Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Prihláška do ŠKD

Navigácia

  Prihláška doSKD

  Rada školy

  ZASADNUTIA RŠ 2016

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 14.4.2016

   

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  Program:

  Program :

  1. Otvorenie

  2. Štatút RŠ na ďalšie volebné obdobie

  3. Voľba podpredsedu RŠ

  4. Informácie o príprave osláv k 70.výročiu založenia školy

  5. Diskusia, rôzne

  6. Záver

   

  1. P. Oľga Vojtaššáková  privítala všetkých prítomných a oboznámila ich s programom.

  2. Členovia RŠ štatút z minulého volebného obdobia jednohlasne schválili. Znenie štatútu RŠ bude zverejnené na internetovej stránke školy. Zároveň sa dohodli, že oznámenie o zasadnutiach RŠ bude zverejňované na internetovej stránke školy.

   

  3. Členovia RŠ vo verejnom hlasovaní zvolili za podpredsedu RŠ Ing. Petra Durčáka s počtom hlasov 7 z 9 prítomných členov RŠ.

  4. P.riaditeľ informoval o prípravách osláv k 70.výročiu založenia školy, ktoré budú prebiehať v piatok 22. 4. 2016. Pri tejto príležitosti bude vydaná aj pamätnica, ktorú pripravili učitelia.

  5. P.Florek - V Oraviciach by bolo treba ráno koordinátora k deťom, ktoré idú do školy, lebo je tam ráno dosť frekventovaná a nebezpečná križovatka. P.riaditeľ- bude sa snažiť vyriešiť to v priebehu týždňa. P.Koleň – Prečo neboli deti niekde ďalej,  na lyžiarskom výcviku, ale len v Krušetnici, keď škola dostala dotácie. P.riaditeľ – Za zvyšné dotácie pôjdu ešte menšie deti do školy v prírode. Ak budú mať rodičia o rok záujem, môžu ísť siedmaci na chatu aj niekde ďalej na týždeň, aj keď z hľadiska bezpečnosti to nie je príliš vhodné.

  6. Predseda RŠ  Oľga Vojtaššáková poďakovala členom RŠ za účasť a zasadnutie ukončila.

   

  UZNESENIE

  RŠ na svojom zasadnutí

  schvaľuje : Štatút RŠ na ďalšie volebné obdobie

  Ing. Petra Durčáka za podpredsedu RŠ

  ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie RŠ

   

  V Zákamennom dňa 14.4.2016         

   Zapísala  Oľga Vojtaššáková

   overila  Margita Lučivňáková

   

   

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  dňa 23.6.2016

   

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

   Program :

  1. Otvorenie

  2. Návrh na ocenenia deviatakov

  3. Informácie o umiestnení žiakov na súťažiach

  4. Informácie o organizačných zmenách v šk.rok 2017/2018- Materská škola Oravice

  5. Diskusia, rôzne

  6. Záver

   

  1.     1. Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.

  2.   2. Predsedníčka oznámila prítomným mená deviatakov, ktorí budú ocenení na konci roka v športovej oblasti, humanitnej oblasti, prírodovednej oblasti, za najlepšiu dochádzku a najlepší prospech.

  3.  3. P.riaditeľ informoval o úspechoch našich žiakov. Celkovo našu školu reprezentovalo rekordných 130 žiakov v v rôznych okresných, krajských, celoslovenských aj medzinárodných súťažiach, za čo boli aj odmenení výletom do aquaparku. Tento rok nikto neprepadá a na stredné školy boli prijatí všetci žiaci už v 1.kole.

  4.    4. P. riaditeľ informoval o pláne premiestniť žiakov materskej školy z Ústredia (dielní) do Oravíc, a žiakov základnej školy  z Oravíc zase do Ústredia, aby neboli izolovaní.  Rekonštrukcie prebehnú už tento rok a dokončia sa budúci rok.

  5.    5. P.riaditeľ- Školský klub by mohol fungovať od septembra už od 6,30 do 7,30 na prosbu rodičov, ktorí cestujú do práce skôr a deti ostávajú doma samy.  P.Beňušová- Žiaci 1.,2.,3. ročníkov nemajú heslá na Testy Alf, testy sú voľne nahliadnuteľné, môže sa to zneužiť. P.riaditeľ sľúbil, že to preverí, bude to asi technický problém.

  6.    6. Predsedníčka poďakovala zúčastneným a zasadnutie ukončila.

   

  UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  berie na vedomie : návrhy na ocenenia deviatakov

  ukladá : predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

   

  V Zákamennom dňa 23.6.2016

   zapísala : Vojtaššáková Oľga

   overila : Lučivňáková Margita 

   

   

  Zápisnica zo zasadnutia RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné  dňa 1.12.2016

   

  Prítomní: podľa prezenčnej listiny

  Program:

  • Otvorenie
  • Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2015/2016
  • Návrh na rozpočet pre RŠ na rok 2017
  • Informácie o školskom psychológovi
  • Diskusia, rôzne
  • Záver

   

  1. Predsedníčka  privítala členov RŠ na zasadnutí.

   

  1. Riaditeľ školy Mgr. Pavol Demko oboznámil členov RŠ s vyhodnocovacou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk.rok 2015/2016.  Venoval sa, okrem iného, aj počtu vymeškaných hodín žiakov, ktorý sa podaril znížiť oproti predchádzajúcemu roku. Na stredné školy sa dostali všetci žiaci. Ďalej sme sa umiestnili v celoslovenskom testovaní škôl INEKO v rámci Žilinského kraja na7.mieste, čo je tiež pekný úspech. Rekonštrukcie: pergola, sprchy v telocvični,  trieda nábož. Výchovy, MŠ v Oraviciach-hygien.zariadenia + ihrisko, skrinky na notebooky v triedach.

   

  1. Predsedníčka RŠ predniesla členom RŠ návrh rozpočtu RŠ na rok 2017. RŠ nemá žiadne vlastné financie a všetky potrebné prostriedky poskytuje škola. Návrh rozpočtu: 100 eur na poháre pre ocenených deviatakov – v humanitnej oblasti, prírodovednej oblasti, športovej oblasti, za najlepšiu dochádzku a najlepší prospech (ocenení budú aj vtedy, keď nebudú mať  priemer 1,00).

   

  1. P.riaditeľ informoval o prijatí školskej psychologičky, ktorá má pomáhať triednym učiteľom zlepšiť prácu a klímu v triede. Nezastupuje psychiatra ani špeciálneho pedagóga či špeciálneho psychológa.

   

  1. P.Koleň – Ako to bude tento šk.rok s lyžiarskym výcvikom. Treba pozrieť aj iné lyžiarske strediská a zistiť, čo by vedeli ponúknuť pre našich žiakov. P. riaditeľ – Poinformuje sa po okolitých strediskách.

   

  1. Predsedníčka poďakovala zúčastneným a zasadnutie ukončila.

   

   

  UZNESENIE : RŠ pri ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

  RŠ  schvaľuje : Rozpočet RŠ na rok 2017, ocenenia deviatakov za najlepší prospech, aj   keď nebude 1,00.

          berie na vedomie : Vyhodnocovaciu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ  za šk.rok 2015/2016

          ukladá : Predsedníčke RŠ zvolať ďalšie zasadnutie

   

  V Zákamennom 1.12.2016                                                    

   zapísala Vojtaššáková Oľga

  overila Lučivňáková Margita

  Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/