Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Uvoľnenie žiaka z vyučovania

Podrobný opis uvoľnenia

Uvoľnenie žiaka z vyučovania

 

 
Povolenie opustiť školu z jednej vyučovacej hodiny dáva učiteľ daného predmetu a oznámi   to   triednemu   učiteľovi. 
 
Triedny učiteľ povoľuje žiakovi opustiť školu počas viacerých vyučovacích hodín alebo na 2 dni z vážnych rodinných alebo iných dôvodov a to iba po predbežnej ústnej alebo písomnej žiadosti rodičov žiaka.
 
 
 
Povolenie na viac dní dáva riaditeľ školy po predbežnom vyjadrení triedneho učiteľa a to len na základe písomnej žiadosti rodičov.
 
 
Rodičia žiaka sú povinní oznámiť škole ráno do 8.00 hod  príčinu neprítomnosti žiaka v škole. Príčinu vymeškania môže rodič oznámiť telefonicky, písomne alebo osobne triednemu učiteľovi (alebo do kancelárie na tel. čísle 043/55 92 320). Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známu príčinu, oznámi to vopred triednemu učiteľovi. V prípade, že takto neurobili, triedny učiteľ môže považovať neprítomnosť žiaka na vyučovaní za neospravedlnenú a zasiela výzvu zákonnému zástupcovi k návšteve školy. Dodatočné predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať.
 
 
Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä:
  • choroba,
  • lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy,
  • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
  • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
  • mimoriadne udalosti v rodine,
  • účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach, prijímacích pohovoroch.
 
 
Zákonný zástupca žiaka má právo v priebehu jedného roka v nevyhnutnom prípade ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa najviac na 2 dní. (RodDovod.pdf - tlačivo)
 
 
Ak je žiak dlhodobo v domácom ošetrení, zabezpečí triedny učiteľ po dohovore s rodičom individuálne doučovanie.