Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné

 

Navigácia

test

Náučný chodník

Úprava chodníka

Pravidlá: 
1. chráň prírodu a všetko živé v nej
2. nabádaj aj svojich priateľov, aby sa stali milovníkmi a ochrancami prírody
3. ochraňuj a pomáhaj rastlinstvu, aby sa ti v kráse a užitočnosti odvďačilo za dobryý skutok
4. ochraňuj a pomáhaj živočíšstvu, najmä mláďatám, v čase nedostatku obživy a úkrytov za krutej zimy
5. ochraňuj a staraj sa o pamiatky, ktoré nám približujú činy predkov alebo pamätníky, ktoré nám pripomínajú ich prácu a život.

Poď a prisadni si ku mne na lavičku, prelistuj knižôčku, prečítaj si ju a osvoj, či zapamätaj si niečo z toho, čo ti opisujem.
Potom bude každá tvoja cestička v prírode naozaj náučným zážitkom, zdrojom radosti, zdravia a zábavy.

Október

11.10.2008
- Kalvária Grúň - čistenie lesíka
- oprava krmelca
- premostenie
- orezávanie bočných konárov pre sprístupnenie chodníka a chorých
vyvrátených drevín
Členovia biologicko-ekologického krúžku, žiaci: 8.D Smolka, Glejtek,
5.C Glejtková, 7.B Sekerášová, 8.A Florek, Kovaľ, Strýček, 6.D Vrana,
študenti stredných a vysokých škôl


10.10.2008
- exkurzia "Zvieratká a rastlinky našich lesov" - Babinec, pripravil
Mgr. Demko zo SOVS Bird Life (50 detí, pre žiakov ZŠ 3. a 4. ročníka)
- pravidlá správania v lese
- zloženie lesných drevín
- určovanie drevín podľa listov, plodov a semien
- letáčiky o búdkach a prikrmovaní vtáctva


9.10.2008
- Poriečie - betónovanie nosnej konštrukcie pre oddychovú zónu
- vymeranie pozemku, zodpovedný: Mgr. Revaj (riaditeľ školy), Ing.
Vrábeľ (starosta obce), Klimčík, Šustek (pracovníci ZŠ s MŠ Zákamenné)
Žiaci: 9.A Bendžák, Sivčák F., Sivčák M., Vnučák J.


6.10.2008
- úprava terénu Kalvária - Poriečie
- odstraňovanie polámaných konárov a chorých vyvrátených drevín
(breza, vŕba, smrek)
- zhrabovanie suchej trávy
- vyčistenie lesíka
Biologicko-ekologický krúžok 9.C, 7.D, 6.D.


5.10.2008
- exkurzia Oravská priehrada (30 detí, Mgr. Florková, Ing. Chmeľová)
- pozorovanie vtáctva v rámci Svetových dní sťahovania vtáctva
- návšteva chránených území
- Natura 2000 - prednáška Mgr. Demko
- ukážky krúžkovania vtáctva (Dr. Karaska)
- prikrmovanie vtáctva


september

- odstraňovanie nežiaducich elementov, vyčistenie a úpravy terasy (žiaci ZS +OU Vecer)
- zabezpečenie informačných tabúl( Chmeľová) - poskytovanie informácii na web stránke ( Mgr. Šalatová) - zabezpečenie guľatiny, žrdi a hranolov( Chmeľová+ OU) - príprava lavičiek, drevených môstikov( Chmeľová + Ing.Kondela)
- pokračovanie v terénnych prácach
- odstránenie nežiaducich elementov (konáre, suchá pokosená tráv)
- odvoz zabezpečený OÚ)
- vyčistenie chodníka Babinec k morovému cintorínu
- umiestnenie senníka Maršalkov Grúň (zabezpečenie sena pre vysokú zver)
 
Po
ď a prisadni si ku mne na lavičku, prelistuj knižočku, prečítaj si ju a osvoj,
či zapamätaj si niečo z toho, čo ti opisujem.

Potom bude každá tvoja cestička v prírode naozaj náučným zážitkom, zdrojom radosti, zdravia a zábavy.


27.9
KI
alvária- Babinec

Účastníci Eko- biologického krúžku, vedúca Ing. Chmeľová
Mária Chmeľová, Gymnázium NO
Anton Laššák
Tomáš Michlík
Filip Michlík
Aneta Janíková
Laura Janíková
Mária Sochuliaková
Martin Urban
Dávid Sivčák
Tomáš Glejtek
Pavol Smolka
Dana Gruchalová
Veronika Konkoľová
Magdaléna Konkoľová
Jana Štepančíková
Vojtasová Eva
Vojtasová Veronika

Činnosti, ktorú žiaci vykonávali:

- zhrabanie pokosenej trávy
- ošetrovanie ihličnatých stromčekov, ktoré boli vysadené v jarnom období
- odvoz sena na kompostovisko obce (riaditeľ školy)
- vyčistenie chodníka od konárov, vetiev
- usadenie lavičiek pri pomníku morového cintorína + montáž + nosníkov
(zabezečené firmou FLORES- Tibor Murín, Jozef Fafejta)

29.9. Úprava terénu Poriečie, vodný ekosystém
úprava mokradí, žiaci na hodine pestovateľských prác

30.9 lúčny ekosystém, zhrabovanie suchej trávy na úseku trasy
chodníka, žiaci 9.B triedy od 14:00 - 16:00 s cieľom skrášľovanie ŽP,
v ktorom žijeme a zveľaďovania svojho okolia


jul – august
- zber papierov okolo chodníka , natieranie lavičiek, Danka Gruchalová, 
Lucia Chmeľová, Maria Chmeľová,Róbert Sochuliak, Štefan Verníček, Jakub Florek

júl

- čistenie chodníka- vykasanie trávy, terénne úpravy (spevňovanie terénu proti zosuvu pôdy) 
Róbert Sochuliak, Štefan Verníček, Jakub Florek, Pavol Kovalčík, Ivana Urbaníková, Eva Zvonárová,
Eva Kytašová + OU - Vecer, Mravčák

jun

- obhliadka a zameranie trasy vysporiadanie pozemkov
- uprava a čistenie okolia morového cintorína


máj

- uskutočnilo sa stretnutie ohľadom náučno–poznávacieho chodníka "Príroda je tu
pre nás všetkých, my sme tu pre prírodu". Zúčastnili sa ho zástupcovia jednotlivých
organizácií na obecnom úrade v Zákamennom. Za OÚ - starosta Ing. Vrábeľ Milan,
lesný závod - vedúci Ing. Kondela Anton, za ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka riaditeľ školy
Revaj Emil, koordinátor projektu Ing. Chmeľová Agneša, Mgr. Šalátová Marta,
Bc. Sivčáková Martina.
Koordinátorka projektu oboznámila s cieľom náučno poznávacieho chodníka 
finančným
rozpočtom. Na konci požiadala lesný závod o finančnú výpomoc pri realizácií
projektu
a zároveň o dodávku drevného materiálu. Uviedla, že oslovené firmy Flores, Durčák
jej sľubili, že sú ochotní pri realizácií projektu vypomáhať. Zároveň oboznámila, že Mgr. Šalátová
bude vypomáhať s kopírovaním dokumentačného materiálu, založenie
web stránky. Bc. Sivčáková
bude viesť finančnú dokumentáciu, dokladovanie faktúr.
Požiadala OÚ p. starostu Ing. Vrábľa o
vysporiadanie pozemkov s vlastníkmi cez ktorý
bude viesť náučný chodník, obhliadka a zameranie
celej trasy.
Projekt podporovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky