Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Rada školy

  ZASADNUTIA RŠ  2017

  Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Zákamenné

  dňa 25.5.2017

  Prítomní : podľa prezenčnej listiny

  Program : 1.Otvorenie

  2.Organizácia výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ

  3.Diskusia, rôzne

  4.Záver

  1.Predsedníčka RŠ Oľga Vojtaššáková privítala všetkých prítomných členov a oboznámila ich s programom.

  2.Členovia RŠ sa oboznámili s celkovým priebehom výberového konania podľa metodického usmernenia v súlade s novou legislatívou od 1.9.2008 aj s možnými výberovými metódami. Zároveň sa dohodli na priebehu organizovania samotného výberového konania. Následne boli prediskutované možnosti uskutočnenia výberového konania a hodnotenia uchádzačov.

  Členovia RŠ jednohlasne odsúhlasili tajné hlasovanie o kandidátoch na funkciu riaditeľa ZŠ  a jednohlasne zvolili aj spôsob označenia výberu kandidáta – zakrúžkovaním poradového čísla pri mene kandidáta, ďalej spôsob výberového konania formou pohovoru (prezentácie vlastnej koncepcie rozvoja školy) určenie poradia kandidátov na pohovor podľa poradia odovzdaných prihlášok na výberové konanie, posudzované práce kandidátov nebudú anonymné. Časový limit prezentácie bol určený na 15 minút a čas na otázky 5 minút.

  Na otváranie obálok s prihláškami na výberové konanie boli poverení p. Vojtaššáková a p. Koleň. Za členov volebnej komisie boli zvolení p.Vojtaššáková, p. Durčák, p.Majchráková a p.Koleň.

  3. Diskusia prebiehala zároveň s oboznamovaním celkového priebehu výberového konania.

  4.Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

   

  UZNESENIE : Rada školy pri ZŠ s MŠ J.Vojtaššáka Zákamenné

  schvaľuje : tajné hlasovanie vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ

  spôsob označenia vybraného kandidáta zakrúžkovaním poradového čísla pri mene

  spôsob výberového konania formou pohovoru a kladenia otázok

  označenie predkladaných koncepcií menom uchádzača

  poveruje : členov RŠ p. Vojtaššákovú, p.Koleňa na otváranie obálok s prihláškami  do výberového konania

  členov RŠ p.Vojtaššákovú, p.Durčáka, p.Majchrákovú a p.Koleňa za volebnú komisiu

  V Zákamennom dňa 25.05.2017 

  zapísal : Vojtaššáková Oľga

  overil : Lučivňáková Margita

   

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 23.11.2017

   Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  Program:

  • Otvorenie
  • Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2016/2017
  • Návrh na rozpočet pre RŠ na rok 2018
  • Diskusia, rôzne
  • Záver

   

  1. Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.

   

  1. Riaditeľ školy Mgr. Pavol Demko oboznámil členov RŠ s vyhodnocovacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2016/2017.  Venoval sa, okrem iného, aj počtu vymeškaných hodín žiakov, zhodnotil prácu školskej psychologičky a oboznámil prítomných s projektami, do ktorých sa škola zapojila: -Erasmus, -V ZŠ úspešnejší,-Projekt na triedenie odpadu, -IT laboratórium. Ďalej sa nám podarilo získať ďalšieho asistenta učiteľa, máme už teda troch. 

   

  1. Predsedníčka RŠ predniesla členom RŠ návrh rozpočtu RŠ na rok 2018. RŠ nemá žiadne vlastné financie a všetky potrebné prostriedky poskytuje škola. Návrh rozpočtu: 100 eur na poháre pre ocenených deviatakov – v humanitnej oblasti, prírodovednej oblasti, športovej oblasti, za najlepšiu dochádzku a najlepší prospech (ocenení budú aj vtedy, keď nebudú mať  priemer 1,00).

   

  1. P.Beňušová sa informovala ohľadom prestavby škôlky v Oraviciach. P. riaditeľ odpovedal, že pokračuje podľa plánu, ale škôlkari v škole v Ústredí ostanú do konca školského roka, aby to nenarušilo nabehnutý harmonogram. Zrekonštruovaný je aj školský klub, rekonštrukciu financoval farský úrad.

   

  1. Na záver predsedníčka poďakovala zúčastneným a zasadnutie ukončila.

   

  UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

   

  RŠ  schvaľuje : Rozpočet RŠ na rok 2018, ocenenia deviatakov za najlepší prospech,

          aj   keď nebude 1,00.

   

         berie na vedomie : Vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

          za šk.rok 2016/2017

        

         ukladá : Predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

   

   

  V Zákamennom 23.11.2017                                                     zapísala Vojtaššáková Oľga

  overila Lučivňáková Margita