Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  • žení rodičia,

   mesačný poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí v školskom klube podľa Dodatku č.7 ku VZN Obce Zákamenné č.2/2008 je od 1.októbra 2018 5,00. Tento poplatok podľa zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní, §114, ods.3 sa uhrádza vopred do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

   • ak chcete zaplatiť jednorazovo, zaplaťte do konca mesiaca septembra 2018 sumu 15€ ako poplatok za tri mesiace roku 2018. Potom v čase od 1. do 10. januára 2019 sumu 30€ ako poplatok za šesť mesiacov roka 2019
   • ak chcete platiť mesačne prevodom, zadajte trvalý príkaz v banke, aby Vám poplatok sťahovali v čase od 1. do 10. dňa v mesiacoch október 2018 – máj 2019 + jednorazová platba do konca septembra
   • ak chcete platiť poukážkou každý mesiac, zaplaťte na pošte každý mesiac od 1. do 10. dňa mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý chcete príspevok uhradiť

    

   číslo účtu : 4041369005 / 5600

   IBAN: SK75 5600 0000 0040 4136 9005

   správa pre prijímateľa:  ŠK + meno žiaka

    

   Prosíme Vás o uvádzanie údajov do správy pre prijímateľa pre správnu identifikáciu platby. Ak poplatok nebude zaplatený v zákonnej lehote, vychovávateľky Vám dieťa neprijmú do školského klubu.

   19.10.2018 13:48 | viac »
  • Prevádzka ŠKD:
    

   Pondelok: 11:20 - 16:00
   Utorok: 11:20 - 16:00
   Streda: 11:20 - 16:00
   Štvrtok: 11:20 - 16:00
   Piatok: 11:20 - 16:00


       18.09.2018 13:46 | viac »
  • Informácie čo sa deje v našom ŠKD, ktorý vedie p. Dibdiaková Viktória a p. Plaskúrová Monika
   05.10.2017 09:26 | viac »