Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Rada školy

Zasadnutia RŠ 2014

 

 

Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

dňa 20.6.2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Oboznámenie so založením OZ - Zákamenský školák
 3. Predbežné vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov v šk.roku 2013/2014
 4. Návrh na ocenenia deviatakov
 5. Diskusia
 6. Záver

 

 1. Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.

 

 1. P.riaditeľ Demko oboznámil prítomným, ako pokračujú prípravy okolo Občianskeho združenia.  Stanovy už máme zaregistrované, ešte je potrebné zaregistrovať sa na štatistiku, aby sme dostali IČO.

 

 1. P. riaditeľ vyhodnotil v skratke výchovno-vyučovacie výsledky, kde zvýraznil, že škola sa tento rok zapájala do mnohých súťaží s výborným umiestnením nielen na okrese a kraji, ale aj v celoslovenských kolách. Tohtoročný Monitor, testovanie deviatakov T9,  tiež dopadol veľmi dobre, naša škola skončila tretia v okrese. O podrobnejších vých.-vzdel. výsledkoch bude informovať na ďalšom zasadnutí RŠ.

          P.Bernaťák- treba pochváliť aj našich chlapcov vo futbale. Je dobré, že naši mladí  majú mnoho možností, ako                       zmysluplne stráviť voľný čas.

 

 1. Predsedníčka oznámila prítomným mená piatich deviatakov, ktorí budú ocenení na konci roka v športovej oblasti, humanitnej oblasti, prírodovednej oblasti, za najlepšiu dochádzku a najlepší prospech.

 

 1. P.Durčák sa informoval, či sa v škole neobjavili prípady fajčenia a požívania alkoholu. P, riaditeľ oznámil, že zakúpil analyzátory a priebežne podroboval a  bude podrobovať aj budúci školský rok žiakov dychovej skúške, najmä tých, u ktorých bolo podozrenie na požitie týchto návykových látok. Alkohol sa v škole neobjavil, náznaky fajčenia boli zistené, žiaci boli poučení a napomenutí.

          p.Bernaťák informoval o prípravách  na Dni obce a poprosil o pomoc aj školu.

 

 1. P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

 

 

UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

berie na vedomie : návrhy na ocenenia deviatakov

ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

 

V Zákamennom dňa 20.6.2014

 zapísala : Vojtaššáková Oľga

 overila : Lučivňáková Margita 

 

Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

dňa 5.9.2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

{C} 1.     Otvorenie

{C} 2.    Informácie o Školskom vzdelávacom programe na šk.rok 2014/2015

{C} 3.    OZ-ZÁKAMENSKÝ ŠKOLÁK – informácie o valnom zhromaždení

{C} 4.    Diskusia

{C} 5.    Záver

 

1.  Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.

 

2. P.riaditeľ:  - informoval o čitateľskej gramotnosti, ktorú učitelia  zakomponovali do tematických plánov všetkých predmetov. Taktiež sa začlenila do predmetov matematiky, informácie a občianskej náuky finančná gramotnosť.

- Pochválil učiteľov matematiky za zorganizovanie ZAMATA a ZAMATÍKA, matematickej súťaže.

- Anglický jazyk sa bude vyučovať naďalej v 1. a 2. ročníku po 1hodine a v ostatných ročníkoch 1. stupňa po 2 vyučovacie hodiny. Na 2.stupni ostáva druhý cudzí jazyk- RJ a NJ  v 8. a 9. ročníku. Keďže má byť prijatý nový Štátny vzdelávací program, neplánujeme nateraz žiadne zmeny.

- Vo výchovnej oblasti budeme propagovať zdravý životný štýl. Z pohybových aktivít plánujeme zaviezť do školy tenis , sprístupňovať aj naďalej ihriská.

- V oblasti krúžkov prosil oznámiť verejnosti, že sa môžu uchádzať o založenie krúžku , o čom informuje aj stránka školy.

- V oblasti bezpečnosti a prevencie učitelia vždy informujú žiakov o dodržiavaní bezpečnostných predpisov. Zaviedol sa kamerový systém do telocvične, čím sa obmedzili úrazy či vzájomné si ubližovanie žiakov. Účasť cudzích osôb na vyučovaní je zakázaná. Všetci učitelia prešli akreditovaným kurzom 1. pomoci, keďže v škole máme žiakov s rôznym zdravotným postihnutím.

- Škola prechádza modernizáciou aj v oblasti inform.technológií, na každom poschodí je zriadená interaktívna tabuľa. Od 2. septembra 2014 sa triedne knihy a klasifikačné záznamy vedú elektronicky, taktiež dochádza žiakov, takže každý rodič má možnosť si skontrolovať, či je jeho dieťa v škole. 

- V tomto roku bude vedenie školy podporovať učiteľov v ďalšom vzdelávaní a to najmä v 1. a 2. atestácii či školení vedúcich predmetových komisií a výchovného poradcu.

- Plánuje sa vymaľovanie priestorov šatní a chodieb, natrieť strechu pergoly.

P.Lučivňáková upozornila na plot v škôlke v Oraviciach, ktorý je už tiež vo veľmi zlom stave.

P. riaditeľ sľúbil, že aj tomu problému sa bude venovať.

-  Plánuje sa výlet do Bratislavy na výstavu Tutanchamovej hrobky.

P.Bernaťák upozornil na podporu vlasteneckého cítenia, ktorá by sa mohla prejaviť aj zorganizovaním exkurzií na významné a pamätné miesta Slovenska, napr. pamätníky SNP a Mohyla M.R.Štefánika.

 

3. P.riaditeľ informoval RŠ o valnom zhromaždení OZ-ZÁKAMENSKÝ ŠKOLÁK, ktoré sa konalo 4. 9. 2014. OZ bolo úspešne zaregistrované na MV a na valnom zhromaždení sa konali voľby štatutárov a členov rady združenia: Predsedom bol zvolený p. Pavol Demko, podpredsedníčkou p. Oľga Vojtaššáková, revízorom p. Katarína Majchráková. Ďalej bol schválený plán činnosti OZ. Plánované akcie: Týždeň zdravej výživy, Florbalový turnaj, Trojkráľový volejbalový turnaj, Zamat a Zamatík- prispieť na odmeny, Odpustový volejbalový turnaj, propagačný materiál k Prvosienke, zhromažďovanie materiálov k 70. výročiu založenia školy. Ďalšie stretnutie bude v januári 2015. Zaregistrovať sa ako príjemca  2% daní z príjmu  bude možné požiadať až od roku 2015/2016, keď OZ preukáže minimálne rok činnosti.

 

4. P. Majchráková: Nerozmýšľa sa nad väčšou kapacitou v škôlke, keďže nie je možné prijať do škôlky všetky deti, ktorých matky o to požiadajú?  P.Lučivňáková: Kapacita škôlky je veľmi malá, preto zástupkyne uprednostňujú  deti pracujúcich rodičov a rodičov, ktorí majú možnosť nástupu do práce v danom školskom roku. P.riaditeľ:  Zistíme, koľko detí nebolo prijatých za posledné 3 roky, v prípade väčšieho množstva vyvoláme rokovanie so zriaďovateľom.

P.Bernaťák už viackrát avizoval postavenie  novej telocvične, pretože stará už kapacitne nestačí, treba to skúsiť cez Eurofondy. Bude sa to tlmočiť aj na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

P.Bernaťák: Deti málo čítajú, je to badateľné, treba zrekonštruovať miestnu knižnicu.

 

5.  P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

 

 

UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

 

berie na vedomie : Informácie o Šk.vzdelávacom programe na šk. rok 2014/2015

                               Informácie o OZ-Zákamennský školák

 

ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

 

 

 

V Zákamennom dňa 5.9.2014

 

 

 zapísala : Vojtaššáková Oľga

 overila : Lučivňáková Margita

 

 

Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

dňa 4.12.2014

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2013/2014
 3. Návrh na rozpočet pre RŠ na rok 2015.
 4. Diskusia, rôzne

 

1.  Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.

2.  Riaditeľ školy, Mgr. Pavol Demko, oboznámil členov RŠ s vyhodnocovacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2013/2014.  Venoval sa okrem iného:

- dochádzke žiakov

- na stredné školy boli prijatí všetci žiaci;

-  zvyšovaniu kvality vzdelávania – interaktívne tabule;

- vzdelávaniu učiteľov;

 3. Predsedníčka RŠ predniesla členom RŠ návrh rozpočtu RŠ na rok 2014/2015. RŠ nemá žiadne vlastné financie a všetky potrebné prostriedky poskytuje škola. Návrh rozpočtu :

Pamätné poháre pre žiakov 9.roč......100 eur

4. P. Majchráková upozornila na to, že deti po odchode zo školy púšťajú petardy a ohrozujú ostatných. P.riaditeľ sľúbil, že napomenie žiakov formou školského rozhlasu.

P. Durčák sa informoval či nie je zistené v škole fajčenie, požívanie alkoholu alebo používanie drog. P.riaditeľ: zatiaľ nám nikto nič nesignalizoval, na cigarety a alkohol robíme priebežné kontroly a žiakov podrobujeme dychovej skúške, najmä tých, u ktorých bolo podozrenie na požitie týchto návykových látok.

P. Vojtaššáková poprosila v mene viacerých rodičov- vodičov o posypanie cesty pred školou na kopci smerom k parkovisku  počas nepriaznivého počasia v zime v čase okolo 7.00-7.30 ráno. Vtedy je tadiaľ najväčšia premávka, pretože prichádzajú deti do školy, ale v tomto období aj  z kostola vychádzajú ľudia a často tam vznikajú kolízie kvôli zľadovatelej  vozovke. P.Sivčáková bude tlmočiť žiadosť p.Peňákovi, ktorý nebol na zasadnutí ŠK.

P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

berie na vedomie : vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2013/2014

schvaľuje: rozpočet RŠ

ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

V Zákamennom dňa 4.12.2014

 zapísala : Vojtaššáková Oľga

 overila : Lučivňáková Margita