Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Náučný chodník

Charakteristika školy

Stručné údaje o škole

a)     Zameranie školy

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania na našej škole je príprava mladých ľudí na samostatný život v spoločnosti. Poslaním predškolského zariadenia je dopĺňať rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálnoemociálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade  s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Okrem vedomosti a informácií je dôležité, aby si žiaci v našej škole osvojili a rozvíjali aj také zručnosti, ako sú schopnosť samostatne a kriticky myslieť, hodnotiť situáciu, spolupracovať s druhým, vedieť sformulovať svoj názor a v diskusii ho obhájiť, ale rovnako vedieť vypočuť a zhodnotiť aj názor iných.

 

ZŠ v Zákamennom je špecifická:

- rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov

- zvyšovaním estetického cítenia žiakov

- jazykovou prípravou žiakov

- prepojenosťou ZŠ a MŠ

- dobrými výsledkami v rôznych súťažiach

- dobre pripravenými žiakmi na prijímacie pohovory

- aktívnymi činnosťami v oblasti informatiky a počítačovej praxe.

 

b)      Významné dokončené projekty a dosiahnuté výsledky školy

Projekty, do ktorých je škola zapojená.

dlhodobé:                                                            krátkodobé:

Infovek                                                                 Otvorená škola

Strom života                                                          Hodina deťom

Škola budúcnosti                                                    Strom roka

Kultúrne dedičstvo

Odpadové hospodárstvo - separovaný zber /bioodpad, plasty, papier, tetrapakové krabice, plechovky)

Škola podporujúca zdravie


Dosiahnuté výsledky:

Biologická olympiáda, kategória „C“- okresné kolo 2.miesto, krajské kolo 7.miesto, 5.miesto

Biologická olympiáda, kategória „E“ – okresné kolo 2.miesto, krajské kolo 4. miesto

Biologická olympiáda, kategória – rastlinky – okresné kolo 3. miesto, 5. miesto

Poznaj a chráň – okresné kolo 2x 2.miesto, 1x 3.miesto

Rastlinky a zvieratká našich lesov – okresné kolo 2.miesto

Hypericum – celoslovenské kolo 3. miesto, okresná súťaž 4. miesto

Týždeň pre Zem – celoslovenské kolo 3. miesto

EnvirOtázniky – úspešní riešitelia

Strom roka 2007 – celoslovenská súťaž 3. miesto

 

c)     Pracovné kontakty s podobnými organizáciami doma i v zahraničí

ZŠ v Zákamennom spolupracuje s nasledovnými organizáciami:

- OcÚ Zákamenné, Materské školy v Zákamennom, Lesy SR – Námestovo – Zákamenné, firmy: K.L.I.B.O.S., s.r.o., KVALIT, s.r.o., FLORES, s.r.o., KOVOVÝROBA, spol. s r.o., Obvodný úrad v Námestovo – odbor ŽP, družba s Poľskom - GIMNAZJUM PUBLICZNE W KRYRACH, Družba s Poľskom (obce Kryry,Szusiec)

 
Východisková situácia
 

V okrajovej časti obce Zákamenné, v susedstve so ZŠ Jána Vojtaššáka sa nachádza rozsiahly zmiešaný les, ktorý je jedinečný tým, že sa v ňom vyskytujú prírodné spoločenstvá rastlinného a živočíšneho pôvodu (mokrade, hlavný ťah bocianov, prírodné studne, mloky). Okrem toho, že toto územie dlhé 2 km obyvateľom slúži len ako „skratka“ z jednej časti obce do druhej, sa iným spôsobom doposiaľ nevyužívalo. Územie je ideálnym miestom na perspektívne realizovanie environmentálnej výučby formou ekohier a skupinových aktivít. Túto lokalitu hodnotíme ako veľmi vhodný prírodný potenciál obce s rozsiahlou biodiverzitou, ktorá nie je vôbec využívaná a doposiaľ pre mnohých ešte ani objavená.

Náučno-poznávací chodník sa môže v konečnom dôsledku stať pokojným a atraktívnym miestom športu, oddychu a relaxácie, miestom poznania prírodných krás pre obyvateľov obce všetkých vekových kategórií, ako aj pre návštevníkov.

Avšak na to, aby mohol terén plniť funkciu náučno-poznávacieho chodníka, je potrebné urobiť mnoho terénnych úprav - spevniť podložie, urobiť prerezávky, vybudovať spevňujúce mostíky, vyčistiť chodníky, odstrániť odpadky, osadiť orientačné informačné tabule, umiestniť odpadové koše.

Projekt podporovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky