Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Náučný chodník

  Finančná tabuľka

  FINANČNÁ TABUĽKA

  Názov položky

  Kalkulácia
  (jednotkové náklady x
  x počet = spolu)

  MŠ SR

  (v  Sk)

  Iné zdroje

  (v  Sk)

  SPOLU

  (v  Sk)

   

   

   

   

   

   

  Osobné a mzdové náklady:

   

   

   

  Koordinátor projektu

  3.000

  3.000

  0

  3.000

  Účtovník

  2.000

  2.000

  0

  2.000

  Cestovné + diety (koordinácia projektu)
  1.0001.000
  0
  1.000
  Cestovné + diety (účastníci projektu)
  2.000
  2.000
  0
  2.000

  Osobné náklady spolu:

  8.000

  8.000

  0

  8.000

   

   

   

   

   

   

  Režijné náklady (max. 10%):

   

   

   

  Komunikačné náklady (poštovné, telefón, Internet)

  3.000

  3.000

  0

  3.000

  Kancelárske potreby

  2.000

  0

  2.000

  2.000

  Režijné náklady spolu:

  5.000

  3.000

  2.000

  5.000

   

   

   

   

   

   

  Služby:

   

   

   

  Lektori

  3.000

  3.000

  0

  3.000

  Kopírovanie

  3.000

  3.000

  0

  3.000

  Dopravné náklady

  7.000

  7.000

  0

  7.000

  Publikačné náklady

  2.000

  2.000

  0

  2.000

  Fotodokumentácia

  2.000

  2.000

  0

  2.000

  Služby spolu:

  17.000

  17.000

  0

  17.000

   

   

   

   

   

   

  Iné projektové náklady /špecifikujte/:

   

   

   

  Žrde1000 x 5 m3

  7.000

  6.000

  1.000

  7.000

  Tenká guľatina 1660 x 3 m

  5.000

  3.000

  2.000

  5.000

  Guľatina na lavičky 2200 x 5

  14.000

  11.000

  3.000

  14.000

  Rezivo 6750 x 4 m3

  24.000

  20.000

  4.000

  24.000

  Údržba

  10.000

  5.000

  5.000

  10.000

  Drť na spevnenie podložia

  4.000

  1.000

  3.000

  4.000

  Nákup sadeníc stromov, okrasných drevín

  6.000

  3.000

  3.000

  6.000

  Iné projektové náklady spolu:

  70.000

  49.000

  21.000

  70.000

   

   

   

   

   

  PROJEKT CELKOM:

  100.000

  77.000

  23.000

  100.000

   

  Poznámka:

  1. Príklad iných projektových nákladov – nákup knižných darov do súťaži, nákup sadeníc stromov a pod.
  2. V komentári k rozpočtu privítame kalkuláciu dobrovoľníckeho pracovného vkladu (predpokladaný počet dobrovoľníckych hodín x hodnota aktuálnej priemernej hodinovej mzdy).
  3. Pri príprave rozpočtu vychádzajte zo všeobecno – záväzných kritérií  pre poskytnutie dotácie.
  4. Cestovné bude hradené v zmysle zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

  2. povinná príloha – 2. strana

   

  Komentár k rozpočtu

   

  a) Iné zdroje financovania ( uviesť aj napr. žiadosť o pridelenie dotácie v iných grantoch/fondoch, získanie dotácie v iných grantoch/fondoch, spoluúčasť v iných grantoch/fondoch, a iné):

   

  P. č.

  Zdroj1)

  Výška podpory (v  SKK)

  Aktuálny stav podpory2)

   

   

   

   

  1.

  Odštepný Lesný závod  Zákamenné

  23.000

  schválená

  2.

  Dobrovoľníci

   

  budem žiadať

   

  1) Definovanie zdroja podpory – napr. názov organizácie, firmy, nadácie, grantového programu alebo vlastný vklad.

  2) Aktuálny stav podpory – napr. budem žiadať, podaná žiadosť, podpora v schvaľovaní, schválená, čerpaná. 
   

  b) Popis k jednotlivým finančným položkám:

  k P. č. 1.: Odštepný Lesný závod  Zákamenné poskytne 21.000 Sk,- pre projekt nazvaný  Príroda je tu pre nás všetkých, my sme tu pre prírodu! pri výpomoci materiálneho zabezpečenia dreva, ktoré pri realizácii projektu je nevyhnutná.

  K p. č. 2.: dobrovoľníci z radov  žiakov, krúžkov a rodičov sa počas realizácie projektu budú podieľať dobrovoľne počtom hodín               čo predstavuje výšku            Sk.