Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Rada školy

ZASADNUTIA RŠ 2013

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

 dňa 7. 3. 2013

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1. Otvorenie

2. Rozpočet ZŠ na rok 2013

3. Rozpočet RŠ na rok 2013

4. Diskusia, rôzne (štrajk učiteľov, Monitor, skúsenosti so zavedením predmetu

Spoločenská výchova)

5. Záver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1. P. Vojtaššáková Oľga privítala prítomných členov RŠ aj p. riaditeľa Demka a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.

 

2. P. riadideľ Demko oboznámil členov RŠ o priebežnom čerpaní rozpočtu školy a odpovedal na otázky členov RŠ ku jednotlivým položkám rozpočtu. Niektoré položky sú nadmerne čerpané z dôvodu zvýšenia ceny za štiepku. Navýšenie na učebné pomôcky - dataprojektory (osvedčili sa, skvalitnenie vyučovania), kancelária špec. pedagóga - nábytok, výpočtová technika, prepravné na súťaže-CVČ už od 1.1.2013 neprepláca, krátenie - mat. na kotolňu a dielňu. Plánované maľovanie starej budovy + výmena umývadiel, Ročenka školy.

 

3. Predsedníčka RŠ predniesla členom RŠ návrh rozpočtu RŠ na rok 2013. RŠ nemá žiadne vlastné financie a všetky potrebné prostriedky poskytuje škola. Návrh rozpočtu :

Kancelárske potreby..............................5 eur

Pamätné poháre pre žiakov 9.roč......100 eur

Spolu …...........................................105 eur

 

 

4. V diskusii vystupili:

P.Peňák- prekvapila nás cena štiepky, v súťaži vyhrali lesy, museli sme sa prispôsobiť. V meraní škodlivín sme dopadli dobre, musí sa konať každých 6 rokov (spoplatnené).

P.r. Demko- informoval o priebehu štrajku, zradení kontaktných bodov. Mzdy boli navýšené o 5%.. Ďalej poprosil o účasť jedného člena RŠ pri otváraní obálok na Monitor v                     stredu 13.3.2013. Navrhnutý p.Peňák. P. riaditeľ informoval o predmete Spoločenská výchova- keď bude lepšie počasie- Dopravná výchova.

P. Majchráková- otázky okolo krúžkov v telocvični na podnet rodičov.

P. Brandysová- informácie o integrácii žiakov na podnet rodiča. Treba zlepšiť spoluprácu medzi špec. pedagógom, rodičmi a učiteľmi, najmä však zo strany rodičov.

P. Vojtaššáková Oľga- drogová prevencia-okrem doterajšej „letákovej“ aj návrh na besedu s konkrétnymi ľuďmi, ktorí boli liečení zo závislosti. P. riaditeľ sa poradí s                                  psychologičkou.

P. Vojtaššáková Oľga - riešenie žiadosti rodiča- výmena kľučky na vchodových dverách starej budovy + ventily na WC.

 

 

5. Na záver p. Vojtaššáková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Uznesenie:

 

RŠ  schvaľuje : Rozpočet RŠ na rok 2013

                          Účasť p. Peňáka pri otváraní obálok na Monitor 2013

      berie na vedomie : návrh rozpočtu ZŠ na rok 2013

      odporúča : kontrolovať činnosť krúžkov prebiehajúcich v telocvični

      ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie podľa potreby

 

 

V Zákamennom 7.3.2013                                                                  

zapísala Vojtaššáková Oľga

overila Lučivňáková Margita

 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

 dňa 13. 06. 2013

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

1.Otvorenie

2. Zmeny školského vzdelávacieho  programu na 1. stupni na šk.rok 2013/2014

3. Návrh na ocenenia deviatakov

4. Diskusia, rôzne

5. Záver

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

1. P. Vojtaššáková Oľga privítala prítomných členov RŠ aj hostí:  p. riaditeľa Demka

    a p. zástupkyňu Kaukičovú a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.

 

2. Pani zástupkyňa Kaukičová  Dana oboznámila prítomných so zmenou školského

      vzdelávacieho programu na rok 2013/2014, kde plánujú zaviesť v prvom a druhom

    ročníku ZŠ po jednej hodine týždenne anglický jazyk. Hodina bude prebiehať

    prevažne hravou formou (pesničky, básničky...)

 

     Riaditeľ Demko Pavol oboznámil prítomných s návrhom nového rámcového

    učebného   plánu na rok 2013/2014

 

 3. Predsedníčka oboznámila prítomných s návrhom na ocenenie deviatakov.

 

 4. V diskusii vystúpili:

       Pán Bernaťák rozprával o možných zmenách školského vzdelávacieho programu

     ohľadom prijímačiek na strednú školu

       Pán riaditeľ Demko poprosil o preštudovanie a možné pripomienky

     k predloženému návrhu

 5. Na záver p. Vojtaššáková poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Uznesenie:

 

RŠ : berie na vedomie : zmenu školského vzdelávacieho  programu na 1. stupni na šk.rok 2013/2014

            odporúča : preštudovať a navrhnúť prípadné  pripomienky k predloženému

                                        návrhu na ďalšom zasadnutí RŠ

           ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie podľa potreby

 

 

V Zákamennom 13.06. 2013                                                                  

 

zapísala Vojtaššáková Oľga

 

overila Lučivňáková Margita

 

Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

dňa 29.10.2013

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

 1. Otvorenie
 2. Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk. rok 2012/2013
 3. Informácie o prípravách založenia Občianskeho združenia pri ZŠ s MŠ
 4. Logo školy
 5. Diskusia, rôzne
 6. Záver

 

 1. Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.
 2. Riaditeľ školy, Mgr. Pavol Demko, oboznámil členov RŠ s vyhodnocovacou správou o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2012/2013.  Venoval sa okrem iného:

         - neospravedlnené  hodiny  niektorých žiakov, od 60 hodín - opatrenia, siahnutie  na prídavky rodičov.

         - na stredné školy boli prijatí všetci žiaci.

         -  od novembra aspoň 1 asistent z úradu práce.

         - vzdelávanie učiteľov

          A. Bernaťák- Podpora vzdelávania je veľmi potrebná.

 1. P. riaditeľ oboznámil RŠ s prípravami založenia Občianskeho združenia pri ZŠ s MŠ. Poprosil o zvolenie dvoch zástupcov z RŠ, ktorí by boli súčasťou prípravného výboru. Zvolené boli Vojtaššáková Oľga a Majchráková Katarína.
 2. P. riaditeľ oboznámil RŠ s novým logom, ktoré bude škola používať od nového roka.

         O. Vojtaššáková- Konkrétne logo sme vybrali na pedagogickej porade  z viacerých dôvodov, najmä však preto, lebo je                                 jednoduché a svojím tvarom vystihuje symbol našej školy.

 1. A. Bernaťák- navrhol logo použiť na reflexné pásky, ktoré by žiaci dostali ako darček.

          Navrhol poďakovať p.uč. Chmeľovej za prípravu posedenia pre starých rodičov.

        P. Durčák-  informoval sa ohľadom hodín náboženstva, či by bolo možné navýšiť o 1 hodinu.  P. riaditeľ               zistí a oboznámi              RŠ na ďalšom zasadnutí.

        P. riaditeľ  informoval RŠ, že bude odborný seminár o poskytovaní 1.pomoci, aby vedeli učitelia     

        pohotovo zareagovať na prípadné zdravotné problémy žiakov.

         P. riaditeľ, informoval RŠ, že všetky tlačidlové ventily sú už namontované na chlapčenských WC.

 

 1. P. predsedníčka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

 

 

UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

 

berie na vedomie : vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za

                              šk.rok 2012/2013

                              prípravu založenia Občianskeho združenia pri ZŠ s MŠ

                              logo školy

schvaľuje:  členky prípravného výboru OZ: Oľgu Vojtaššákovú a Katarínu  

                    Majchrákovú

ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

V Zákamennom dňa 29.10.2013

 zapísala : Vojtaššáková Oľga

 overila : Lučivňáková Margita