Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Rada školy

  ZASADNUTIA RŠ 2015

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 16.4.2015

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  Program:

  1.      Otvorenie

  2.      Rozpočet ZŠ na rok 2015

  3.      Informácie o pripravovaných legislatívnych zmenách

  4.      Diskusia, rôzne

  5.      Záver

  1.  Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.

  Na úvod si uctili minútou ticha zosnulého kolegu, člena RŠ, Mgr. Albína Bernaťáka.  Potom predsedníčka privítala nového člena, delegovaného obecným zastupiteľstvom, pána Viktora Florka.

  2.  Riaditeľ školy, Mgr. Pavol Demko, oboznámil členov RŠ s rozpočtom ZŠ na rok 2015 a odpovedal na otázky členov RŠ ku jednotlivým položkám rozpočtu. Do budúcnosti sa plánuje rozšírenie kapacity škôlky, pretože počet detí má stúpajúcu tendenciu.

  3. Riaditeľ školy informoval o pripravovaných legislatívnych zmenách:

   - Zmena termínu zápisu prvákov, ktorý sa posunie o dva mesiace neskôr. V súčasnosti chodia budúci prváci na zápisy v období od 15. januára do 15. februára. Po novom to bude  od 1. apríla do 30. apríla.

  - Platnosť kreditov, ktoré získali učitelia po vzdelávaní,  ostáva na sedem rokov.

  - Novinky čakajú aj voľby riaditeľov, ktoré spadali pod bezvýhradnú kompetenciu RŠ. Po novom ak zriaďovateľ nebude spokojný s kandidátom na riaditeľa, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania, písomne odôvodní svoj nesúhlas rade školy a na základe tohto sa uskutoční druhé, úplne nové výberové konanie. Z neho vzíde kandidát, ktorého rada školy navrhne zriaďovateľovi, pričom tento návrh už bude pre zriaďovateľa záväzný.

  - Zmeny sa týkajú aj nového Štátneho vzdelávacieho programu. Po novom sa pôjde od budúceho školského roka v prvom a piatom ročníku. Ostatné ročníky pokračujú podľa starého ŠVP. Určil sa minimálny počet žiakov v ročníkoch: v 1.roč. je to 11 žiakov, 2.-4.roč.-13 žiakov, 5.-9.roč.-15 žiakov. Anglický jazyk sa v 1.ročníku neosvedčil, začlení sa do 2.ročníka po 1 hodine.

  4. P. farár sa informoval, ako sa postupovalo pri začleňovaní hodín pri výchovách.

  P.riaditeľ -  Pri určovaní hodín sa postupovalo podľa návrhov, ktoré predniesli predmetové komisie  jednotlivých predmetov na druhom stupni a metodické  združenia na prvom stupni.

  P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

   

  UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  berie na vedomie : rozpočet ZŠ na rok  2015

  ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

  V Zákamennom dňa 16.4.2015

  zapísala : Vojtaššáková Oľga

  overila : Lučivňáková Margita 

   

   

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 4.9.2015

   

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  Program:

  1.  Otvorenie

         2.  Informácie o Školskom vzdelávacom programe na šk.rok  2015/2016

         3.  Informácie o uplynutí štvorročného mandátu členov ŠR

         4.  Diskusia, rôzne

         5.  Záver

    

  1.  Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí. Potom oznámila prítomným, že novým členom RŠ, delegovaným obecným zastupiteľstvom za zosnulého Mgr.Albína Bernaťáka, sa stal Anton Sumihora a po Vdp. Andrejovi Dulákovi prevzal funkciu Vdp. Cyril Hamrák. 

  2. P.riaditeľ informoval členov RŠ o Inovovanom ŠVP. Zmeny sa týkajú 1. a 5. ročníka. Ostatné ročníky pôjdu podľa starého ŠVP. V 1.ročníku bude znovu zavedený predmet prvouka. Druhý stupeň má posilnené technické predmety. Z deviateho ročníka sa ubrala výtvarná výchova a presunula sa do piateho. Ďalej informoval aj o druhom cudzom jazyku.

  3. Predsedníčka oznámila členom RŠ, že im uplynie tento rok štvorročný mandát, preto prebehnú voľby na  ďalšie obdobie.

  4. Vojtaššáková: Od septembra 2015 nastali aj zmeny vo voľbe riaditeľov škôl. Táto kompetencia patrila k prioritnej kompetencii RŠ, teraz  zriaďovateľ školy bude môcť s nomináciou na riaditeľa dvakrát nesúhlasiť. Zriaďovateľ bude musieť svoj nesúhlas s kandidátom písomne zdôvodniť. Následne sa uskutoční druhé, úplne nové výberové konanie. Ak zriaďovateľ nebude akceptovať ani nového kandidáta, bude mať ešte možnosť obrátiť sa na miestne zastupiteľstvo s návrhom na vyslovenie nesúhlasu. Na to, aby riaditeľ vymenovaný nebol, budú potrebné minimálne tri pätiny hlasov poslancov príslušného zastupiteľstva. Ak ich starosta nezíska, kandidáta na riaditeľa už bude musieť na päť rokov vymenovať. Ak však presvedčí dostatok poslancov, že kandidát nie je vhodný, ďalší výber riaditeľa už nebude v réžii Rady školy, ale pôjde sa cez výberové konania zriaďovateľa.

  P.riaditeľ: V škole prebieha núdzový stav z dôvodu nedostatku vody. Žiaci mali riaditeľské voľno. Počas týchto dvoch dní sme dokázali školu pripraviť na ďalšie alternatívy a je pripravená v pondelok začať normálnu prevádzku.

  5.  P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

   

  UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  berie na vedomie : Inovovaný ŠVP na šk. rok 2015/2016

  ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

  V Zákamennom dňa 4.9.2015

  zapísala : Vojtaššáková Oľga

  overila : Lučivňáková Margita

   

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 17.12.2015

   

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  Program:

  1.     Otvorenie

  2.    Voľba predsedu RŠ

  3.    Aktualizácia  štatútu RŠ

  4.    Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2014/2015

  5.    Návrh na rozpočet pre RŠ na šk. rok 2015/2016.

  6.    Diskusia, rôzne

   

  1. P.Vojtaššáková  privítala prítomných členov RŠ, ktorí boli zvolení na ďalšie štvorročné obdobie.  

  2. Voľba nového predsedu RŠ prebehla tajným hlasovaním. S počtom 9 hlasov sa staronovým predsedom RŠ stala p. Vojtaššáková Oľga. Oboznámila členov RŠ s platnou legislatívou RŠ a právomocou RŠ.

  3. Predsedníčka RŠ predložila členom RŠ návrh Štatútu RŠ na posúdenie do ďalšieho stretnutia RŠ. Členovia RŠ zároveň prijali úpravu v článku IV., bod 2- … traja delegovaní zástupcovia obecného zastupiteľstva  na  traja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

  4. P.riad. Demko prezentoval členom RŠ vyhodnocovaciu správu za šk. rok 2014/2015. Zameral sa na správanie a dochádzku žiakov, finančné zabezpečenie šk. roka, zhodnotil silné aj slabé stránky školy, splnenie výchovnovzdelávacích cieľov, činnosť krúžkov a ďalšie úlohy školy.              

  5. Predsedníčka  predložila návrh rozpočtu Rady školy na šk.rok 2015. RŠ nemá žiadne vlastné financie, všetko potrebné jej poskytuje ZŠ zo svojich prostriedkov.

  Rozpočet RŠ na šk.rok 2015/2016 :

  Koncoročné poháre pre 5.žiakov 9.ročníka.................................100 eur.

  6. P.Durčák sa informoval o drogovej prevencii v škole. P. riaditeľ- robíme priebežné kontroly a momentálne neboli zistené žiadne porušenia šk.poriadku v tejto oblasti.  

  P. Majchráková upozornila na to, že vo večerných hodinách, keď odchádza z krúžkov z telocvične,  býva pergola zadymená od cigariet a že sa porušuje zákaz fajčenia v celom areáli. Týka sa to najmä dospelých, ktorí navštevujú telocvičňu. P.riaditeľ- pôjde si to skontrolovať a urobí určité opatrenia.

  UZNESENIE :

  Rada školy

  schvaľuje: - vyhodnocovaciu správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ za rok 2014/2015                                                                         

                   - rozpočet RŠ na rok 2015/2016

                   - zmeny v Štatúte RŠ v článku IV

  ukladá: - členom RŠ pripomienkovať predložený návrh Štatútu RŠ na ďalšie zasadnutie

                 - predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

   

  V Zákamennom dňa 17.12.2015       

   zapísala : Oľga Vojtaššáková      overila : Margita Lučivňáková