Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Školský psychológ

Školský psychológ - Mgr. Veronika Florková

Milí žiaci a rodičia a učitelia

V školskom roku 2017/2018 je tu pre Vás školská psychologička Veronika Florková

 • nájdete ma v novej budove , v kabinete výchovného poradcu na 1. poschodí, pokiaľ práve nevykonávam psychologické vyšetrenie alebo inú odbornú činnosť.

kontakt:

+421 949 569 535

veronika.florkova@zszakamenne.sk

 

„Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti hrozne unavuje stále a stále im niečo vysvetľovať. Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé.“
                                                                                           (Antoine de Saint-Exupéry)

 

Činnosť školského psychológa:

Poslaním školského psychológa na našej škole je pomáhať, aby sa všetci, ktorí školu navštevujú, cítili v nej bezpečne a maximálne spokojne. Môžete sa na mňa obracať na konzultovanie výukových a výchovných problémov, problémov v rámci vzťahov v triede a v škole a tiež pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov. Ako školská psychologička pôsobím v škole aj ako mediátor vzťahov. Som k dispozícii pre žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí sú potrební pri riešení problémov v škole. Úzko spolupracujem so školskou špeciálnou pedagogičkou, výchovnou poradkyňou a s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Žiaci neváhajte za mnou prísť, pokiaľ:

 • máte problémy s učením
 • máte problémy so sústredením
 • potrebujete podporu a pomoc pri riešení osobných problémov
 • vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete dať rady
 • sa potrebujte o niečom porozprávať a ujasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zveriť
 • máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľmi a chceli by ste poradiť, ako vzťahy zlepšiť
 • vás trápi tréma, strach zo skúšania
 • kamaráta trápi nejaký problém, vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako
 • sa ocitnete v krízovej životnej situácii alebo v akejkoľvek situácii, v ktorej si neviete dať rady

Rodičia obracajte sa na mňa:

 • pri konzultovaní výukových a výchovných problémov Vašich detí
 • pri hľadaní riešenia v prípade rovesníckych vzťahových problémov
 • pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov

Pedagógovia môžem s Vami spolupracovať:

 • pri riešení výukových a výchovných problémov u žiakov
 • pri hľadaní cesty vedúcej k zlepšeniu atmosféry v triede, k zlepšeniu spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi
 • pokiaľ ste sa ocitli v ťažkej životnej situácii, môžem Vám poskytnúť krízovú intervenciu, prípadne poradenské konzultácie osobných problémov

O psychologické služby školského psychológa môže požiadať:

 • žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne
 • rodič / zákonný zástupca žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa alebo osobne alebo mailom alebo telefonicky
 • učiteľ osobne kedykoľvek v rámci hodín psychológa na škole

 

Psychologická starostlivosť nezahŕňa diagnostiku ani terapiu. Spolupracujem s CPPPaP ako aj s ďalšími externými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre žiakov školy.

 

„Život nepozná okamžité riešenia. Pozná len akúsi neochabujúcu silu. Je treba v ňu uveriť a riešenie sa dostaví samo.“
                                                                                            (Antoine de Saint-Exupéry)