aktivity budú diferencované podľa školských ročníkov.

Zámerom je vybudovanie náučno-poznávacieho chodníka. Týmto netradičným spôsobom výučby má ZŠ v Zákamennom nasledovné koncepčné environmentálne zámery:

1.   rozvíjať u žiakov záujem o získavanie zručností a vedomostí v problematike životného prostredia,

2.   vybudovať, udržiavať a posilňovať u žiakov zodpovednosť, vzájomnú toleranciu, úctu a zapojením do skupinových  environmentálnych aktivít ich viesť k tímovej práci,

3.  nájsť pre žiakov možnosti budovania kontaktu s prírodou, odstrániť u nich rastúcu izolovanosť,

4.      učiť žiakov o ekosystémoch, formovať ich vzťah a rozvíjať ich fantáziu,

5.  podieľať sa so žiakmi na tvorbe rôznych projektov, zúčastňovať sa s nimi na environmentálnych súťažiach,

6.  skupinovými aktivitami viesť žiakov k tvorivému a efektívnemu riešeniu konkrétnych a reálnych problémov životného prostredia v obci, ako napr.: vysádzanie kríkov, stromčekov, okrasných rastlín, zber a triedenie odpadov, odstraňovanie „čiernych skládok“, mapovanie mokradí, prikrmovanie vysokej lesnej zveri, sčítanie zveri, výroba a rozmiestňovanie búdok pre vtáctvo, tvorba herbárov, poznávanie zveri podľa stôp.

 

Zapájaním žiakov do skupinových aktivít takéhoto charakteru chce škola dosiahnuť, aby si žiaci uvedomili svoju individuálnu ako aj skupinovú pomoc pri riešení závažných environmentálnych problémoch.

 

Konkrétne ciele pre rok 2008:

 1. formou ekohier naučiť žiakov pomáhať prírode,
 2. zvyšovať environmentálne povedomie u žiakov v prepojení s dospelými (plnenie zadaných školských úloh pod dozorom a s pomocou rodičov),
 3. spoznať vplyv človeka na životné prostredie a prenášať ho do svojho okolia (dieťa => rodič, dieťa => kamarát)

 

a)      Prostriedky (aktivity) na dosiahnutie cieľa

Pre žiakov ZŠ budú na náučno-poznávacom chodníku pripravené tieto ekohry a aktivity:

1.        ekohra „KTO UHÁDNE SKôR?“ Táto ekohra bude určená pre žiakov 5. ročníka. Úlohou žiakov je v teréne zozbierať rôzne druhy listov zo stromov, plodov, rastlín a kvetov, správne ich pomenovať, popísať stavbu rastlinného tela, o aký druh listu ide a približne určiť hospodársky význam rastlín. Na záver si žiaci vytvoria herbárovú zbierku, tá najkrajšia sa odmení. Žiaci sa naučia takýmto zábavným a nenúteným spôsobom spoznávať dary prírody a možnosti ich využitia v bežnom živote. Okrem toho si vylepšia vnímanie detailov v prírode.

2.        ekohra „POZNÁVAJ VTÁČÍ SVET“, ktorej sa zúčastnia žiaci 4. a 5. ročníka. Táto ekohra má za úlohu priblížiť žiakom život vtákov v našich lesoch. Žiaci budú pozorne počúvať vtáčie hlasy, naučia sa rozpoznávať jednotlivé druhy hniezd, vtáčie pierka, dozvedia sa, prečo niektoré vtáky odlietajú, niektoré ostávajú a ako im môžeme pomôcť s potravou počas zimy. Súťaž sa uskutoční pod vedením pedagóga a odborného pracovníka z OÚ, ŽP Námestovo. Žiaci sa počas nej vycibria v počúvaní spevavcov, čím si vypestujú citlivejší vzťah k prírode.

3.        ekohra „VZÁCNA VODA A ŽIVOT V NEJ“. Žiaci všetkých ročníkov sa naučia o vode ako o ekosystéme, o jej podobách, kolobehu, prečo je pre nás voda taká dôležitá, o znečistení vody, o možnostiach ako zabrániť zbytočnému plytvaniu vodou ako aj o tom, aké rastlinky a zvieratká vo vode žijú. Žiaci vo vyšších ročníkoch túto ekohru spoja s mapovaním mokradí vyskytujúcich sa v teréne.

4.        ekohra „DEŇ S ODPADOM“. Z prečítania príbehu sa žiaci dozvedia, aký je odpad nebezpečný. Naučia sa mnoho o probléme s odpadmi, ako vznikajú a ako s nimi ďalej nakladať. Cieľom tejto hry je povzbudiť deti, aby začali odpad triediť a k takémuto triedeniu motivovali aj dospelých (najmä rodičov). V rámci tejto súťaže si každý môže vyrobiť recyklovaný papier. Ekohra je určené pre žiakov 2. stupňa ZŠ.

5.        ekohra „Pôda a jej zložky“. Žiakom 8. ročníka sa formou súťažného kvízu priblíži učebná problematika o pôde. V teréne budú spoznávať horniny, geologický podklad, minerály, pôdu a jej zložky.

6.        ekohra „LESNÉ ZVIERATKÁ“, pri ktorej žiaci 4., 5., 6. ročníka budú spoznávať druhy lesných zvierat, ich zvuky, stopy. Vytvoria si zbierku živočíchov, ktorú pozorujú pod mikroskopom. Ekohra sa ukončí tým, že žiak vytvorí skladačku svojho obľúbeného zvieratka. Žiaci sa naučia, ako sa majú správať v lese, aby hlukom, odpadmi a iným nevhodným správaním nerušili lesnú zver.

7.        aktivita „Prečo odumierajú NAŠE lesy?“ je určená pre žiakov 6. ročníka. Žiaci pri prechádzke náučno-poznávacím chodníkom zisťujú, že nie všetky stromy sú zdravé. O tomto probléme vedú diskusiu. Na záver symbolicky vysadia v okolí školy stromčeky, okrasné kríky.

8.        aktivita „DOMOV JE DOMOV“ určená pre žiakov 7.ročníka. Žiaci v mesiaci október (Svetový deň ochrany zvierat) pripravujú vtáčie búdky a kŕmidlá, ktoré rozmiestnia na vhodných miestach v okolí trasy náučno-poznávacieho chodníka. Umiestnenie búdok a kŕmidiel prebieha pod odborným výkladom lesného pracovníka. Žiaci si po triedach rozdelia búdky a kŕmidlá a počas zimných mesiacoch sa starajú o prikrmovanie lesnej zveri a vtáctva. Žiaci sa takto naučia pracovať v tíme, naučia sa vzájomnej tolerancii a úcte.

9.        aktivita „Chceme žiť všetci v čistom a zdravom prostredí!“ Škola sa snaží vychovávať žiakov žiť zdravo a čistotne priamo v prírode. V  obci sa vyberie určitá lokalita, o ktorej vyčistenie a úpravu sa postará skupina žiakov pod vedením pedagógov, zainteresovaných rodičov a iných dobrovoľníkov. Za zúčastnenie pri akcii budú žiaci spolu s ostatnými odmenení (poukážky na zakúpenie kníh, voľný vstup do kina a pod.)

10.    ekohra „MÚDRA SOVA“. Škola zorganizuje pre žiakov všetkých ročníkov na trase náučno-poznávacieho chodníka veľký poznávací kvíz. Na celej trase náučno-poznávacieho chodníka sú pre súťažné skupiny žiakov pripravené stanovištia so zaujímavými prírodovednými úlohami, otázkami. Za každé úspešné zvládnutie úlohy skupina súťažiacich získa odznak v tvare múdrej sovy. V tejto súťaži si žiaci hravou formou preveria a utvrdia získané vedomosti.

11.    pre víťazov celoškolskej súťaže „MÚDRA SOVA“ sa zorganizuje poznávacia exkurzia s prírodovedným zameraním v rámci Slovenska

12.    aktivita „ZAPOJ SA AJ TY!“. Počas zimných mesiacov škola pripraví pre žiakov v dvoch kategóriách (1. kategória žiaci 1. -4. ročníka, 2. kategória žiaci 5.-9.ročníka) možnosť zapojiť sa do projektu na vybranú environmentálnu tému. V tomto smere má ZŠ v Zákamennom veľký záujem spolupracovať so základnými školami okolitých obcí v okrese Námestovo, ktoré túto súťaž spoločne vyhlásia. Žiaci pri tvorbe projektu majú „voľnú ruku“, projekt môžu predložiť v literárnom, výtvarnom alebo inom umeleckom prevedení.

13.    výlet. Pre víťazov projektu „ZAPOJ SA AJ TY!“ (prvé 3. miesta) školy zorganizujú výlet, prípadne inú dobrodružnú akciu, na ktorej sa žiaci môžu podeliť o svoje zážitky, príp. nájdu ďalšie možnosti pre inšpiráciu.

 

b)     Cieľová skupina

Cieľovými skupinami sú: 894 žiakov ZŠ v Zákamennom, 5 pedagógov, ktorí budú viesť vyučovací proces v teréne náučno-poznávacieho chodníka, členovia Ekokrúžku Rosnička na ZŠ v Zákamennom (19 žiakov) + 1 pedagóg, ochranársky krúžok, 15 žiakov pod vedením 2 pedagógov, ktorí sa každoročne pripravujú na súťaže prírodovedného charakteru, základné školy zo susedných obcí (cca 70 žiakov, 4 pedagógovia), rodičia (pripadajúci na každého žiaka) a dobrovoľníci obce.

 

c)      Iné subjekty, organizácie, inštitúcie, verejnosť spolupracujúce pri projekte

V rámci projektu škola bude spolupracovať s:

 1. Obecný úrad (starosta Ing. Milan Vrábeľ, prednosta Peňák) – konzultácie o otázkach financovania (sponzorstvo pri organizovaní aktivít, súťaží, zviditeľnenie obce prostredníctvom vybudovania náučno-poznávacieho chodníka)
 2. Obvodný úrad životného prostredia v Námestovo, odbor životného prostredia (Mgr. Demko) – jeho účasť pri organizovaní odborných prednášok, výučby v prírode, besied
 3. Odštepný lesný závod v Zákamennom (Ing. Kondela) – jeho účasť pri organizovaní pochôdzok, prednášok o ochrane prírody a krajiny, dodávka dreveného materiálu 

  

d)       Časový plán aktivít

   

Aktivita/Mesiac

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

1.Stretnutie realizačného tímu s organizáciami- dohoda

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Vytýčenie trasy podľa projektu, zameranie

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Poskytnutie informácií o realizácii projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Terénne práce- odstránenie z trasy chodníka nežiadúce elementy- jeho vyčistenie, úprava terénu v miestach, kadiaľ bude viesť chodník, zarovnanie terénu, urobenie zábran proti zosuvu pôdy

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Realizácia budovania chodníka- dodávka materiálu- drevené hranoly, guľatina, dosky, prevedenie drevených premostení, lavičiek, zábradlí, odpadkových košov, úprava riečneho koryta rieky, ktorá by spočívala v spevnení brehu rieky prírodným materiálom, akým je riečny sediment, čo by zabránilo v pokračovaní vodnej erózii brehov rieky Biela Orava a tým aj samotného chodníka

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Poskytnutie informácií, zakomponovanie realizácii projektu a jeho výsledkov do www stránky, priebežné poskytnutie informácií o vykonaných aktivitách (príspevky do novín), prezentácia vykonaných aktivít (fotodokumentácia), vytvorenie zápiskov do kroniky školy

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Lektori (ochranár + pedagogický lesník)- spracovanie metodického materiálu, organizovať praktickú výučbu v teréne

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Monitorovanie, pozvanie škôl z Poľskej Republiky a okolitých obcí, záverečná prezentácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)   Kvantitatívne a kvalitatívne výstupy projektu

 
Kvantitatívne výstupy 

 •   počet organizovaných ekohier, skupinových aktivít
 • počet vypracovaných projektov
 • počet organizovaných stretnutí s inými základnými školami
 • počet návštevníkov web stránky za účelom získania informácií o náučno-poznávacom chodníku
 • počet motivačných článkov, správ o realizácii a riešení konkrétnych environmentálnych problémov so žiakmi základných škôl v miestnych, príp. regionálnych novinách

 
Kvalitatívne výstupy 

 • zvýšená reprezentácia a úspešnosť žiakov základnej školy na olympiádach, korešpondenčných súťažiach s environmentálnym zameraním, dosiahnutie úspešnosti v zapojení sa do projektov
 • záujem žiakov o riešenie environmentálnej problematiky
 • odstránenie izolovanosti mladých ľudí vytvorením ich citového vzťahu k prírode
 • zlepšenie kvality životného prostredia v obci (čistejšie prostredie, zvýšená starostlivosť občanov o životné prostredie)
 • zhodnotenie a úprava nevyužitého lesného územia v obci a jeho efektívne a plnohodnotné využitie

       

      f)   Riziká projektu

Nepredvídanými okolnosťami, ktoré môžu ohroziť realizáciu projektu sú:

 • nedostatok finančných prostriedkov potrebných na úpravu náučno-poznávacieho chodníka
 • prírodné kalamity
 • nedostatočné zabezpečenie pravidelnej údržby náučno-poznávacieho chodníka
 • nadmerné ničenie lesa, ohrozenie ŽP- nedisciplinovanosť návštevníkov (nepovolené založenie ohňa, odhadzovanie odpadov, ničenie lesných porastov)

Projekt podporovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky