Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Rada školy

  ZASADNUTIA RŠ 2018

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 17.05.2018

   

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

   

  Program:

  1. Otvorenie

  2. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za uplynulé obdobie, návrh na ocenenia deviatakov

  3. Návrh koncepcie ďalšieho rozvoja MŠ

  4. Diskusia, rôzne

  5. Záver

   

  1. Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.

   

  1. Riaditeľ školy Mgr. Pavol Demko oboznámil členov RŠ s výchovno-vzdelávacími výsledkami za uplynulé obdobie a predsedníčka oznámila prítomným mená deviatakov, ktorí budú ocenení na konci roka v športovej oblasti, humanitnej oblasti, prírodovednej oblasti a najlepší prospech. Za najlepšiu dochádzku tento rok cena nebude udelená, nakoľko najmenej vymeškaných hodín bolo až 159.
  2.  MŠ v Oraviciach - po rekonštrukcii je jedáleň. Ústredie má 5 tried, 2 triedy sú v ZŠ  v dielni. Od šk.roka 2018/2019 budú minimálne 2 triedy chýbať žiakom ZŠ, preto musia škôlky odísť. Inak by museli žiaci ZŠ navštevovať poobedňajšie vyučovanie, čo je nereálne. Je otvorená otázka rozvoja areálov oboch MŠ.

   

  1. P.Durčák sa informoval či funguje správca dvora. P.riaditeľ: už nie, máme kamerový systém.  

   

  1. Na záver predsedníčka poďakovala zúčastneným a zasadnutie ukončila.

   

  UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

   

  RŠ  berie na vedomie : Vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ

          za uplynulé obdobie

        

         ukladá : Predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

   

  V Zákamennom 17.05.2018                                                     zapísala Vojtaššáková Oľga

  overila Lučivňáková Margita

   

   

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 08.11.2018

   

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

   

   

   

  Program:

  • Otvorenie
  • Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2017/2018
  • Návrh rozpočtu RŠ na rok 2019
  • Zapojenie školy do projektov
  • Prevencia šikany
  • Diskusia, rôzne
  • Záver

   

  • Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.

   

  • Riaditeľ školy Mgr. Pavol Demko oboznámil členov RŠ s vyhodnocovacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2017/2018.  Venoval sa, okrem iného, aj počtu vymeškaných hodín žiakov a správaniu žiakov.

   

  • Predsedníčka RŠ predniesla členom RŠ návrh rozpočtu RŠ na rok 2019. RŠ nemá žiadne vlastné financie a všetky potrebné prostriedky poskytuje škola. Návrh rozpočtu: 100 eur na poháre pre ocenených deviatakov – v humanitnej oblasti, prírodovednej oblasti, športovej oblasti, za najlepšiu dochádzku a najlepší prospech (ocenení budú aj vtedy, keď nebudú mať  priemer 1,00).

   

  • P. riaditeľ informoval o zapojení školy do projektov:

   

  • V základnej škole úspešnejší- získali sme špeciálneho pedagóga;
  • V základnej škole úspešnejší -2.fáza-žiadosť o asistenta, od 1.9.2019;
  • Riešenie havarijnej situácie – WC na prízemí a rekonštrukcia elektrických rozvodov novej budovy – prípravná fáza, od 1.2019-žiadosť;
  • Čitateľská, matematická a prírodovedná  gramotnosť – záverečná fáza príprav.

   

  • P.riaditeľ informoval o prevencii šikany v našej škole. MŠ SR vydalo novú Smernicu č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí v školách.

   

  • Členovia RŠ sa informovali o lyžiarskom výcviku, ktorí budú siedmaci absolvovať v Javorine.

   

  •  Na záver predsedníčka poďakovala zúčastneným a zasadnutie ukončila.

   

   

  UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

   

  RŠ  schvaľuje : Rozpočet RŠ na rok 2019

   

         berie na vedomie : Vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ  za šk.rok 2017/2018

        

         ukladá : Predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

   

   

  V Zákamennom 08.11.2018                                     zapísala Vojtaššáková Oľga

  overila Lučivňáková Margita