Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Školské jedálne

STRAVOVANIE – OZNÁMENIE

Vedúca školskej jedálne oznamuje, že od 8. januára 2019 majú predškoláci nárok na stravu zadarmo.

Podmienky odoberania obedov zadarmo

V súlade so zákonom 544/2010 Z.z. štát prispeje predškolákom sumou 1,20 € na deň pri splnení nasledujúcich podmienok:

  • stravník sa v daný deň zúčastní vyučovania,
  • stravník si v daný deň odoberie stravu.

Neprispeje predškolákom na stravu (dieťa v daný deň má nárok na stravu, ale platí plnú sumu) v prípade:

  • ak si stravu prihlási a nezúčastní sa vyučovania (aj v 1. deň choroby),
  • ak sa zúčastní vyučovania, ale neodoberie si stravu.

 

Prihlasovať a odhlasovať zo stravy má zákonný zástupca povinnosť zo zákona:

  • z obeda sa odhlasuje deň dopredu do 13. 30 hodiny,
  • na pondelok sa odhlasuje v piatok do 13. 30 hodiny (v prípade neodhlásenia si prísť po obed do ŠJ od 11. 00 do 13. 30 hodiny).

 

UPOZORNENIE

V zmysle zákona č. 245/2008 §140 odsek 1 a vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 §2 odsek 1 sa v školskej jedálni stravujú deti a žiaci len v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.

Obed do obedára si môžu odobrať len v prvý deň choroby, ak si stravník alebo jeho zákonný zástupca nestihol včas odhlásiť stravu. Ak u stravníka choroba pokračuje (napr. týždenné domáce liečenie), je povinný v nasledujúce dni odhlásiť sa zo stravovania.

Upozorňujeme stravníkov, ktorí si berú obed do obedára, aby ho skonzumovali ihneď (podľa platných hygienických predpisov). Za obed skonzumovaný neskôr a za problémy, ktoré z toho môžu vyplynúť, nezodpovedáme.


Dôležité:

  • platba za stravné sa uhrádza mesiac vopred do 20. v mesiaci
  • dieťa MŠ, žiak ZŠ nemá nárok na stravu pokiaľ sa nezúčastní vyučovania
  • v prípade choroby (PN, domáce liečenie) nemá žiak nárok na dotáciu. V prvý deň si môže zobrať obed do obedára, avšak hradí cenu stravného aj s réžijnými nákladmi

 

Zároveň je zákonný zástupca zaplatiť do 20. augusta ZÁBEZPEKU na neodhlásený obed vo výške 10 € na obdobie september - január školského roka a do 20. januára vo výške 10 € na obdobie február - jún. Ak táto zábezpeka nebude využitá, bude vrátená v zostávajúcej výške na účet zákonného zástupcu.

 

Tlačivo - Prihlaska_na_stravovanie_2019.odt


Prihlasovanie na začiatok školského roka:

prosíme rodičov

  • detí MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov školy,  ktorí sa budú prvýkrát stravovať v školskej jedálni, aj detí MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov školy, ktorí sa už stravovali v školskej jedálni v minulom šk. rokunech prídu zapísať stravu OSOBNE  (nie telefonicky) u vedúcej školskej jedálne ŠJ pri Základnej škole.

 

Termín prihlasovania: 12. augusta - 31. augusta v čase od 7.00 - 13.30 hod.

 

Poplatok musí byť uhradený mesiac vopred do 20. v mesiaci

(tj. do 20.8. na september, do 20.9. na október, do 20.10. na november, do 20.11. na december, do 20.12. na január.....)

 


Poplatok na mesiac za 20 obedov:

Predškoláci desiaca+obed+olovrant = 13,00 €

Predškoláci desiata+obed                 = 8,20 €

MŠ desiata+obed+olovrant     = 37,00 €

MŠ desiata +obed                   = 32,20 €

MŠ desiata                              = 15,20 €

ZŠ obed 1.-4- ročník               = 7,00 €

ZŠ obed 5.-9. ročník               = 8,60 €

zamestnanci                            = 24,60 €

cudzí stravníci                         = 3,00 € / 1deň


Číslo účtu:

IBAN: SK92 5600 0000 0040 4136 2006

Staré číslo: 4041362006/5600

Variabilný symbol: číslo domu

Konštantný symbol: 0308

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

Poplatok musí byť uhradený mesiac vopred do 20. v mesiaci.

 

 


Odhlasovanie, zmeny

- odhlásiť zo stravy je možné deň vopred, v MŠ aj ZŠ do 13:30, osobne alebo telefonicky na čísle 043/5592217, 0907 656 591,

- pri včasnom neodhlásení a za neodobratú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. Neodhlásený obed si môžete zobrať v jedálni v MŠ do 13:30, v ZŠ do 13:30,

- akúkoľvek zmenu týkajúcu sa stravy riešiť s vedúcou školskej jedálne,

- pri zmene kategórie vždy do prvého dňa nasledujúceho mesiaca,

- pri neuhradení poplatku za stravu včas bude dieťa zo stravy odhlásené a nie je možné ho prijať do MŠ v ten deň,

- pri uhrádzaní stravy formou trvalého príkazu treba zadať 9 opakovaní z dôvodu možných preplatkov z predošlých platieb,

- v máji sa treba o výške tohto preplatku informovať a prípadné nedoplatky uhradiť do 20.5. Preplatky budú zasielané v júli. Z tohto dôvodu je potrebné zadať na prihlášku číslo účtu.

- na začiatku šk. roka sú rodičia povinní dieťa prihlásiť na stravu do 20.8.