Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Rada školy

  Zasadnutia RŠ 2012

   

   

  Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 21.2.2012

  Program :

  1. Otvoreni
  2. Rozpočet ZŠ na rok 2012
  3. Štatút RŠ na ďalšie volebné obdobie
  4. Rozpočet RŠ na rok 2012
  5. Voľba podpredsedu RŠ
  6. Diskusia, rôzne
  7. Záver

   

  1. P. Eva Dendysová privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom.

  2. Riaditeľ Mgr. Emil Revaj predložil členom RŠ rozpočet ZŠ na rok 2012, vysvetlil členom RŠ niektoré položky v rozpočte, nakoľko pozvaná pracovníčka M. Sivčáková je momentálne PN. Zároveň odpovedal členom RŠ na niektoré otázky ohľadom financií na nájom budov, strojov, elektrinu v Oraviciach, poistenie žiakov, príjmu v školskom klube, školného v MŠ. Rozpočet je zverejnený na internetovej stránke školy.

  3. Členovia RŠ štatút z minulého volebného obdobia doplnili o niektoré potrebné dodatky a následne jednohlasne schválili. Znenie štatútu RŠ bude zverejnené na internetovej stránke školy. Zároveň sa dohodli, že oznámenie o zasadnutiach RŠ bude zverejňované na nástenke v obecnom úrade a tiež na internetovej stránke školy.

  4. V minulom roku rozpočet RŠ nebol prekročený, financie sa dali len na zakúpenie 5 pohárov ako odmena pre žiakov 9. ročníka za dlhoročnú prácu. V tomto roku budeme v tejto peknej tradícii pokračovať.

   

  Návrh rozpočtu RŠ na rok 2012 :

  Kancelárske potreby …..............................5 eur

  Poháre pre žiakov 9.ročníka …..............100 eur

  --------------------------------------------------------------

  Spolu …..................................................105 eur

   

  Členovia návrh jednohlasne schválili.

   

  5. Členovia RŠ vo verejnom hlasovaní zvolili za podpredsedu RŠ Ing. Petra Durčáka s počtom hlasov 8 z 9 prítomných členov RŠ.

  6. Diskusia prebehla už pri jednotlivých bodoch programu, samostatné otázky neboli predložené.

  7. Predseda RŠ Eva Dendysová poďakovala členom RŠ za účasť a zasadnutie ukončila.

   

  UZNESENIE

  RŠ na svojom zasadnutí schvaľuje :

  Štatút RŠ na ďalšie volebné obdobie

  Ing. Petra Durčáka za podpredsedu RŠ

  Rozpočet RŠ na rok 2012

  RŠ na svojom zasadnutí berie na vedomie :

  Rozpočet ZŠ na rok 2012

  RŠ na svojom zasadnutí ukladá :

  predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie RŠ

   

  V Zákamennom dňa 21.2.2012

  zapísala ….................

  overil …............................

   

  Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Zákamenné
  dňa 19.4.2012


  Prítomní: podľa prezenčnej listiny
  Program :  1.Otvorenie
                      2.Organizácia výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ
                      3.Diskusia, rôzne
                      4.Záver
   

  1. Predsedníčka RŠ Eva Dendysová privítala všetkých prítomných členov a oboznámila ich s programom.

  2. Členovia RŠ sa oboznámili s celkovým priebehom výberového konania podľa metodického usmernenia v súlade s novou legislatívou od 1.9.2008 aj s možnými výberovými metódami. Zároveň sa dohodli na priebehu organizovania samotného výberového konania. Následne boli prediskutované možnosti uskutočnenia výberového konania a hodnotenia uchádzačov.
  Členovia RŠ jednohlasne odsúhlasili  tajné hlasovanie o kandidátoch na funkciu riaditeľa ZŠ v súlade so Štatútom Rady školy a jednohlasne zvolili aj spôsob označenia výberu kandidáta – zakrúžkovaním poradového čísla pri mene kandidáta, ďalej spôsob výberového konania formou pohovoru, určenie poradia kandidátov na pohovor podľa poradia odovzdaných prihlášok na výberové konanie, posudzované práce kandidátov nebudú anonymné. Časový limit pohovoru bude určený podľa počtu prihlásených uchádzačov a rozsahu nimi vypracovaných koncepcií v deň volieb.  
  Na otváranie obálok s prihláškami na výberové konanie boli poverení p. Dendysová, p. Bernaťák a p.Durčák.

  3. Pán J. Peňák navrhol prejednať určité časti Štatútu RŠ (  formulácia- obecný úrad, obec, zriaďovateľ, a článok VIII, bod 5), členovia RŠ sa budú touto otázkou zaoberať na najbližšom pracovnom stretnutí RŠ. Ostatné otázky boli venované k bodu 2.

  4. Predsedníčka RŠ poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

  UZNESENIE: Rada školy pri ZŠ s MŠ J.Vojtaššáka Zákamenné

  schvaľuje: tajné hlasovanie vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ
                     spôsob označenia vybraného kandidáta zakrúžkovaním poradového čísla pri mene
                     spôsob výberového konania formou pohovoru
                     označenie predkladaných koncepcií menom uchádzača

  poveruje: členov RŠ p. Dendysovú, p. Bernaťáka a p. Durčáka na otváranie obálok s prihláškami
                   do výberového konania

  V Zákamennom dňa 19.4.2012     zapísala : Dendysová
   

   

   

  Zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné
  konaného dňa 19.6.2012

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  Program: 1. Otvorenie
                   2. Návrh ŠVP na šk. rok 2012/2013
                   3. Úprava Štatútu RŠ
                   4. Rôzne, diskusia
                   5. Záver

  1. Predsedníčka RŠ Eva Dendysová otvorila zasadnutie Rady školy, privítala všetkých prítomných a  členom rady školy poďakovala za bezproblémový priebeh Výberového konania.

  2. Zástupkyňa riaditeľa školy Marta Šalatová predložila  členom Rady školy návrh niektorých zmien v Školskom vzdelávacom programe. V piatom ročníku bude vytvorený nový predmet Spoločenská výchova, ktorý bude zahŕňať vyučovanie sociálnej komunikácie, správanie žiakov na verejnosti a dopravnú výchovu. Tento predmet dostane dotáciu 1 hodina týždenne počas celého šk. roka.V 9. ročníku namiesto Informatiky bude predmet Príprava na monitor, v ktorom žiaci budú preberať učivo z M a SJL na celoslovenské testovanie Monitor9. Tento predmet tiež  dostane dotáciu 1 hodina týždenne.

  Od šk. roka 2012/2013 bude zriadená aj špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí sa budú vyučovať výchovy vo svojich kmeňových triedach a ostatné predmety ich bude  vyučovať špeciálna pedagogička.  

  3. Tento bod bol pre neúčasť p. Peňáka presunutý na najbližšie zasadnutie Rady školy.

  4. P. Eva Dendysová oznámila prítomným členom RŠ, že nevyzdvihnuté oznámenie o výsledku Výberového konania pre p. riad. Revaja bude uložené pri zápisniciach a ostatnej dokumentácii z Výberového konania v šanóne Rady školy P.uč. Demko doplnil p. Šalatovú, v predmete Spoločenská výchova je možnosť objednať prenosné dopravné ihrisko, škola v budúcnosti zvažuje možnosť zakúpenia niektorých pracovných zošitov alebo učebníc, obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie Špeciálnej triedy  

  P.Bernaťák - je naozaj potrebné riešiť situáciu so správaním žiakov na verejnosti, v autobusoch, - informoval sa o vyučovaní ďalších cudzích jazykov na škole ( RJ)

  5. Predsedníčka RŠ Eva Dendysová poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

   
  UZNESENIE : Rada školy
  berie na vedomie : návrh zmien v ŠVP na šk. rok 2012/2013
  schvaľuje : preloženie bodu 3 na najbližšie zasadnutie
  ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

   

  V Zákamennom dňa 19. 6. 2012       zapísala : Dendysová

   

   

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J.Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 23.10.2012

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  Program:

  1. Otvorenie

  2. Voľba predsedu RŠ

  3. Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2011/2012

  4. Informácie o priebežnom čerpaní rozpočtu ZŠ za rok 2012

  5. Prerokovanie Štatútu ZŠ

  6. Diskusia, rôzne

  7. Záver

   

  1. P. Dendysová privítala členov RŠ na zasadnutí. Zároveň ich informovala o tom, že sa vzdala členstva v RŠ z osobných dôvodov. Novou členkou RŠ za pedagogických zamestnancov bola hlasovaním zvolená p.Vojtaššáková Oľga.

  2. Po dohode členov RŠ bola verejným hlasovaním za predsedníčku RŠ zvolená p. Vojtaššáková Oľga ( zo 7 prítomných členov RŠ získala 6 hlasov), ktorá ďalej viedla zasadnutie.

  3. Riaditeľ školy Mgr. Pavol Demko oboznámil členov RŠ s vyhodnocovacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2011/2012.

   Venoval sa okrem iného aj vysokému počtu vymeškaných hodín žiakov, najmä deviateho ročníka. Jedným z možných riešení je aj navrhovaná zmena legislatívy, v ktorej sa určujú nové pravidlá prijímania žiakov na stredné školy (napr. gymnáziá -priemer do 2,00 z hlavných predmetov aj na konci šk. roku)

  4. Riaditeľ školy Mgr. Pavol Demko oboznámil členov RŠ s tým, že ZŠ má rozpočet vyčerpaný na 67% k októbru 2012, školka – 66 % , jedáleň- 68%, družina- 67%. Škola ešte vynaloží financie na zakúpenie štiepky a podľa ponuky aj na jednu interaktívnu tabuľu.

  5. P. Peňák navrhoval zmenu v niektorých formuláciách v Štatúte RŠ. Členovia RŠ napokon prijali nasledovné zmeny: článok IV., bod 2- … traja delegovaní zástupcovia obecného úradu, zmena na traja delegovaní zástupcovia obecného zastupiteľstva;

   článok VIII., bod 5- Uznesenie Rady školy alebo jej štatút môže obmedziť právo predsedu Rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť, zmena na Uznesenie Rady školy alebo jej štatút môže obmedziť právo predsedu Rady školy konať v jej mene.

   Členovia RŠ súhlasili s návrhom novej predsedníčky RŠ, aby takto upravený Štatút bol prijatý aj na ďalšie obdobie.

  6. P. riaditeľ informoval o založení žiackeho parlamentu. Bližšie informácie si môžu rodičia prečítať na internetovej stránke školy.

   P. Peňák reagoval na pripomienku ohľadom neupravených chodníkov v zimnom období tým, že každý sa má o chodník pred svojím domom starať sám, cesty bývajú posypané dostatočne.

   P.Bernaťák navrhol odmeniť prácu bývalej predsedníčky RŠ p. Dendysovej ďakovným listom.

  7. P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

   

   

  UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

   

  berie na vedomie : vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2011/2012 informácie o priebežnom čerpaní rozpočtu ZŠ za rok 2012

  schvaľuje: zmeny v Štatúte RŠ, v článkoch IV. A VIII.  upravený Štatút RŠ

  poveruje: riaditeľa školy zostavením ďakovného listu p. Dendysovej

  ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

   

  V Zákamennom dňa 23.10.2012

   

  zapísala : Vojtaššáková Oľga

  overil : Lučivňáková Margita