Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Rada školy

  Zasadnutie RŠ 2011

  Zloženie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Jána Vojtaššáka v Zákamennom

  školský rok 2011/2012

  a) zvolení zástupcovia rodičov :

  p. Brandysová Jarmila

  p. Durčák Peter

  p. Majchráková Katarína

  p. Sivčáková Katarína

   

  b) zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov

  p. Dendysová Eva

  p. Lučivňáková Margita

   

  c) zvolení zástupcovia ostatných zamestnancov

  p. Vojtaššáková Gabriela

   

  d) delegovaní zástupcovia Obecného úradu

  p. Bernaťák Albín

  p. Peňák Jozef

  p. Vojtaššák Vladimír

   

  e) delegovaný zástupca organizácie,ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní

  p.farár Dulák Andrej

   

   

  Štatút Rady školy

  v súlade so zákonom č.596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien

   

  Článok I.

  Základné ustanovenia

   

  1. Rada školy sa zriaďuje pri Základnej škole s materskou školou Jána Vojtaššáka so sídlom v Zákamennom.

  2. Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom Základnej školy.

   

  Článok II.

  Pôsobnosť a poslanie rady školy

   

  1. Rada školy je ustanovená podľa zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien v rámci ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, pri ktorej je ustanovená.

  2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich pracovníkov ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné.

   

  Článok III.

  Činnosť Rady školy

   

  1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

  2. Rada školy

  a) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,

  b) navrhuje alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy,

  c) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja ZŠ a to najmä:

  A. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch, v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtoch žiakov v týchto predmetoch,

  B. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

  C. k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy alebo školského zariadenia,

  D. k návrhu rozpočtu školy,

  E. k návrhu hospodárskej činnosti školy,

  F. k správe o výsledkoch hospodárenia školy.

  3. Riaditeľ školy predkladá príslušné dokumenty a informácie Rade školy na vyjadrenie. Členovia Rady školy majú právo žiadať od vedenia školy vysvetlenie vo veciach uvedených v odseku 2c.

  4. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

  a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,

  b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom Rady školy.

  5. RŠ sa vyjadruje ku kandidátom na funkciu zástupcov riaditeľa školy, ktorých vymenúva riaditeľ školy.

   

  ZLOŽENIE A SPOSOB VOĽBY ČLENOV RADY ŠKOLY

  Článok IV

  Zloženie Rady školy

   

  1. Rada školy pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka v Zákamennom má 11 členov.

  2. Členmi rady školy sú štyria zvolení zástupcovia rodičov, z toho jeden zástupca rodičov z MŠ, dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, z toho jeden zástupca MŠ, jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov, traja delegovaní zástupcovia obecného úradu, jeden delegovaný zástupca orgánu, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní.

   

  Článok V

  Spôsob voľby členov Rady školy

   

  1.Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach všetkých skupín, ktorých zástupcovia a delegáti tvoria RŠ.

  2. Členovia RŠ sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom RŠ môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

  3. Členstvo v RŠ zaniká

  a) uplynutím funkčného obdobia,

  b) odstúpením,

  c) odvolaním, ak bol člen RŠ právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v RŠ,

  d) úmrtím,

  e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom ZŠ,

  f) odvolaním delegovaného člena.

  4. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RŠ je predseda RŠ povinný do 30 dní iniciovať voľbu náhradného člena.

  5. Ak člen RŠ má pozastavené členstvo v RŠ podľa §25 ods. 13 zákona č.596/2003 v znení neskorších zmien, uskutočnia sa doplňujúce voľby do RŠ v príslušnej skupine delegátov. Takto zvolený člen má obmedzené členstvo do ukončenia výberového konania na funkciu riaditeľa školy.

   

  Článok VI

  Pravidlá rokovania Rady školy

   

  1. RŠ na svojom prvom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu RŠ a podpredsedu RŠ.

  2. Predsedu a podpredsedu RŠ volia členovia RŠ nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.

  3. Predsedu RŠ rada školy odvolá, ak :

  a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

  b) o to sám požiada.

  4. Predsedu RŠ môže Rada školy odvolať, ak

  a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

  b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, alebo štatútom Rady školy.

  5. RŠ je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

  6. Na platné uznesenie je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov.

  7. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát za rok.

  8. Nová Rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia Rady školy.

   

  Článok VII.

  Práva a povinnosti člena Rady školy

  1. Člen má právo:

  a) voliť a byť volený,

  b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu RŠ,

  c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania RŠ a slobodne sa k nim vyjadrovať,

  d) hlasovať ku všetkým uzneseniam Rady školy,

  e) predkladať na rokovanie Rady školy vlastné námety prípadne materiály.

  2. Člen RŠ je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinnosti člena RŠ podľa tohto štatútu.

  3. Člen RŠ je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecnými právnymi predpismi.

   

  Článok VIII.

  Povinnosti predsedu Rady školy

   

  1. Predseda RŠ je štatutárnym zástupcom, ktorý riadi činnosť Rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach Rady školy, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené. Za predsedu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

  2. Predseda RŠ predloží na najbližšom zasadnutí po svojom zvolení návrh štatútu Rady školy na schválenie.

  3. Predseda RŠ zvoláva, pripravuje a riadi schôdze Rady školy.

  4. Predseda RŠ zvolá Radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov RŠ, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, Radu školy zvolá jej podpredseda.

  5. Uznesenie Rady školy alebo jej štatút môže obmedziť právo predsedu Rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

  6. Predseda Rady školy zabezpečí vypracovanie zápisnice z každého zasadnutia, ktorá bude vyvesená na nástenke v školskej budove a bude zverejnená aj na internetovej stránke školy.

  7. V prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, preberá jeho povinnosti podpredseda.

   

  Článok IX.

  Vzťah Rady školy k štatutárnym orgánom školy

   

  1. Predseda RŠ informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

  2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá RŠ príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

   

  Článok X.

  Ďalšie ustanovenia

   

  1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určený v súlade s osobitnými predpismi.

  2. Rada školy nemá vlastný majetok

  3. Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtové príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje spravidla na jeden kalendárny rok. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie RŠ jej predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. RŠ schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.

   

  Článok XI.

  Účinnosť štatútu.

   

  1. Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené alebo doplnené na návrh člena RŠ po schválení nadpolovičnou väčšinou členov RŠ ( 6 hlasov ).

  2. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Rady školy dňa 21.2.2012 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

   

  V Zákamennom dňa 21.2.2012

  RNDr. Eva Dendysová

  predseda RŠ

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J.Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 7.12.2011

  Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba nového predsedu Rady školy
  3. Štatút RŠ
  4. Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2012
  5. Diskusia
  6. Záver

   

  1. P. riaditeľ E. Revaj privítal prítomných členov novej Rady školy a poprial im veľa elánu do dalšej práce.
  2. Voľba nového predsedu RŠ prebehla tajným hlasovaním. S počtom 8 hlasov sa staronovým predsedom RŠ stala p. Dendysová Eva. Oboznámila členov RŠ s platnou legislatívou RŠ a právomocou RŠ.
  3. Predsedníčka RŠ predložila členom RŠ návrh Štatútu RŠ na posúdenie do ďalšieho stretnutia RŠ.
  4. P.riad. Revaj predniesol návrh rozpočtu ZŠ na rok 2012 a oboznámil členov RŠ s niektorými ďalšími problémami ( malé priestory v MŠ- veľký záujem rodičov o umiestnenie detí ).
  5. V diskusii vystúpili :

  p. Iglár – problém presunu žiakov I. stupňa na TV do KD

  p. riad. Revaj - treba dať žiadosť na obecné zastupiteľstvo, tento problém je len prechodný, je potrebná nová telocvičňa, je aj veľa športových krúžkov, 3 hod. TV

  p. Bernaťák – je potrebná nová hala, veľká obec, pri ZŠ plocha aj na nové klzisko

  p. Peňák – problémom sú financie

  p. Dendysová – TV by mohli byť aj vychádzky do prírody

  p. Vojtaššák – lepšia nová telocvičňa ako len prístavba

  p.Iglár – hala sa dá aj požičať

  p. Iglár – problém s príchodom detí do školy, autobus by mal vyviezť deti až ku ZŠ

  p.riad. Revaj   - SAD nesúhlasila so zastávkou pre zlý terén, ešte sa bude raz informovať

  - prístrešok pre bicykle pri jedálni

  - je potrebný chodník popri ceste ku starej budove

  p. Majchráková – otázka vyučovania AJ na II. stupni

        6. Na záver predsedníčka RŠ poďakovala členom RŠ za účasť a zasadnutie ukončila.

   

  UZNESENIE :

  Rada Školy  ukladá :

  riad. školy

  - podať návrh na Obecné zastupiteľstvo o výstavbu novej telocvične

  - kontaktovať SAD o hľadne zastávky SAD pri ZŠ

  predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

  členom RŠ pripomienkovať predložený návrh Štatútu RŠ na ďalšie zasadnutie

  Rada Školy  berie na vedomie:

  predložený návrh rozpočtu ZŠ na rok 2012

   

  V Zákamennom dňa 7.12.2011

  zapísala : Eva Dendysová

  overil :