Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

O škole

Dokumenty

 

Kolektívna zmluva: KZ2019.pdf

Organizačný poriadok: OrgPoriadok.pdf

Plán práce koordinátora enviromentálnej výchovy: EnviromentalnejVychovy.pdf

Plán práce koordinátora patologicko-psychologických javov: KoordinatorPatologJavov.pdf

Plán práce školského špeciálneho pedagóga: SpecPedag.pdf

Plán práce výchovného poradcu: VychovnyPoradca.pdf

Plán vnútroškolskej kontroly: PlanVnutroskolskejKontroly.pdf

Rokovací poriadok pedagogickej rady: PedagRadaRokovaci.pdf

Zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov: ZasadyHodnoteniaPedZam.pdf