Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Zápis

Zápis detí do 1. ročníka

 

 
   

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2019 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu (bez ohľadu na to, či uvažujete napr. o odklade školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťatko reálne zaškolené – musíte ho zapísať na školu, ktorá je pre vás spádová s ohľadom na trvalé bydlisko dieťaťa).

Čo treba so sebou priniesť na zápis

            O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informujeme rodičov prostredníctvom prihlášky, ktorú dostanú deti v škôlke. Zvyčajne to je:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list dieťaťa ( ak je dieťa z iného obvodu)
 • v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí,
 • vyplnená prihláška (tú  odovzdáte p. učiteľkám v škôlke, alebo ju vyplníte priamo na zápise)

Priebeh zápisu:

Zápis sa bude konať na 1. poschodí  v starej budove ZŠ

 • práca s dieťaťom v jednotlivých triedach
 • Tri triedy budú pripravené  na prácu s deťmi , kde budú posudzovať zrelosť detí pedagogičky 1. stupňa ZŠ a školský psychológ ( zoznam detí  a  názov triedy v ktorej sa uskutoční zápis konkrétneho dieťaťa bude vyvesený na nástenke na chodbe a na dverách konkrétnej triedy)
 • prevzatie rozhodnutia o prijatí ( v jednej z tried na 1. poschodí)

alebo v prípade, že sa ešte rozhoduje  o tom, či dieťa do školy nastúpi alebo bude mať odklad, prevzatie žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky( na prízemí v kancelárii špeciálneho pedagóga).  V takomto prípade riaditeľ školy vydá rozhodnutie najneskôr do konca júna 2019, po predložení všetkých potrebných dokladov.

 • prevzatie  pripravených darčekov

 

Dieťa so ŠVVP

             Ak chcete, aby bolo do školy  prijaté dieťa so ŠVVP, treba napísať osobitnú žiadosť o prijatie žiaka so ŠVVP( vybavuje p. zástupkyňa Mgr. Ivana Florková).

Školský špeciálny pedagóg ( Paed.Dr. Subjaková Helena)

             Bude k dispozícii na prízemí – informácie o odklade, žiaci so ŠVVP....

 

Budúci prvák by mal vedieť

 

 • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • správne vyslovovať všetky hlásky
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
 • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
 • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
 • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"
 • poznať svoje meno, priezvisko a adresu bydliska. Vymenovať členov rodiny, poznať ich prácu;
 • orientovať sa v okolí domu, poznať v okolí najdôležitejšie budovy;
 • vedieť, kde je škola, poznať cestu do školy;
 • osvojovať si základné pravidlá správania sa chodca v cestnej premávke, signály pre chodcov a dopravné značky;
 • poznať najznámejšie profesie a druhy prác dospelých, stroje a náradia, s ktorými pracujú, ich funkciu;
 • šetrne zaobchádzať s predmetmi;
 • vedieť pomenovať bežné predmety v okolí, ich vlastnosti (farbu, tvar, veľkosť a pod.), určiť materiál, z ktorého sú zhotovené a jeho vlastnosti;
 • poznať základné farby, rozlišovať doplnkové;
 • rozoznávať časové označenie častí dňa, roka a postupne názvy dní v týždni;
 • poznať a pomenovať najznámejšie kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie;
 • poznať znaky ročných období;
 • spoznávať základné prírodné zákonitosti, vedieť sa správať v prírode;
 • poznať a pomenovať bežné domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá. Rozlišovať ich vonkajšie typické znaky, spôsob života a starostlivosť ľudí o ne;
 • poznať a pomenovať časti tela, zmyslové orgány a zásady starostlivosti o zdravie;
 • poznať vlastnosti piesku, hliny, kameňa, snehu, ľadu, vody, základné javy neživej prírody. Správne označovať prírodné javy (slnko, dážď, vietor,.....).

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

 

- rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy

- pedagóg v MŠ, posudzuje  dieťa z pedagogického hľadiska

- detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť( testovanie školskej zrelosti)